Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Elazığ Yöresi’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapan Farklı Kapasitedeki İşletme Çalışanlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı

Year 2019, Volume 5, Issue 2, 104 - 115, 27.08.2019
https://doi.org/10.17216/limnofish.469145

Abstract

Bu çalışmada, Elazığ ilinde gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliği yapan farklı kapasitelerdeki işletmelerde çalışanların sosyo-ekonomik yapıları incelenmiştir. Aktif olarak çalışan, 72 adet küçük (≤25 ton/yıl), 50 adet orta (25,01-250 ton/yıl) ve 37 adet büyük (≥250,01 ton/yıl) kapasiteli olmak üzere; 159 adet kafes ve havuz işletmesi ile biri kamuya ait 3 adet yavru üretimi yapan işletmelerden anket yolu ile elde edilen veriler değerlendirilmiştir. İşletme sahipleri ve işletmelerde çalışanlara yönelik yapılan sosyo-ekonomik analizler sonucunda, 731 kişinin işletmelerde istihdam edildiği, % 55,40’nın işsizlikten dolayı bu işi seçtikleri belirlenmiştir. İşletmelerde 1-20 arasında personel çalıştırılırken, % 58,90’lık yüksek oranla 1-3 arasında personel çalıştırıldığı, yaş dağılımlarının 19-50 arasında değiştiği, % 43,36’lık oranla 20-29 yaş grubunda oldukları ve çalışanların % 94,66’sının erkek % 5,34’ünün kadın olduğu bulunmuştur. Çalışanların % 71,14’ünün evli olduğu, eğitim durumları incelendiğinde % 46,36’lık oranla en yüksek grubu ortaöğretim mezunları oluşturmuştur.

References

 • Adıgüzel F, Akay M. 2005. Tokat ilinde gökkuşağı alabalık işletmelerinin ekonomik analizi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 22(2):31-40.
 • Birici N, Şeker T, Balcı M, Çelik B, Kılıç A. 2014. Elazığ ilinde gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss L.) yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. Yunus Araştırma Bülteni. 2014(2):23-48. doi: 10.17693/yunusae.vi.235395
 • Çetin B, Bilgüven M. 1991. Güney Marmara bölgesinde alabalık üretimi yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. Sunulduğu yer: Su Ürünleri Sempozyumu; İzmir, Türkiye.
 • Doğan K. 2003. Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği ve pazarlanması. Tarım İstanbul TKB İstanbul İl Müdürlüğü Yayın Organı. 83:12-21.
 • Doğan K, Yıldız M. 2008. Marmara Bölgesi gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) işletmelerinde çalışanların sosyo-ekonomik analizi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi. 23:17-27.
 • Emre Y, Diler İ, Sevgili H, Oskay DA, Sayı C. 2007. Akdeniz Bölgesi’ndeki alabalık işletmelerinin yapısal özelliklerinin incelenmesi (2000-2003). Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyum Özel Sayısı. 5-8:476-489.
 • Emre Y, Sayın C, Kiştin, F, Emre N, Karaman S. 2011. Alabalık (Oncorhynchus mykiss) kafes yetiştiriciliğinin mevcut durumuna yönelik bazı değerlendirmeler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi. 4(1):119-127.
 • Gökhan EE. 2002. Malatya ve çevre illerde alabalık işletmelerinde verimlilik ve karlılık analizleri [Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi. 129 s.
 • Gümüş E, Şahin NM, İkiz R, Yılmaz S. 2013. Antalya ilindeki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) işletmelerinde çalışanların sosyo-ekonomik yapılarının incelenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 30(4):161-166. doi: 10.12714/egejfas.2013.30.04.03
 • Kocaman EM, Aydın A, Ayık Ö. 2002. Erzurum’da faaliyet gösteren alabalık işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 19(3-4):319-327.
 • Koç B. 2007. Sivas ili alabalık işletmelerinin durumu, sorunları ve çözüm önerileri [Yüksek Lisans Tezi]. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi. 63 s.
 • Rad F. 1999. Türkiye’de gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) işletmelerinin teknik ve ekonomik analizi [Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi. 129 s.
 • Şahin Y. 2011. AB ve İş Dünyası: Balıkçılık Sektörü, İKV Değerlendirme Notu. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı. Rapor No: 38.
 • Üstündağ E, Aksungur M, Dal A, Yılmaz C. 2000. Karadeniz Bölgesi’nde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal analizi ve verimliliğinin belirlenmesi sonuç raporu. Trabzon: Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Proje No: TAGEM/HAYSUD/98/12/02/004.
 • Zengin M, Tabak İ. 1997. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki balık işletmelerinin yapısal özellikleri. Sunulduğu yer: Akdeniz Balıkçılık Kongresi; İzmir, Türkiye.

Socio-Economic Structure of Employee in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Farms with Different Capacity in Elazığ Region

Year 2019, Volume 5, Issue 2, 104 - 115, 27.08.2019
https://doi.org/10.17216/limnofish.469145

Abstract

In this study, the socio-economic structure of employee of trout farms with different capacity was examined. The data obtained by a survey from actively working 159 cages and pool fish farms and 3 offspring production units, one belonging to the government, which are 72 small (≤25 tons/year), 50 medium (25.01-250 tons/year) and 37 large (≥. 50.01) capacity was analyzed. As a result of the socio-economic analysis conducted for business owners and employees in the company, which employs 731 people in the company, it was determined that 55.40% chose this job because of unemployment. Between 1-20 staff employed in the companies, 1-3 staff in 58.90%, the distribution of age varies between 19-50 years old, then they are in the 20-29 age group with 43.36% and 94.66% male and 5.34% female. 71.14% of the employees were married. When the education status of staff examined, the largest group was secondary school graduates with 46.36%.

References

 • Adıgüzel F, Akay M. 2005. Tokat ilinde gökkuşağı alabalık işletmelerinin ekonomik analizi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 22(2):31-40.
 • Birici N, Şeker T, Balcı M, Çelik B, Kılıç A. 2014. Elazığ ilinde gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss L.) yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. Yunus Araştırma Bülteni. 2014(2):23-48. doi: 10.17693/yunusae.vi.235395
 • Çetin B, Bilgüven M. 1991. Güney Marmara bölgesinde alabalık üretimi yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. Sunulduğu yer: Su Ürünleri Sempozyumu; İzmir, Türkiye.
 • Doğan K. 2003. Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği ve pazarlanması. Tarım İstanbul TKB İstanbul İl Müdürlüğü Yayın Organı. 83:12-21.
 • Doğan K, Yıldız M. 2008. Marmara Bölgesi gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) işletmelerinde çalışanların sosyo-ekonomik analizi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi. 23:17-27.
 • Emre Y, Diler İ, Sevgili H, Oskay DA, Sayı C. 2007. Akdeniz Bölgesi’ndeki alabalık işletmelerinin yapısal özelliklerinin incelenmesi (2000-2003). Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyum Özel Sayısı. 5-8:476-489.
 • Emre Y, Sayın C, Kiştin, F, Emre N, Karaman S. 2011. Alabalık (Oncorhynchus mykiss) kafes yetiştiriciliğinin mevcut durumuna yönelik bazı değerlendirmeler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi. 4(1):119-127.
 • Gökhan EE. 2002. Malatya ve çevre illerde alabalık işletmelerinde verimlilik ve karlılık analizleri [Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi. 129 s.
 • Gümüş E, Şahin NM, İkiz R, Yılmaz S. 2013. Antalya ilindeki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) işletmelerinde çalışanların sosyo-ekonomik yapılarının incelenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 30(4):161-166. doi: 10.12714/egejfas.2013.30.04.03
 • Kocaman EM, Aydın A, Ayık Ö. 2002. Erzurum’da faaliyet gösteren alabalık işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 19(3-4):319-327.
 • Koç B. 2007. Sivas ili alabalık işletmelerinin durumu, sorunları ve çözüm önerileri [Yüksek Lisans Tezi]. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi. 63 s.
 • Rad F. 1999. Türkiye’de gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) işletmelerinin teknik ve ekonomik analizi [Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi. 129 s.
 • Şahin Y. 2011. AB ve İş Dünyası: Balıkçılık Sektörü, İKV Değerlendirme Notu. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı. Rapor No: 38.
 • Üstündağ E, Aksungur M, Dal A, Yılmaz C. 2000. Karadeniz Bölgesi’nde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal analizi ve verimliliğinin belirlenmesi sonuç raporu. Trabzon: Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Proje No: TAGEM/HAYSUD/98/12/02/004.
 • Zengin M, Tabak İ. 1997. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki balık işletmelerinin yapısal özellikleri. Sunulduğu yer: Akdeniz Balıkçılık Kongresi; İzmir, Türkiye.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Published Date August 2019
Journal Section Research Article
Authors

Seda İMERT AYDOĞDU (Primary Author)
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü
0000-0001-5087-0600
Türkiye


Yaşar ÖZDEMİR This is me
0000-0001-5592-4671

Publication Date August 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { limnofish469145, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Egirdir Fisheries Research Institute}, year = {2019}, volume = {5}, number = {2}, pages = {104 - 115}, doi = {10.17216/limnofish.469145}, title = {Elazığ Yöresi’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapan Farklı Kapasitedeki İşletme Çalışanlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı}, key = {cite}, author = {İmert Aydoğdu, Seda and Özdemir, Yaşar} }
APA İmert Aydoğdu, S. & Özdemir, Y. (2019). Elazığ Yöresi’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapan Farklı Kapasitedeki İşletme Çalışanlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 5 (2) , 104-115 . DOI: 10.17216/limnofish.469145
MLA İmert Aydoğdu, S. , Özdemir, Y. "Elazığ Yöresi’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapan Farklı Kapasitedeki İşletme Çalışanlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 5 (2019 ): 104-115 <http://www.limnofish.org/en/pub/issue/47894/469145>
Chicago İmert Aydoğdu, S. , Özdemir, Y. "Elazığ Yöresi’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapan Farklı Kapasitedeki İşletme Çalışanlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 5 (2019 ): 104-115
RIS TY - JOUR T1 - Elazığ Yöresi’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapan Farklı Kapasitedeki İşletme Çalışanlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı AU - Seda İmert Aydoğdu , Yaşar Özdemir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17216/limnofish.469145 DO - 10.17216/limnofish.469145 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 104 EP - 115 VL - 5 IS - 2 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.469145 UR - https://doi.org/10.17216/limnofish.469145 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Elazığ Yöresi’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapan Farklı Kapasitedeki İşletme Çalışanlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı %A Seda İmert Aydoğdu , Yaşar Özdemir %T Elazığ Yöresi’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapan Farklı Kapasitedeki İşletme Çalışanlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı %D 2019 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 5 %N 2 %R doi: 10.17216/limnofish.469145 %U 10.17216/limnofish.469145
ISNAD İmert Aydoğdu, Seda , Özdemir, Yaşar . "Elazığ Yöresi’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapan Farklı Kapasitedeki İşletme Çalışanlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 5 / 2 (August 2019): 104-115 . https://doi.org/10.17216/limnofish.469145
AMA İmert Aydoğdu S. , Özdemir Y. Elazığ Yöresi’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapan Farklı Kapasitedeki İşletme Çalışanlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2019; 5(2): 104-115.
Vancouver İmert Aydoğdu S. , Özdemir Y. Elazığ Yöresi’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapan Farklı Kapasitedeki İşletme Çalışanlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2019; 5(2): 104-115.
IEEE S. İmert Aydoğdu and Y. Özdemir , "Elazığ Yöresi’nde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapan Farklı Kapasitedeki İşletme Çalışanlarının Sosyo-Ekonomik Yapısı", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol. 5, no. 2, pp. 104-115, Aug. 2019, doi:10.17216/limnofish.469145