Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 79 - 89 2017-08-21

Gönen Çayı (Balıkesir - Türkiye) Durgun Sularının Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimleri
Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Constructed Ponds and Reservoirs of Gönen Stream (Balıkesir - Turkey)

Nilay GÜRLEYEN [1] , M. Ruşen USTAOĞLU [2]


Bu çalışmanın amacı, Gönen Çayı durgun sularının (Kayatepe Göleti, Sameteli Göleti, Gönen Baraj Gölü ve Gönen Regülatörü) zooplankton faunasının tespiti ve mevsimsel değişiminin belirlenmesidir. Zooplankton örnekleri Eylül 2010 - Haziran 2011 tarihleri arasında mevsimsel olarak, belirlenen 4 istasyondan 55 µm göz açıklığında Hydrobios plankton kepçesi kullanılarak, vertikal ve horizontal çekimlerle toplanmıştır. Elde edilen örnekler %4 formalin solüsyonunda fikse edilmiştir. Ayrıca, istasyonların bazı fiziko-kimyasal parametreleri (maksimum derinlik, ışık geçirgenliği, sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, çözünmüş oksijen doygunluğu, tuzluluk ve elektriksel iletkenlik) ölçülmüştür. Zooplanktonda Rotifera grubundan 25 tür, Cladocera grubundan 14 tür ve Copepoda grubundan 9 tür olmak üzere toplam 48 tür tespit edilmiştir. Saptanan türler Gönen Çayı durgun suları (Kayatepe Göleti, Sameteli Göleti, Gönen Baraj Gölü ve Gönen Regülatörü) için ilk kez bildirilmektedir. Vertikal çekimlerden yapılan sayımlara göre Kayatepe Göleti’nde Rotifera %65,37 (70412 birey/m3), Cladocera %17,16 (18488 birey/m3), Copepoda %17,47 (18812 birey/m3); Sameteli Göletinde Rotifera %22,46 (62660 birey/m3), Cladocera %22,39 (62438 birey/m3), Copepoda %55,15 (153850 birey/m3); Gönen Baraj Gölünde Rotifera %20,99 (21375 birey/m3), Cladocera %9,42 (9599 birey/m3), Copepoda %69,60 (70897 birey/m3); Gönen Regülatöründe ise Rotifera %72,05 (73411 birey/m3), Cladocera %7,13 (7266 birey/m3), Copepoda %20,82 (21217 birey/m3) oranında temsil edilmektedir. Sonuç olarak, Gönen Çayı durgun sularının zooplanktonu hem kalitatif hem de kantitatif olarak incelenmiş ve mesotrofik-ötrofik bir karakter gösterdiği saptanmıştır.

This study aims to determine the zooplanktonic fauna of storage ponds and reservoirs of Gönen stream (Kayatepe Pond, Sameteli Pond, Gönen Dam Lake and Gönen Regulator) and it’s seasonal change. Seasonal zooplankton samples were collected both with horizontal and vertical hauls by a Hydrobios plankton net (55 µm) between September 2010 and June 2011. The plankton samples were immediately fixed in 4% formaldehyde. Among the physico-chemical features of the reservoirs, maximum depth, the water temperature, transparency, pH, dissolved oxygen, oxygen saturation and conductivity analysis were carried out in situ. At the end of qualitative studies, 48 taxa including 25 of Rotifera, 14 of Cladocera and 9 of Copepoda identified totally. All the identified zooplankton taxa are new record for the study area. Quantitative studies indicated that zooplankton abundance of Kayatepe Pond dominated by Rotifera 65.37 % (70412 ind./m3) followed by Cladocera 17.16% (18488 ind./m3) and Copepoda 17.47% (18812 ind./m3); Sameteli Pond dominated by Copepoda 55.15% (153850 ind./m3) followed by Rotifera 22.46% (62660 ind./m3) and Cladocera 22.39% (62438 ind./m3); Gönen Dam Lake dominated by Copepoda 69.60% (70897 ind./m3) followed by Rotifera 20.99% (21375 ind./m3) and Cladocera 9.42% (9599 ind./m3); Gönen Regulator dominated by Rotifera 72.05 % (73411 ind./m3) followed by Copepoda 20.82% (21217 ind./m3) and Cladocera 7.13% (7266 ind./m3). As a result, qualitatively and quantitatively zooplankton analyses indicated mesotrophic-eutrophic character of storage ponds and reservoirs of Gönen stream. 

 • Akıl A, Şen D. 1995. Cip Baraj Gölü’nün (Elazığ, Türkiye) Copepoda ve Cladocera (Crustaceae) türleri üzerine taksonomik bir çalışma. Ege J Fish Aqua Sci. 12(3-4):195-202.
 • Aladağ AT, Erdem C, Karaytuğ S. 2006. Cladocera ve Copepoda (Crustacea) fauna of Çatalan Dam Lake (Adana, Turkey). Ege J Fish Aqua Sci. 23(3-4):427-428.
 • Alper A, Çelebi E, Çam H, Karaytuğ S. 2007. Cladocera and Copepoda (Crustacea) Fauna of İkizcetepeler Dam Lake (Balıkesir, Turkey). Turk J Fish Aquat Sc. 7(1):71-73.
 • Altındağ A, Özkurt Ş. 1998. A study on the zooplanktonic fauna of the Dam Lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir). Turk J Zool. 22(4):323-332.
 • Apaydın Yağcı M, Yeğen V, Yağcı A, Uysal R. 2013. İç Anadolu Bölgesindeki bazı baraj göllerinde (Kütahya-Eskişehir/Türkiye) zooplankton türleri üzerine bir ön araştırma. Ege J Fish Aqua Sci. 30(1):37-40. doi.org/10.12714/egejfas.2013.30.1.07
 • Atıcı T, Ahıska S, Altındağ A, Aydın, D. 2008. Ecological effects of some heavy metals (Cd, Pb, Hg, Cr) pollution of phytoplanktonic algae and zooplanktonic organisms in Sarıyar Dam Reservoir in Turkey. Afr J Biotechnol. 7 (12):1972-1977.
 • Balık S, Ustaoğlu MR, Taşdemir A, Özdemir Mis D, Aygen C, Özbek M, Topkara ET. 2004. Birgi Göletleri (Urla, İzmir) ve Sazlıgöl (Karaburun, İzmir)'ün Sucul Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma. Ege J Fish Aqua Sci. 21 (1-2): 29-30.
 • Baykal T, Salman S, Açıkgöz İ. 2006. The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton density in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). Turk J Biol. 30 (4): 217-226.
 • Bekleyen A, 2006. Devegeçidi Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) faunası. Ege J Fish Aqua Sci. 23 (3-4): 413-415.
 • Bekleyen A, Bilgin FH. 1994. Dicle Üniversitesi Kampüsü Kabaklı Göletinin Rotifera Faunasının Taksonomik Açıdan İncelenmesi. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt: IV: 213-219.
 • Bekleyen A. 1997. Kabaklı Göletinin (Diyarbakır) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası ve Bazı Ekolojik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul, 80-87.
 • Bekleyen A. 2001. A taxonomical study on the Rotifera fauna of Devegeçidi Dam Lake (Diyarbakır-Turkey). Turk J Zool. 25 (3): 251-255.
 • Bekleyen A. 2003. A taxonomical study on the Zooplankton of Göksu Dam Lake (Diyarbakır- Turkey). Turk J Zool. 27 (2): 95-100.
 • Benzie JAH. 2005. Cladocera The Genus: Daphniidae (Including Daphniopsis) (Anamopoda: Daphniidae). Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the World, Coordinatting Editor: H. J. F. Dumont, Vol. 21 SPB Backhuys Publishers, 376 p.
 • Bozkurt A, Akın Ş. 2012. Zooplankton fauna of Yeşilırmak (between Tokat and Blacksea), Hasan Uğurlu and Suat Uğurlu Dam Lakes. Turk J Fish Aquat Sc. 12 (4): 777-786. doi: 10.4194/1303-2712-v12_4_06
 • Bozkurt A, Dural M, Yılmaz AB. 2004. Yarseli Baraj Gölünün (Hatay/Türkiye) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve zooplankton (Rotifer, Cladocer ve Copepod) faunası. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 2 (3): 307-317.
 • Bozkurt A, Dural M. 2005. Topboğazı Göleti (Hatay) zooplanktonunun vertikal göçü. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 3 (4):104-109.
 • Bozkurt A, Göksu MZL. 2000. Seyhan Baraj Gölü (Adana) Rotifera faunası. Ege J Fish Aqua Sci. 17(3-4): 17-25.
 • Bozkurt A, Göksu MZL. 2010. Composition and Vertical Distribution of Rotifera in Aslantaş Dam Lake (Osmaniye-Turkey). J FisheriesSciences.com. 4 (1):38-49.
 • Bozkurt A, Sagat Y, 2008. Birecik Baraj Gölü zooplanktonunun vertikal dağılımı. J FisheriesSciences.com. 2(3): 332-342.
 • Bozkurt A. 1997. Seyhan Baraj Gölü (Adana) zooplanktonu. [Yüksek Lisans Tezi] Çukurova Üniversitesi. 58 s.
 • Bozkurt A. 2004. Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki bazı baraj ve göletlerin zooplankton faunası üzerine ilk gözlemler. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 2(3):71-76.
 • Bulut H, Saler S. 2013. Kalecik Baraj Gölü (Elazığ-Türkiye) zooplanktonu. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi. 25(2):99-103.
 • Bulut H, Saler S. 2014. Zooplankton of Beyhan Dam Lake (Elazığ, Turkey). Turk J Sci Tech. 9(1):23-28.
 • Buyurgan Ö, Altındağ A, Kaya M. 2010. Zooplankton Community Structure of Asartepe Dam Lake (Ankara, Turkey). Turk J Fish Aquat Sc. 10(1):135-138. doi: 10.4194/trjfas.2010.0119
 • Demir N, Kırkağaç MU, Topçu A, Zencir Ö, Pulatsu S, Karasu Benli Ç. 2007. Sarısu-Mamuca Göleti (Eskişehir) Su Kalitesi ve Besin Düzeyi. Tarım Bilimleri Dergisi 13(4):385-390.
 • Dirican S, Musul H. 2008: Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas) Bazı Fiziko-kimyasal Özellikleri ve Cladocera Türleri Üzerine Bir Ön Çalışma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 12(4):19-24.
 • Dirican S, Musul H. 2009. Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera türleri hakkında bir ön çalışma. Yüzüncüyıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 19(1):57-59. doi: 10.4194/1303-2712-v12_4_06
 • Dussart B. 1967. Les Copepodes des eaux Continentales d’Europe Occidentale. Tome I, Calanoides et Harpacticaides. N. Boubee et cie, Paris, 500 p.
 • Einsle U. 1996. Copepoda: Cyclopoida, Genera Cyclops, Megacyclops, Acanthocyclops. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. No. 10, SBP Academic Publishing bv, 82 p.
 • Flössner D. 1972. Krebstiere, Crustacea. Kiemen und Blattfüsser, Branchiopoda, Fischlause, Branchiura., Tierwelt Deutschlands, 60. teil, veb Gustav Fischer Verlag, Jena, 501 p.
 • Geldiay R. 1949. Çubuk barajı ve Emir Gölünün Makro ve Mikro Faunasının Mukayeseli İncelenmesi. Ankara Üniv. Fen Fak. Mecmuası 2:106 p.
 • Geraldes AM, Boavida MJ. 1999. Limnological comparison of a new reservoir with one almost 40 years old which had been totally emptied and refilled, Lakes & Reservoirs: Research and Management, 4(1-2):15-22.
 • Gutiérrez-Aquirre M, Suárez-Morales E. 2000. The Eurasian Thermocyclops crassus (Fischer, 1853) (Copepoda, Cyclopoida) Found in Southeastern Mexico. Crustaceana 73(6): 705-713.
 • Güher H, Erdoğan S. 2008. Alıç Göleti Perifitik Zooplankton (Cladocera, Copepoda, Rotifera) Türleri Üzerine Bir Araştırma. J FisheriesSciences.com 2(3): 516-523. doi.10.3153/jfascom.mug.200749
 • Güher H, Kırgız T. 1989. Süloğlu Baraj Gölü ve Korucuköy, Budakdoğanca, Eskikadın Göletlerinin Cladocera ve Copepoda (Crustacea) türleri. Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi. 2 (1): 25-43.
 • Gündüz E. 1984. Karamuk ve Hoyran Gölleri’nde Zooplankton Türlerinin Tespiti ve Kirlenmenin Zooplankton Üzerindeki Etkisi [Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesi. 83s.
 • İnce Ö, Aluç Y, Başaran G, Tüzün İ. 2007. Kapulukaya Baraj Gölünde litoral ve pelajik bölgelere ve mevsime bağlı zooplankton dağılışlarının karşılaştırılması. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 5-8: 297-305.
 • Kaya M, Altındağ A. 2007. Zooplankton fauna and seasonal changes of Gelingüllü Dam Lake (Yozgat, Turkey). Turk J Zool. 31 (4): 347-351.
 • Kaya M, Duman F, Altındağ A. 2009. Kayseri İli Bazı Sulak Alanlarından (Şeker Göleti, Reşadiye Göleti, Zincirdere Göleti, Mimarsinan Parkı Havuzu, Hisarcık Çayı, Kumalı Parkı Havuzu) Kaydedilen Rotifer Türleri. SDÜ Fen Dergisi (E-Dergi) 4(1): 54-58.
 • Kiefer F. 1978. Das Zooplankton der Binnengewasser 2. Teil. Freilebende Copepoda. Die Binnengewasser Band XXVI E. Schweizerbant’sche Verlagbuchhandlung, Stuttgart. 315 p. Korovchinsky NM. 1992. Sididae and Holopedidae (Crustacea: Daphniiformes). Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the World, SPB Academic Publishing, 82 p.
 • Koste W. 1978. Rotatoria. Überordnung Monogononta. I. Textband, 650 p., II. Tafelband, 234 p., Gebrüderssontrager, Berlin.
 • Makarewicz JC. 1993. A Lakewide Comparison of Zooplankton Biomass And Its Species Composition in Lake Erie. J Great Lakes Res. 19 (2): 275-290.
 • Negrea ST. 1983. Fauna Republici Socialiste Romania Vol 4, 12. Crustacea Cladocera. Academia Republici Socialiste Romania, Bucuresti. 399 p.
 • Nogrady T, Pourrıot RA, Segers H. 1995. Rotifera, (3), The Notommatidae and The Scaridiidae, 248p.
 • Nogrady T, Segers H. 2002. Rotifera, (6), Asplanchnidae, Gastropodidae, Lindiidae, Microcodidae, Synchaetidae, Trochosphaeridae and Filinia, Backhuys Publishers, Leiden. Netherlands, 264 p.
 • Ölmez Aydın D, Altındağ A. 2004. Sarımsaklı Baraj Gölünün (Kayseri-Türkiye) Rotifera faunası üzerine taksonomik bir çalışma. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 2(3): 27-34.
 • Özdemir Mis D, Aygen C, Ustaoğlu MR, Balık S. 2009. Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)’nün zooplankton kompozisyonu. Ege J Fish Aqua Sci. 26(2): 129-134.
 • Özdemir Mis D, Ustaoğlu MR. 2009. Gölcük Gölü (Ödemiş-İzmir)’nün Zooplanktonu Üzerine Araştırmalar. Ege J Fish Aqua Sci. 26(1): 19-27. Paturej E. 2006. Assessment of The Trophic State of The Coastal Lake Gardno Based on Community Structure and Zooplankton-Related Indices. EJPAU.
 • Perez MC, Bonilla S, Martinez G. 1999. Phytoplankton community of a polymictic resevoir, La Plata River Basin, Uruguay, Rev. Brasil. Biol., 59(4): 535-541.
 • Ruttner-Kolisko A. 1974. Plankton Rotifers, Biology and Taxonomy. Die Binnengewasser, Volume XXVI/I, Suplement, 144 p. Rylov VM. 1963. Fauna of U.S.S.R. Crustacea Vol. III, No: 3, Freshwater Cyclopoida, I.P.S.T. Jerusalem, 314 p.
 • Saksena DN. 1987. Rotifers As Indicators of Water Quality. Acta Hydroch Hydrob. 15(5):481-485.
 • Saler S, Alış N. 2014. Zooplankton of Hancağız Dam Lake (Gaziantep-Turkey). J Survey in Fisheries Sci. 1(1):36-45. doi.10.18331/SFS2014.1.1.4
 • Saler S, Haykır H, Baysal N. 2014. Zooplankton of Uzunçayır Dam Lake. J FisheriesSciences.com. 8(1):1-7. doi: 10.3153/jfscom.2014001
 • Saler S, İpek N, Eroğlu M. 2010. Karakaya Baraj Gölü Battalgazi Bölgesi (Malatya) Rotifer Türleri. e-Journal of New World Sciences Academy, Ecological Life Sciences 5(3): 216-221.
 • Saler S, Şen D. 2002a. Seasonal Variation of Rotifera Fauna of Cip Dam Lake (Elazığ-Turkey). Pakistan J Biol Sci. 5(11): 1274-1276.
 • Saler S, Şen D. 2002b. Tadım Göleti (Elazığ-Türkiye) Rotiferlerinin (Rotatoria, Aschelminthes) Mevsimsel Değişimleri. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1):235-240.
 • Saler S. 2004. Observation on the seasonal variation of Rotifera fauna of Keban Dam Lake (Çemişgezek Region). F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 16 (4): 695-701.
 • Saler S. 2009. Rotifers of Kepektaş Dam Lake (Elazığ-Turkey). Iran J Sci Technol A, 33(A1):121-126.
 • Segers H. 1995. Rotifera. Vol.2. The Lecaniidae (Monogononta). Guides to the Identıfication of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. Coordinating Editor: H:J:F: Dumont, SPB Academic Publishing bv. 226 p.
 • Sendacz S, Caleffi S, Santos-Soares J. 2006. Zooplankton Biomass of Reservoir in Different Trophic Conditions in The State of São Paulo, Brazil, Braz. J. Biol., 66 (1B): 337-350.
 • Sládeček V. 1983. Rotifers as Indicators of Water Quality, Hydrobiologia, 100(1):169-172. doi:10.1007/BF00027429
 • Smakulska J, Górniak A. 2004. Morphological Variation in Daphnia cucullata Sars with Progressive Eutrophication of a Polymictic Lowland Reservoir, Hydrobiologia, 526(1): 119-127. doi:10.1023/B:HYDR.0000041609.76694.fd
 • Smirnov NN. 1996. The Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the World. SPB Academic Publishing 197 p.
 • Şevik R, Kılıç ÖS. 1998. Bozova 1 (Büyükgöl) ve Bozova 2 (Küçükgöl) Göletlerindeki Hayvansal Organizmaların Tespiti. Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu; Erzurum, Türkiye
 • Tellioğlu A, Akman F. 2007. A Taxonomical Study of the Rotifera Fauna in Pertek Region of Keban Dam Lake. Ege J Fish Aqua Sci. 24 (1-2): 135-136.
 • Tellioğlu A, Yılmaztürk Y, 2005. Keban Baraj Gölü, Pertek Bölgesi’nin kladoser ve kopepod faunası üzerine taksonomik bir çalışma. Ege J Fish Aqua Sci. 22 (3-4): 431-433.
 • Tuna A, Ustaoğlu MR. 2016. Kemer Baraj Gölü (Aydın-Türkiye) zooplankton faunası. LimnoFish. 2(2):95-106. doi: 10.17216/LimnoFish-5000183782
 • Ustaoğlu MR, Altındağ A, Kaya M, Akbulut N, Bozkurt A, Özdemir Mis D, Atasagun S, Erdoğan S, Bekleyen A, Saler S,
 • Okgerman HC. 2012. A Checklist of Turkish Rotifers. Turk J Zool. 36 (5): 607-622. doi:10.3906/zoo-1110-1
 • Ustaoğlu MR, Balık S, Aygen C, Özdemir Mis D. 2001. Demirköprü Baraj Gölü (Manisa)’nün Cladocera ve Copepoda (Crustacea) faunası. VI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Hatay, Türkiye
 • Ustaoğlu MR, Balık S, Gezerler Şipal U, Özdemir Mis D, Aygen C. 2010. Buldan Baraj Gölü (Denizli) planktonu ve mevsimsel değişimi. Ege J Fish Aqua Sci. 27(3): 113-120.
 • Ustaoğlu MR. 2004. A Check-list for Zooplankton of Turkish Inland Waters. Ege J Fish Aqua Sci. 21(3-4): 191-199.
 • Ustaoğlu MR. 2015. An Updated Zooplankton Biodiversity of Turkish Inland Waters. LimnoFish. 1(3):151-159. doi: 10.17216/LimnoFish-5000151941
 • Yıldız Ş. 2012. Zernek-Baraj Gölü (Van / Türkiye) zooplankton faunası. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi. 5 (1): 57-59.
 • Yiğit S, Altındağ A. 2005. A taxonomical study on the zooplankton fauna of Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). G.U. Journal of Science. 18 (4): 563-567.
 • Yiğit S. 2002. Seasonal fluctiation in the Rotifer Fauna of Kesikköprü Dam Lake (Ankara, Turkey). Turk J Zool. 26: 341-348.
Konular Fen
Yayınlanma Tarihi 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nilay GÜRLEYEN
Kurum: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: M. Ruşen USTAOĞLU
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ağustos 2017

Bibtex @araştırma makalesi { limnofish292663, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {79 - 89}, doi = {10.17216/limnofish.292663}, title = {Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Constructed Ponds and Reservoirs of Gönen Stream (Balıkesir - Turkey)}, key = {cite}, author = {Gürleyen, Nilay and Ustaoğlu, M. Ruşen} }
APA Gürleyen, N , Ustaoğlu, M . (2017). Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Constructed Ponds and Reservoirs of Gönen Stream (Balıkesir - Turkey) . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 3 (2) , 79-89 . DOI: 10.17216/limnofish.292663
MLA Gürleyen, N , Ustaoğlu, M . "Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Constructed Ponds and Reservoirs of Gönen Stream (Balıkesir - Turkey)" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3 (2017 ): 79-89 <http://www.limnofish.org/tr/pub/issue/30923/292663>
Chicago Gürleyen, N , Ustaoğlu, M . "Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Constructed Ponds and Reservoirs of Gönen Stream (Balıkesir - Turkey)". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3 (2017 ): 79-89
RIS TY - JOUR T1 - Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Constructed Ponds and Reservoirs of Gönen Stream (Balıkesir - Turkey) AU - Nilay Gürleyen , M. Ruşen Ustaoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17216/limnofish.292663 DO - 10.17216/limnofish.292663 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 89 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.292663 UR - https://doi.org/10.17216/limnofish.292663 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Constructed Ponds and Reservoirs of Gönen Stream (Balıkesir - Turkey) %A Nilay Gürleyen , M. Ruşen Ustaoğlu %T Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Constructed Ponds and Reservoirs of Gönen Stream (Balıkesir - Turkey) %D 2017 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 3 %N 2 %R doi: 10.17216/limnofish.292663 %U 10.17216/limnofish.292663
ISNAD Gürleyen, Nilay , Ustaoğlu, M. Ruşen . "Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Constructed Ponds and Reservoirs of Gönen Stream (Balıkesir - Turkey)". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3 / 2 (Ağustos 2017): 79-89 . https://doi.org/10.17216/limnofish.292663
AMA Gürleyen N , Ustaoğlu M . Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Constructed Ponds and Reservoirs of Gönen Stream (Balıkesir - Turkey). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2017; 3(2): 79-89.
Vancouver Gürleyen N , Ustaoğlu M . Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Constructed Ponds and Reservoirs of Gönen Stream (Balıkesir - Turkey). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2017; 3(2): 79-89.
IEEE N. Gürleyen ve M. Ustaoğlu , "Zooplankton Fauna and Seasonal Changes of Constructed Ponds and Reservoirs of Gönen Stream (Balıkesir - Turkey)", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, c. 3, sayı. 2, ss. 79-89, Ağu. 2017, doi:10.17216/limnofish.292663