Etik İlkeler ve Yayın Politikası

YAYIN POLİTİKASI
• Dergide içsu alanında yapılmış orijinal araştırmalar, olgu sunumu, kısa araştırma ve derleme nitelikli eserler yayınlanır.
• Dergide yayınlanacak eserin daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ya da yayın hakkının verilmemiş olması gerekir. Eserin tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Dergi editörü eserlerin teknik içerik ve baskı hatalarından sorumlu değildir. Basılmış olan eserlere telif ücreti ödenmez.
• Eserler bildirilmiş olan yazım kurallarına uyularak Türkçe veya İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılabilir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmayıp sunulan makalelere, yazım kurallarını düzeltmesi için uyarı verilir.
• Yazarlar, makaleyi dergiye sunarken "Telif Hakları Bildirim Formu" nu doldurarak sisteme yüklemek zorundadır.
• Editör sürecine dahil edilen makale, alan editörü tarafından hakemleme sürecinden önce bilimsel içerik yönünden değerlendirilip "Ret" / "Kabul" edilebilir. Alan editörü tarafından "Kabul" edilen makaleler ise, incelenmek üzere konu uzmanı en az iki hakemin görüşüne sunulur. Hakem görüşlerinde ayrılık durumunda nihai karar için bir başka hakemin görüşüne ya da alan editörüne başvurulur. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin dergide yayınlanabilmesi için Yayın Kurulunca bilimsel içerik ve şekil bakımından uygun görülmesi ve hakemler tarafından kabul edilmesi gerekir.
• Gönderilen makaleler, hakemleme sürecine girdikten sonra geri çekilemez ve dergi editör kurulunun izni olmadan başka bir dergiye sunulamaz. Yayının tüm hakları, "Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research" e aittir.
HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL ONAYI
15 Şubat 2014 ve 28914 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe (Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140215-6.htm) göre "Deney hayvanları" üzerinde yapılacak tüm prosedürlerin Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmış olması zorunludur.
Sözü edilen yönetmeliğe göre "Deney hayvanı": Prosedürlerde kullanılan, serbest yaşayan veya çoğalan larva biçimleri, canlı kafadanbacaklılar ve normal fetal gelişimlerinin son üçte birlik döneminden itibaren memeliler dahil, insan olmayan herhangi bir omurgalı canlıdır.

Bu nedenle, dergimize yüklenecek olan ve deney hayvanı tanımına uyan organizmalarla yürütülen çalışmaları konu alan makalelerin ön değerlendirmesinde "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu" onayı aranmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALAR İÇİN ETİK KURULU ONAYI
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 90, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 10. Madde ve Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri vb. yollarla veri toplanmasını içeren çalışmalar için Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Onayı alınması gerekmektedir.

Bu nedenle, dergimize yüklenecek olan ve insandan veri alınmasını/toplanmasını içeren çalışmaları konu alan makalelerin ön değerlendirmesinde "Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Onayı" aranmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

AYRICA:
Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.