Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalite Değerlendirmesi: Belek (Antalya, Türkiye) Örneği

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2, 100 - 110, 27.08.2020
https://doi.org/10.17216/limnofish.689997

Öz

Bu çalışmada Belek Özel Çevre Koruma Bölgesindeki yüzey ve yeraltısularının hidrojeokimyasal özellikleri, kullanılabilirlik durumu ve su kalitesi değerlendirilmiştir. Yeraltısularında genel olarak Ca-Mg-HCO3 ve Mg-Ca-HCO3 su tipleri hakimdir. Bölgedeki derelerden alınan yüzeysuyu örnekleri de benzer şekilde Ca-Mg-HCO3 ve Mg-Ca-HCO3 su tipi özelliği taşımaktadır. Analiz sonuçlarına göre yeraltısuları Mg, NO3 ve sertlik parametreleri bakımından; dereler ise NO3 bakımından içme suyu olarak kullanıma uygun değildir. Su kalitesi değerlendirmeleri sonucunda bölgede yaygın olarak sürdürülen tarımsal faaliyetler sırasında kullanılan gübreler ve evsel atık suların lokal olarak kontrolsüz deşarjlarının bölgede su kalitesini olumsuz etkilediği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Al-Khashman OA. 2007. Assessment of the spring water quality in the Shoubak area, Jordan. Environmentalist. 28:203-215. doi:10.1007/s10669-007-9129-1.
 • Anonim 2005. Sular - İnsani tüketim amaçlı sular, TS-266, Türk Standartları Enstitüsü, 25 s, Ankara. [Erişim tarihi: 02.04.2020]. Erişim adresi: https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx
 • Anonim 2012. Yerüstü su kalitesi yönetmeliği, 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı resmi gazete, (Değişik: RG-10/8/2016-29797), Ankara. [Erişim tarihi: 02.04.2020]. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-9.htm
 • Anonim 2019. İçme suyu temin edilen suların kalitesi ve arıtılması hakkında yönetmelik, 6.7.2019 tarih ve 30823 saylı resmî gazete, Ankara. [Erişim tarihi: 02.04.2020]. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190706-8.htm
 • Ayers RS, Westcot DW. 1989. Water quality for agriculture. FAO Irrigation and Drainage, 29 Rev. 1, ISBN 92-5-102263-1. [Erişim tarihi: 02.04.2020]. Erişim adresi: http://www.fao.org/3/t0234e/t0234e00.htm
 • Bulut C, Kubilay A. 2019. Eğirdir Gölü (Isparta/Türkiye) su kalitesinin mevsimsel değişimi. Su Ürünleri Dergisi. 36(1):13-23. doi:10.12714/egejfas.2019.36.1.02
 • Choudhury SS, Keot A, Das H, Das M, Baishya C, Sarma A, Deka P. 2016. Preliminary physicochemical and microbiological analysis of Bahini River water of Guwahati, Assam, India. Int J Curr Microbiol App Sci IJCMAS. 5(2):684-692. doi:10.20546/ijcmas.2016.502.075
 • Çiçek NL, Ertan ÖO. 2012. Köprüçay Nehri (Antalya)’nın fiziko-kimyasal özelliklerine göre su kalitesinin belirlenmesi. Ekoloji. 21(84):54-65. doi:10.5053/ekoloji.2012.847
 • Fulazzaky MA, Seong TW, Masirin MIM. 2010. Assessment of water quality status for the Selangor River in Malaysia. Water Air Soil Poll. 205:63-77. doi:10.1007/s11270-009-0056-2
 • Hu K, Huang Y, Li H, Chen BLD, White RE. 2005. Spatial variability of shallow groundwater level, electrical conductivity and nitrate concentration, and risk assessment of nitrate contamination in North China Plain. Environ Int. 31(6):896-903. doi:10.1016/j.envint.2005.05.028
 • Kaplan M, Sönmez S. 2000. Belek özel çevre koruma alanı akarsularının su kalitelerinin ve kirleticilerinin değerlendirilmesi. Ekoloji. 34:21-26.
 • Kazi TG, Arain MB, Jamali MK, Jalbani N, Afridi HI, Sarfraz RA, Baig JA, Shah AQ. 2009. Assessment of water quality of polluted lake using multivariate statistical techniques: A case study. Ecotox Environ Safe. 72:301-309. doi:10.1016/j.ecoenv.2008.02.024
 • Küçük F, Gülle İ, Güçlü SS. 2019. Antalya Havzası akarsularındaki yılan balığı göçleri üzerine antropojenik baskılar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 9(Ek sayı 1):285-296. doi:10.29048/makufebed.466673
 • Leung CM, Jiao JJ. 2006. Heavy metal and trace element distributions in groundwater in natural slopes and highly urbanized spaces in Mid-Levels area, Hong Kong. Water Res. 40(4):753-767. doi:10.1016/j.watres.2005.12.016
 • Najar IA, Khan AB. 2012. Assessment of water quality and identification of pollution sources of three lakes in Kashmir, India, using multivariate analysis. Environ Earth Sci. 66(8):2367-2378. doi:10.1007/s12665-011-1458-1
 • Okonko IO, Adejoje OD, Ogunnusi TA, Fajobi E, Shittu OB. 2008. Microbiological and physicochemical analysis of different water samples used for domestic purposes in Abeokuta and Ojota, Lagos Nigeria. Afr J Biotechnol. 7(5):6717-6721. doi:10.5897/AJB07.217
 • Özel HU, Gemici BT. 2018. Bartın Irmağı kirlilik profilinin fiziksel parametrelerle belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 7(1):52-58. doi:10.29048/makufebed.206618
 • Paca JM, Santos FM, Pires JC, Leitão AA, Boaventura RA. 2019. Quality assessment of water intended for human consumption from Kwanza, Dande and Bengo rivers (Angola). Environ Pollut. 254, 113037. doi:10.1016/j.envpol.2019.113037
 • Schoonover JE, Lockaby BG, Pan S. 2005. Changes in chemical and physical properties of stream water across an urban-rural gradient in western Georgia. Urban Ecosyst. 8:107-124. doi:10.1007/s11252-005-1422-5
 • Şahinci A. 1991. Doğal Suların Jeokimyası. İzmir: Reform Matbaası, 548 s.
 • Şener Ş. 2010. Eğirdir Göl suyu ve dip sedimanlarının hidrojeokimyasal incelemesi [Doktora tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi, 348 s.
 • Şener Ş, Özdemir H. 2017. Karakuyu (Afyon) Gölü sulak alanı ve çevresinin hidrojeoloji incelemesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 5(2):425-439. doi:10.21923/jesd.314288
 • Şener E, Varol S, Şener Ş, Davraz A. 2019. Assessment of the stream network pollution in the Eğirdir Lake Basin (Turkey) using water quality index and multivariate analysis. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 7(2):352-368. doi:10.21923/jesd.471866
 • Tabayashi Y, Yamamuro M. 2009. Changes in the impact of anthropogenic effects on river water quality during the last 50 years in Japan. Wetl Ecol Manag. 17:409-415. doi:10.1007/s11273-008-9117-3
 • Tayfur G, Kirer T, Baba A. 2008. Groundwater quality and hydrogeochemical properties of Torbalı Region, Izmir, Turkey. Environ Monit Assess. 146(1-3):157-169. doi:1007/s10661-007-0068-6
 • Tomar A. 2009. Toprak ve su kirliliği ve su havzalarının korunması. TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, 333-345, İzmir, Türkiye.
 • Umar R, Ahmad MS. 2000. Groundwater quality in parts of central Gang Basin, India. Environ Geol. 39 (6):673-678. doi:10.1007/s002540050480
 • Varol S. 2018. Yazır Gölü (Çavdır/Burdur) sulak alan havzasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal incelemesi. Karaelmas Science and Engineering Journal. 8(1):156-167. doi:10.7212%2Fzkufbd.v8i1.924
 • Varol S, Şekerci M. 2018. Korkuteli ilçe merkezi (Antalya) su kaynaklarının su kalite indeks (WQI) yöntemi ile değerlendirmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 6(1): 74-86. doi:10.21923/jesd.404096

Water Quality Assessment in Special Environmental Protection Areas: a case study in the Belek (Antalya, Turkey)

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2, 100 - 110, 27.08.2020
https://doi.org/10.17216/limnofish.689997

Öz

In this study, hydrogeochemical properties, usability, and water quality of surface and groundwater in Belek Special Environmental Protection Area were evaluated. Ca-Mg-HCO3 and Mg-Ca-HCO3 water types are dominant in the groundwater. Surface water samples taken from the streams also have the characteristics of Ca-Mg-HCO3 and Mg-Ca-HCO3 water type. According to the analysis results, groundwaters and streams are not suitable for drinking in terms of Mg, NO3, hardness, and NO3 parameters, respectively. As a result of the water quality evaluations, it was determined that the uncontrolled discharges of domestic wastewater and fertilizers used during agricultural activities, which are widely carried out in the region, negatively affect the water quality in the region.

Kaynakça

 • Al-Khashman OA. 2007. Assessment of the spring water quality in the Shoubak area, Jordan. Environmentalist. 28:203-215. doi:10.1007/s10669-007-9129-1.
 • Anonim 2005. Sular - İnsani tüketim amaçlı sular, TS-266, Türk Standartları Enstitüsü, 25 s, Ankara. [Erişim tarihi: 02.04.2020]. Erişim adresi: https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx
 • Anonim 2012. Yerüstü su kalitesi yönetmeliği, 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı resmi gazete, (Değişik: RG-10/8/2016-29797), Ankara. [Erişim tarihi: 02.04.2020]. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-9.htm
 • Anonim 2019. İçme suyu temin edilen suların kalitesi ve arıtılması hakkında yönetmelik, 6.7.2019 tarih ve 30823 saylı resmî gazete, Ankara. [Erişim tarihi: 02.04.2020]. Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190706-8.htm
 • Ayers RS, Westcot DW. 1989. Water quality for agriculture. FAO Irrigation and Drainage, 29 Rev. 1, ISBN 92-5-102263-1. [Erişim tarihi: 02.04.2020]. Erişim adresi: http://www.fao.org/3/t0234e/t0234e00.htm
 • Bulut C, Kubilay A. 2019. Eğirdir Gölü (Isparta/Türkiye) su kalitesinin mevsimsel değişimi. Su Ürünleri Dergisi. 36(1):13-23. doi:10.12714/egejfas.2019.36.1.02
 • Choudhury SS, Keot A, Das H, Das M, Baishya C, Sarma A, Deka P. 2016. Preliminary physicochemical and microbiological analysis of Bahini River water of Guwahati, Assam, India. Int J Curr Microbiol App Sci IJCMAS. 5(2):684-692. doi:10.20546/ijcmas.2016.502.075
 • Çiçek NL, Ertan ÖO. 2012. Köprüçay Nehri (Antalya)’nın fiziko-kimyasal özelliklerine göre su kalitesinin belirlenmesi. Ekoloji. 21(84):54-65. doi:10.5053/ekoloji.2012.847
 • Fulazzaky MA, Seong TW, Masirin MIM. 2010. Assessment of water quality status for the Selangor River in Malaysia. Water Air Soil Poll. 205:63-77. doi:10.1007/s11270-009-0056-2
 • Hu K, Huang Y, Li H, Chen BLD, White RE. 2005. Spatial variability of shallow groundwater level, electrical conductivity and nitrate concentration, and risk assessment of nitrate contamination in North China Plain. Environ Int. 31(6):896-903. doi:10.1016/j.envint.2005.05.028
 • Kaplan M, Sönmez S. 2000. Belek özel çevre koruma alanı akarsularının su kalitelerinin ve kirleticilerinin değerlendirilmesi. Ekoloji. 34:21-26.
 • Kazi TG, Arain MB, Jamali MK, Jalbani N, Afridi HI, Sarfraz RA, Baig JA, Shah AQ. 2009. Assessment of water quality of polluted lake using multivariate statistical techniques: A case study. Ecotox Environ Safe. 72:301-309. doi:10.1016/j.ecoenv.2008.02.024
 • Küçük F, Gülle İ, Güçlü SS. 2019. Antalya Havzası akarsularındaki yılan balığı göçleri üzerine antropojenik baskılar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 9(Ek sayı 1):285-296. doi:10.29048/makufebed.466673
 • Leung CM, Jiao JJ. 2006. Heavy metal and trace element distributions in groundwater in natural slopes and highly urbanized spaces in Mid-Levels area, Hong Kong. Water Res. 40(4):753-767. doi:10.1016/j.watres.2005.12.016
 • Najar IA, Khan AB. 2012. Assessment of water quality and identification of pollution sources of three lakes in Kashmir, India, using multivariate analysis. Environ Earth Sci. 66(8):2367-2378. doi:10.1007/s12665-011-1458-1
 • Okonko IO, Adejoje OD, Ogunnusi TA, Fajobi E, Shittu OB. 2008. Microbiological and physicochemical analysis of different water samples used for domestic purposes in Abeokuta and Ojota, Lagos Nigeria. Afr J Biotechnol. 7(5):6717-6721. doi:10.5897/AJB07.217
 • Özel HU, Gemici BT. 2018. Bartın Irmağı kirlilik profilinin fiziksel parametrelerle belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 7(1):52-58. doi:10.29048/makufebed.206618
 • Paca JM, Santos FM, Pires JC, Leitão AA, Boaventura RA. 2019. Quality assessment of water intended for human consumption from Kwanza, Dande and Bengo rivers (Angola). Environ Pollut. 254, 113037. doi:10.1016/j.envpol.2019.113037
 • Schoonover JE, Lockaby BG, Pan S. 2005. Changes in chemical and physical properties of stream water across an urban-rural gradient in western Georgia. Urban Ecosyst. 8:107-124. doi:10.1007/s11252-005-1422-5
 • Şahinci A. 1991. Doğal Suların Jeokimyası. İzmir: Reform Matbaası, 548 s.
 • Şener Ş. 2010. Eğirdir Göl suyu ve dip sedimanlarının hidrojeokimyasal incelemesi [Doktora tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi, 348 s.
 • Şener Ş, Özdemir H. 2017. Karakuyu (Afyon) Gölü sulak alanı ve çevresinin hidrojeoloji incelemesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 5(2):425-439. doi:10.21923/jesd.314288
 • Şener E, Varol S, Şener Ş, Davraz A. 2019. Assessment of the stream network pollution in the Eğirdir Lake Basin (Turkey) using water quality index and multivariate analysis. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 7(2):352-368. doi:10.21923/jesd.471866
 • Tabayashi Y, Yamamuro M. 2009. Changes in the impact of anthropogenic effects on river water quality during the last 50 years in Japan. Wetl Ecol Manag. 17:409-415. doi:10.1007/s11273-008-9117-3
 • Tayfur G, Kirer T, Baba A. 2008. Groundwater quality and hydrogeochemical properties of Torbalı Region, Izmir, Turkey. Environ Monit Assess. 146(1-3):157-169. doi:1007/s10661-007-0068-6
 • Tomar A. 2009. Toprak ve su kirliliği ve su havzalarının korunması. TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, 333-345, İzmir, Türkiye.
 • Umar R, Ahmad MS. 2000. Groundwater quality in parts of central Gang Basin, India. Environ Geol. 39 (6):673-678. doi:10.1007/s002540050480
 • Varol S. 2018. Yazır Gölü (Çavdır/Burdur) sulak alan havzasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal incelemesi. Karaelmas Science and Engineering Journal. 8(1):156-167. doi:10.7212%2Fzkufbd.v8i1.924
 • Varol S, Şekerci M. 2018. Korkuteli ilçe merkezi (Antalya) su kaynaklarının su kalite indeks (WQI) yöntemi ile değerlendirmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 6(1): 74-86. doi:10.21923/jesd.404096

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Yayınlanma Tarihi August 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şehnaz ŞENER> (Sorumlu Yazar)
Süleyman Demirel Üniversitesi
0000-0003-3191-2291
Türkiye


Erhan ŞENER>
Süleyman Demirel Üniversitesi
0000-0001-6263-8366
Türkiye

Destekleyen Kurum Çevre Şehircilik Bakanlığı
Teşekkür Teşekkür Bu çalışma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü adına “Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi” kapsamında yapılmış olup yazarlar, projeyi finansal olarak destekleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teşekkür ederler.
Yayımlanma Tarihi 27 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { limnofish689997, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü}, year = {2020}, volume = {6}, number = {2}, pages = {100 - 110}, doi = {10.17216/limnofish.689997}, title = {Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalite Değerlendirmesi: Belek (Antalya, Türkiye) Örneği}, key = {cite}, author = {Şener, Şehnaz and Şener, Erhan} }
APA Şener, Ş. & Şener, E. (2020). Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalite Değerlendirmesi: Belek (Antalya, Türkiye) Örneği . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 6 (2) , 100-110 . DOI: 10.17216/limnofish.689997
MLA Şener, Ş. , Şener, E. "Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalite Değerlendirmesi: Belek (Antalya, Türkiye) Örneği" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 6 (2020 ): 100-110 <http://www.limnofish.org/tr/pub/issue/56443/689997>
Chicago Şener, Ş. , Şener, E. "Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalite Değerlendirmesi: Belek (Antalya, Türkiye) Örneği". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 6 (2020 ): 100-110
RIS TY - JOUR T1 - Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalite Değerlendirmesi: Belek (Antalya, Türkiye) Örneği AU - Şehnaz Şener , Erhan Şener Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17216/limnofish.689997 DO - 10.17216/limnofish.689997 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 110 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.689997 UR - https://doi.org/10.17216/limnofish.689997 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalite Değerlendirmesi: Belek (Antalya, Türkiye) Örneği %A Şehnaz Şener , Erhan Şener %T Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalite Değerlendirmesi: Belek (Antalya, Türkiye) Örneği %D 2020 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 6 %N 2 %R doi: 10.17216/limnofish.689997 %U 10.17216/limnofish.689997
ISNAD Şener, Şehnaz , Şener, Erhan . "Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalite Değerlendirmesi: Belek (Antalya, Türkiye) Örneği". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 6 / 2 (Ağustos 2020): 100-110 . https://doi.org/10.17216/limnofish.689997
AMA Şener Ş. , Şener E. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalite Değerlendirmesi: Belek (Antalya, Türkiye) Örneği. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2020; 6(2): 100-110.
Vancouver Şener Ş. , Şener E. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalite Değerlendirmesi: Belek (Antalya, Türkiye) Örneği. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2020; 6(2): 100-110.
IEEE Ş. Şener ve E. Şener , "Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalite Değerlendirmesi: Belek (Antalya, Türkiye) Örneği", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, c. 6, sayı. 2, ss. 100-110, Ağu. 2020, doi:10.17216/limnofish.689997