Hakkında

LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası, açık erişimli ve süreli bilimsel hakemli bir dergidir. LimnoFish sadece içsularda yapılmış olan balıkçılık yönetimi, ekoloji,genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup formatlarında makaleler yayımlamaktadır.

Dergiye yayınlanmak üzere yazarlarca iletilen makaleler konu uzmanı en az 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Makalenin kabul veya reddedilmesi noktasında salt çoğunluğun elde edilemediği durumda, nihai karar belirlenmek üzere makale bir başka hakemin görüşüne sunulmaktadır.

Değerlendirme sürecinde dikkat edilen hususlar:

 • Çalışmanın orijinalliği ve güncelliği.
 • Makale başlığının çalışmayı tam olarak yansıtması: Öz ve kapsayıcı bir başlık kullanmaya özen gösteriniz.
 • Özet ve seçilen anahtar kelimelerin çalışmayı yeterince yansıtması ve okuyucuya çalışma hakkında öz bilgilendirme sunması.
 • Giriş bölümünde çalışmanın gerekliliğinin literatür ile desteklenmiş olması.
 • Çalışmada kullanılan materyal ve metotların açık bir şekilde tanımlanması ve araştırma hipotezinin analiz edilmesine hizmet edecek şekilde literatür ile desteklenmiş olması.
 • Kullanılan istatistiki metotların güvenirliği ve verilerin değerlendirilmesinde uygunluğu.
 • Araştırma sonuçlarının, hipotezin analiz edilmesine uygun bir şekilde elde edilmesi, değerlendirilmesi, literatür ile tartışılması ve bilime sağladığı katkılarının açıkça belirtilmesi.
 • Kaynakçanın çalışmayı değerlendirmede yeterli güncellik ve güvenirlikte olması.

DERGİ TANITIMI

LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası, açık erişimli ve süreli bilimsel hakemli bir dergidir. LimnoFish sadece içsularda yapılmış olan balıkçılık yönetimi, ekoloji,genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup formatlarında makaleler yayımlamaktadır.

Kapsam: Dergi aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır.

- Balıkçılık Yönetimi
- Biyoloji
- Ekoloji
- Genetik
- Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı
- Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
- Su Ürünleri Sosyo-Ekonomisi

Makale Sunumu: Makale gönderimi dergi web sitesi üzerinden online makale gönderim sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla Kayıt sistemi ile üye olunması gerekmektedir. Gönderi işlemi Üye Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamakta gerçekleştirilir.

Derginin amaç ve kapsamına uygunluk yönünden incelenen makalelerden editoryal sürece dahil olmasına karar verilenler ilgili konu editörüne havale edilir. Amaç ve kapsama uygun bulunmayan makaleler işleme alınmaz ve bu durum sorumlu yazara elektronik posta yoluyla bildirilir.

Editoryal sürece dahil edilen makale, konu editörü tarafından bilimsel içerik yönünden değerlendirilmek üzere konu uzmanı en az iki hakemin görüşüne sunulur. Makalenin yayınlanmasında salt çoğunlukta olumlu görüş dikkate alınır. Hakem görüşlerinde ayrılık durumunda nihai karar için bir başka hakemin görüşüne başvurulur. Yayınlanmasına karar verilen başvurularda, yayın öncesinde tüm yazarlarca imzalanmış Telif Hakkı Devir Formu taranarak info[at]limnofish.org mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

Makale Türleri: Dergiye aşağıdaki verilen formatlarda hazırlanan makaleler kabul edilmektedir.

 • Araştırma Makalesi,
 • Kısa Makale
 • Olgu Sunumu
 • Derleme
 • Editöre mektup

Araştırma Makalesi: Kabul görmüş veya yeni bilimsel metotlar kullanılarak yürütülen bilimsel araştırma, deney ve gözleme dayalı elde edilen sonuçları içeren, daha önceki çalışmalardan belirgin şekilde farklıkları bulunan orijinal ve özgün çalışmaları içermelidir. Literatür listesi dahil 15 sayfayı geçmemelidir.

Kısa Makale: Araştırma makalesi formatında hazırlanmalıdır. Halen sürdürülmekte olan bir araştırma sırasında elde edilen ve başka araştırmaları da etkileyeceği düşünülen bulgular ya da yöntemleri içermelidir. Literatür listesi dahil 8 sayfayı geçmemelidir.

Olgu Sunumu: Araştırma boyunca karşılaşılan herhangi biyotik (hastalık, parazitizm, birey yoğunluk artışı, ölüm vb.) veya abiotik (su kalitesi, habitat, iklim vb.) bir olgunun literatür ve bilimsel yöntemlerle rapor edilmesini konu alan makale türüdür. Literatür listesi dahil 8 sayfayı geçmemelidir.

Derleme: Derleme makaleleri, salt literatür taramasını içermeyip, ilgili konu hakkında bir akış içerisinde yazar görüşlerini, çıkarımlarını içeren ve konu hakkında yapılacak çalışmalara yol gösterici bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Değerlendirme sürecinde, yararlanılan kaynakların güncelliği önemsenir ve bu husus nihai karar aşamasında göz önünde bulundurulur. Literatür listesi ile birlikte 20 sayfayı geçmemelidir. Çağrılı derlemelerde bu sınırlandırma dikkate alınmaz.

Editöre Mektup: Bilimsel dayanaklar eşliğinde, dergide yayınlanan bir makaleye yanıt ya da yorum niteliğinde, derginin konusu ile ilgili bir düşünce, hipotez veya yeni bir araştırma yöntemi önerisi içermelidir. Varsa çizelge ve şekiller kullanılmalıdır. En fazla 4 sayfa olmalıdır.

Son Güncelleme Zamanı: 6.11.2017 15:21:47