Yayın Etiği ve Malpraktis Bildirimi

Bilimsel araştırmalar gerçeklerin tarafsız ve saygın bir şekilde toplanması, düzenlenmesi ve yorumlanması ile ortaya çıkar. Gerçeği arama eyleminde etik davranış olmazsa olmaz bir sorumluluktur. Bu bağlamda tüm insanlar gibi araştırmacıların da bilimsel camiada yaptıkları eylemlerin sorumluluğunu alması beklenir. Yaygın sorumluluk anlayışı çerçevesinde, Limnoloji ve Tatlısu Su Ürünleri Araştırmaları Dergisi (LimnoFish)’nin tüm paydaşlarınca (yazar, hakem, editör vb.) sorumlulukları aşağıda bildirilmiştir. Bildiri hazırlanırken uluslararası olarak “Committee on Puplication Ethics (COPE)” ulusalda ise “Yüksek Öğretim Kurulu Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Yönergesi” dikkate alınmıştır.


Yazar(lar)ın Etik Sorumlulukları

1. Yazar(lar) makalenin LimnoFish’e gönderilmeden önce yayınlanmamış olduğunu kabul eder. Bu LimnoFish değerlendirmesi sonuçlanıp “Ret” kararı alınmadan makalenin başka bir yayıncıya gönderilmeyeceği anlamına gelir.

2. Yazar(lar) çıkar çatışma riski olan durum ile ilgili editörü bilgilendirir.

3. Yazar(lar) LimnoFish değerlendirme sürecinde istenmesi halinde makale ham verilerini paylaşır.

4. Yazar(lar) LimnoFish tarafından yayınlanan eserleri izinsiz olarak kullanılamayacağını bilir.

5. Yazar(lar) LimnoFish’e makale yüklerken orijinal makale metni içerisinde yazar liste ve sırasını beyan eder. Yazar listesine yeni yazar eklenmesi ve/veya isminin listeden çıkarılması durumunda makale yayınlanmadan önce editöre değişikliğin ayrıntılı gerekçesini açıklamaları ve değişiklik sonrasındaki halinin tüm yazarlarca kabul edildiğine dair imzalı belgeyi göndermeleri gerektiğini bilir.

6. Yazar(lar) LimnoFish’e sunulan çalışma için kullanılan tüm finans kaynaklarını ve veriler doktora veya yüksek lisans çalışmasından elde edilmiş ise çalışmanın bu tezlerden üretildiğini teşekkür bölümünde beyan eder.

7. Yazar(lar) makale hazırlama aşamasında LimnoFish yazım kurallarına uyar.

8. Yazar(lar);

a) Makalede yer alan her türlü materyalin telif hakkı veya diğer haklarından,

b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tezler veya çalışmalardan yapacakları alıntılardan,

c) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerinden (intihal, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer etik ihlal türleri) SORUMLUDUR. Söz konusu ihlal tespit durumlarında LimnoFish makale yayınlansa dahi ret etme veya geri çekme hakkına sahiptir ve bu karara itiraz edilemez.


Editörlerin Etik Sorumlulukları

1. Editörler yazar(lar)ın kişisel ve kimliksel (cinsiyet, inanç, milliyet vb.) özelliklerine bakmaksızın makalelerini sadece teknik içeriklerine göre değerlendirmeye alırlar.

2. Editörler hakem-yazarlar arasında karşılaşılan etik bir ikilem durumu çözmek için etik danışmana başvurur.

3. Editörler makaleler ile ilgili teknik ve şahsi bilgileri gizli tutarlar.

4. Editörler hakem ve alan editörü raporlarına göre alınan “ret” kararının gerekçelerini yazar(lar)a bildirirler.

5. Editörler hakem raporları ve alan editörü raporlarına göre aday makaleye karar verirler.

6. Editörler makaleleri değerlendirmek için en az iki hakem olmak üzere tek taraflı kör hakemlik sistemini uygularlar.

7. Alan editörlerinin gerekli görmeleri, değerlendirme raporlarında bu durumu belirtmeleri ve editör tarafından kabul edilmesi şartı ile incelemesini yaptıkları makalede hakemlik de yapabilirler.

8. Editörler başvurulan makaleleri aday adaylık için ön değerlendirme formuna işlerler. Bu formdaki içeriğe göre makalenin değerlendirmeye alınıp alınmayacağına kadar verir. Diğer bir değişle, Editörler derginin kapsamı dışında hazırlanmış makaleleri, dar- bölgesel kapsamlı makaleleri ve bilimsel yazı üslubuna aykırı durumlardan birini taşıyan başvuruyu hakem değerlendirmesine almadan da reddedebilir.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Editörlerin atadığı hakemler;

1. Söz konusu makale ile ilgili değerlendirme formunu ayrıntılı olarak doldurur ve bu bilgilerin gizli kalmasını sağlarlar.

2. Şahsi çıkar ilişkisi içerisinde bulundukları yazar(lar)ın makaleleri ile karşılaştıklarında gerekçesini editöre bildirerek hakemlikten çekilirler.

3. Yazar(lar)ın kişisel ve kimliksel (cinsiyet, inanç, milliyet vb.) özelliklerine bakmaksızın makalelerini sadece teknik içeriklerine göre değerlendirirler.

4. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemleri (intihal, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer etik ihlal türleri) tespit ettikleri durumları editörlere ayrıntılı olarak bildirirler.

5. Bilimsel nedenler dışında, kişisel çıkarları için inceleme yaptıkları makaleye atıf ekleme veya çıkarma tavsiyesinde bulunamazlar.

6. Yazar(lar)ın zaman çıkarını gözeterek en kısa sürede değerlendirme yaparlar.


LimnoFish’e verilen haklar

Limnoloji ve Tatlısu Su Ürünleri Araştırmaları Dergisi (LimnoFish), bilimsel içeriği ile ilgili ciddi problemler olduğu veya derginin yayıncılık politikalarının ihlal edildiği açıkça ortaya çıktığında, kabul edildikten sonra bile bir makaleyi geri çekme hakkını saklı tutar.


Mülkiyet ve Yönetim

Limnoloji ve Tatlısu Su Ürünleri Araştırmaları Dergisi (LimnoFish), Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eğirdir’in sahibi olduğu ve yönettiği uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.


Açık Erişim

Limnofish’te yayınlanan tüm araştırma makalelerine tamamen açık erişim vardır: okumak, indirmek ve paylaşmak için hemen serbestçe erişilebilir. Makaleler, orijinal eserin uygun şekilde belirtilmesi kaydıyla, herhangi bir ortamda kullanım, dağıtım ve çoğaltmaya izin veren bir Creative Commons lisansı koşulları altında yayınlanmaktadır.