Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Age, Growth and Length-Weight Relationship of Tarek (Alburnus tarichi Güldenstädt, 1814) from Lake Van, Türkiye

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 150 - 159, 26.08.2022
https://doi.org/10.17216/limnofish.1057782

Öz

This study was carried out to determine the some population parameters of tarek (Alburnus tarichi Güldenstädt, 1814) in Lake Van between October 3, 2020 and October 13, 2020. A total of 695 specimens were caught by using European Standard (EN 14757) gillnets. The fish sample was consisted of 51.2% female and 48.8% male individuals, so ratio of ♀:♂ was computed as 1.05:1. The age distribution of sample was found 0-7 range. Average total length of the age classes were calculated as, 7.95, 14.37, 18.92, 21.96, 23.14, 23.97, 24.65, 25.60 cm and average weights were calculated as, 3.38, 22.37, 54.98, 89.07, 105.87, 120.42, 132.02, 154.75 g for from 0 to VII age classes respectively. The length-weight relationship (LWR) of population (for all individulas) was described as W=0.0033TL3.3044. The growth type of the fish was determined as positive allometric (+). Fulton condition factor, L∞, Kbrody, t0, W∞ were estimated as; 0.790, 25.9937 cm, 0.4674 year-1, -0.7713 year and 156.1708 g respectively for the all individuals. Our study contributes to updating the literature on the determination of growth characteristics and age distributions of the population of tarek in the Lake Van.

Destekleyen Kurum

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Proje Numarası

TAGEM/HAYSUD/G/17/SU/P-02/05

Teşekkür

This study which is summarized from Ferhat Demirol's Phd thesis titled “Hydroacoustic Monitoring Modeling and Stock Assessment of Tarek (Alburnus tarichi Güldenstädt, 1814) in Lake Van”. It was carried out within the scope of the research project named "The Stock Assessment of Tarek (Alburnus tarichi Güldenstädt, 1814) and numbered TAGEM/HAYSUD/G/17/SU/P-02/05, supported by the General Directorate Of Agricultural Research And Policies (TAGEM).

Kaynakça

 • Akgül M. 1980. Van Gölü Kapalı Havzasında yaşayan inci kefalinin (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) biyo-ekolojisi üzerine araştırmalar. Paper presented at: TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, Biyoloji Tebliğleri; Aydın, Türkiye. [in Turkish]
 • Akyurt I, Aras MS, Yanar M. 1985. Van GölüHavzasında yaşayan Chalcalburnus tarichii (Pallas 1811)’nin büyüme durumu, gonad gelişimi, yumurta verimliliği ile et verim özellikleri üzerine biraraştırma. Et-Balık Dergisi. 7(43):13-21. [in Turkish]
 • Ataman N. 2010. Van Gölü inci kefalinde güvenli yaş tayini için uygun yapının belirlenmesi [Master's Thesis]. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 53 p. [in Turkish]
 • Aydın F. 2017. Van Gölü seviye değişimleri ve kıyılar üzerindeki etkileri [Master's Thesis].Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 104 p. [in Turkish]
 • Bostancı D, Polat N. 2011. Age and growth ofAlburnus tarichi (Güldenstädt, 1814): an endemic fish species of Lake Van (Turkey). J Appl Ichthyol. 27:1346-1349. doi:10.1111/j.1439-0426.2010.01468.x
 • CEN (Comité Européen de Normalisation) 2005. Water quality - sampling of fish with multi-mesh gillnets. European Standards, EN14757.
 • Çetinkaya O, Sarı M, Arabacı M. 1995. Van Gölü inci kefalı (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) avcılığında kullanılan fanyalı uzatma ağların av verimleri ve seçiciliği üzerine bir ön çalışma. E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi. 12(1-2):1-13. doi:10.31594/commagene.547234. [in Turkish]
 • Degens ET, Kurtmann F. 1978. Geology of Lake Van. Ankara: MTA Yayınları. [in Turkish]
 • Elp M. 1996. İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Palas, 1811)’nin üreme biyolojisi üzerine bir araştırma [Master's Thesis]. Van Yüzüncü Yıl University. 71 p. [in Turkish]
 • Elp M. 2002. Koçköprü Baraj Gölü’nde (Van) yaşayan siraz (Capoeta capoeta Guldenstaedt, 1772) ve inci kefali (Chalcalburnus tarichi Palas, 1811) populasyonları üzerine bir araştırma [PhD Thesis]. İstanbul University. 129 p. [in Turkish]
 • Froese R. 2006. Cube law, condition factor and weight–length relationships: history, meta-analysis and recommendations. J Appl Ichthyol. 22(4):241-253. doi: 10.1111/j.1439-0426.2006.00805
 • Gündoğdu S. 2010. Erçek Gölü inci kefali (Chalcalburnus Tarichi, Pallas, 1811) populasyonu üzerine bir araştırma [Master's Thesis]. Çukurova University. 48 p. [in Turkish]
 • IUCN 2021. The IUCN Red List of Threatened Species in 2013; [cited 2021 Nov 30]. Available from http://www.iucnredlist.org/details/4375/0.
 • Kassambara, Alboukadel (2021). rstatix: Pipe-Friendly Framework for Basic Statistical Tests. R package version 0.7.0. Available from https://CRAN.R-project.org/package=rstatix
 • Kocabaş M, Çetinkaya O. 2011. Reproduction Biology of Tarek (Chalcalburnus tarichi) in the Lake Nazi̇k (Ahlat-Bi̇tli̇s, Turkey). Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD) 4(2), 23-28. [in Turkish]
 • Lagler KF, Bardach JE, Miller RR, Passino DRM. 1977. In Ichthyology (2nd ed). New York: John Wiley and Sons 257-259 p.
 • Mildenberger TK, Taylor MH, Wolff M. 2017. TropFishR: an R package for fisheries analysis with length-frequency data. Methods in Ecology and Evolution.8(11):1520-1527. doi: 10.1111/2041-210X.12791
 • Özdemir N. 1982. Van Gölü’nde Yaşayan Chalcalburnus tarichi (Pallas 1811)’nin Boy- ağırlık ilişkisi ve kondüsyon faktörü üzerine bir araştırma. Fırat Üniv. Fen Fak. Dergisi. 2:12-15. [in Turkish]
 • Pauly D, Munro JL. 1984. Once more on growth comparison in fish and invertabrates. Fishbyte. 2(1):21 p.
 • Sarı M. 1997. Van Gölü inci kefalinin (Chalcalburnus tarichi, Pallas, 1811) stok miktarının tahmini ve balıkçılık yönetim esaslarının belirlenmesi [PhD Thesis]. Ege University. 85-117 p. [in Turkish]
 • Sparre P, Venema SC. 1998. Introduction to tropical fish stock assessment, Vol 306/1. FAO Fisheries Technical Paper.
 • Şen F, Paruğ ŞŞ, Elp M. 2015. İnci Kefali’nin (Alburnus tarichi, Güldenstädt, 1814) dünü bugünü ve geleceği üzerine projeksiyonlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 25(3):347-356. [in Turkish]
 • TOKB 1986. Su ürünleri geliştirme projesi (İnci kefali araştırma projesi). Paper presented at: Proje Uygulama Genel Müdürlüğü. Araştırma projeleri çalışma grup toplantısı; Muğla, Turkey. [in Turkish]
 • Vitale F, Worsøe Clausen L, Ní Chonchúir G (Eds.). 2019. Handbook of fish age estimation protocols and validation methods. ICES Cooperative Research Report No:346.180 p.

Van Gölü İnci Kefali (Alburnus tarichi Güldenstädt, 1814) Populasyonunun Yaş, Büyüme Özellikleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 150 - 159, 26.08.2022
https://doi.org/10.17216/limnofish.1057782

Öz

Bu çalışma, İnci Kefali popülasyon parametrelerinin belirlenmesi amacıyla 3-13 Ekim 2020 tarihleri arasında Van Gölü’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Avrupa Birliği standartı (EN 14747) galsama ağlarıyla toplam 695 adet inci kefali avlanmıştır. Avlanan örnekler incelendiğinde Van Gölü inci kefali popülasyonunun %51,2 dişi, %48,8 erkek bireylerden oluştuğu ve ♀:♂ oranının 1,05:1 olduğu anlaşılmıştır. Popülasyonun 0 ile 7 yaş aralığındaki bireylerden oluştuğu tespit edilmiş olup yaş sınıflarının ortalama total boyları 0 yaş gurubundan başlamak üzere sırasıyla: 7,95; 14,37; 18,92; 21,96; 23,14; 23,97; 24,65; 25,60 cm ortalama ağırlıkları ise yine sırasıyla: 3,38; 22,37; 54,98; 89,07; 105,87; 120,42; 132,02 ve 154,75 g olarak hesaplanmıştır. Total-boy ile ağırlık arasındaki ilişki tüm bireyler için W= 0,0033TL3,3044 şeklinde tanımlanmıştır. İnci kefallerinin pozitif allometrik (+) büyüme tipine sahip oldukları belirlenmiştir. İnci Kefali popülasyonun tamamı için kondisyon faktörü; 0,790, L∞; 25,9937 cm, Kbrody; 0,4674 yıl-1, t0; -0,7713 yıl, W∞; 156,1708 g olarak hesaplanmıştır. Çalışmamız, Van Gölü inci kefali popülasyonunun büyüme özellikleri ve yaş dağılımlarının belirlenmesine yönelik bilimsel literatürün güncellenmesine katkı sağlamaktadır.

Proje Numarası

TAGEM/HAYSUD/G/17/SU/P-02/05

Kaynakça

 • Akgül M. 1980. Van Gölü Kapalı Havzasında yaşayan inci kefalinin (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) biyo-ekolojisi üzerine araştırmalar. Paper presented at: TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, Biyoloji Tebliğleri; Aydın, Türkiye. [in Turkish]
 • Akyurt I, Aras MS, Yanar M. 1985. Van GölüHavzasında yaşayan Chalcalburnus tarichii (Pallas 1811)’nin büyüme durumu, gonad gelişimi, yumurta verimliliği ile et verim özellikleri üzerine biraraştırma. Et-Balık Dergisi. 7(43):13-21. [in Turkish]
 • Ataman N. 2010. Van Gölü inci kefalinde güvenli yaş tayini için uygun yapının belirlenmesi [Master's Thesis]. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 53 p. [in Turkish]
 • Aydın F. 2017. Van Gölü seviye değişimleri ve kıyılar üzerindeki etkileri [Master's Thesis].Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 104 p. [in Turkish]
 • Bostancı D, Polat N. 2011. Age and growth ofAlburnus tarichi (Güldenstädt, 1814): an endemic fish species of Lake Van (Turkey). J Appl Ichthyol. 27:1346-1349. doi:10.1111/j.1439-0426.2010.01468.x
 • CEN (Comité Européen de Normalisation) 2005. Water quality - sampling of fish with multi-mesh gillnets. European Standards, EN14757.
 • Çetinkaya O, Sarı M, Arabacı M. 1995. Van Gölü inci kefalı (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) avcılığında kullanılan fanyalı uzatma ağların av verimleri ve seçiciliği üzerine bir ön çalışma. E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi. 12(1-2):1-13. doi:10.31594/commagene.547234. [in Turkish]
 • Degens ET, Kurtmann F. 1978. Geology of Lake Van. Ankara: MTA Yayınları. [in Turkish]
 • Elp M. 1996. İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Palas, 1811)’nin üreme biyolojisi üzerine bir araştırma [Master's Thesis]. Van Yüzüncü Yıl University. 71 p. [in Turkish]
 • Elp M. 2002. Koçköprü Baraj Gölü’nde (Van) yaşayan siraz (Capoeta capoeta Guldenstaedt, 1772) ve inci kefali (Chalcalburnus tarichi Palas, 1811) populasyonları üzerine bir araştırma [PhD Thesis]. İstanbul University. 129 p. [in Turkish]
 • Froese R. 2006. Cube law, condition factor and weight–length relationships: history, meta-analysis and recommendations. J Appl Ichthyol. 22(4):241-253. doi: 10.1111/j.1439-0426.2006.00805
 • Gündoğdu S. 2010. Erçek Gölü inci kefali (Chalcalburnus Tarichi, Pallas, 1811) populasyonu üzerine bir araştırma [Master's Thesis]. Çukurova University. 48 p. [in Turkish]
 • IUCN 2021. The IUCN Red List of Threatened Species in 2013; [cited 2021 Nov 30]. Available from http://www.iucnredlist.org/details/4375/0.
 • Kassambara, Alboukadel (2021). rstatix: Pipe-Friendly Framework for Basic Statistical Tests. R package version 0.7.0. Available from https://CRAN.R-project.org/package=rstatix
 • Kocabaş M, Çetinkaya O. 2011. Reproduction Biology of Tarek (Chalcalburnus tarichi) in the Lake Nazi̇k (Ahlat-Bi̇tli̇s, Turkey). Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD) 4(2), 23-28. [in Turkish]
 • Lagler KF, Bardach JE, Miller RR, Passino DRM. 1977. In Ichthyology (2nd ed). New York: John Wiley and Sons 257-259 p.
 • Mildenberger TK, Taylor MH, Wolff M. 2017. TropFishR: an R package for fisheries analysis with length-frequency data. Methods in Ecology and Evolution.8(11):1520-1527. doi: 10.1111/2041-210X.12791
 • Özdemir N. 1982. Van Gölü’nde Yaşayan Chalcalburnus tarichi (Pallas 1811)’nin Boy- ağırlık ilişkisi ve kondüsyon faktörü üzerine bir araştırma. Fırat Üniv. Fen Fak. Dergisi. 2:12-15. [in Turkish]
 • Pauly D, Munro JL. 1984. Once more on growth comparison in fish and invertabrates. Fishbyte. 2(1):21 p.
 • Sarı M. 1997. Van Gölü inci kefalinin (Chalcalburnus tarichi, Pallas, 1811) stok miktarının tahmini ve balıkçılık yönetim esaslarının belirlenmesi [PhD Thesis]. Ege University. 85-117 p. [in Turkish]
 • Sparre P, Venema SC. 1998. Introduction to tropical fish stock assessment, Vol 306/1. FAO Fisheries Technical Paper.
 • Şen F, Paruğ ŞŞ, Elp M. 2015. İnci Kefali’nin (Alburnus tarichi, Güldenstädt, 1814) dünü bugünü ve geleceği üzerine projeksiyonlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 25(3):347-356. [in Turkish]
 • TOKB 1986. Su ürünleri geliştirme projesi (İnci kefali araştırma projesi). Paper presented at: Proje Uygulama Genel Müdürlüğü. Araştırma projeleri çalışma grup toplantısı; Muğla, Turkey. [in Turkish]
 • Vitale F, Worsøe Clausen L, Ní Chonchúir G (Eds.). 2019. Handbook of fish age estimation protocols and validation methods. ICES Cooperative Research Report No:346.180 p.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Balıkçılık Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ferhat Demirol 0000-0002-2777-7835

Fahrettin Yüksel 0000-0001-7015-4564

Proje Numarası TAGEM/HAYSUD/G/17/SU/P-02/05
Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Demirol, F., & Yüksel, F. (2022). Age, Growth and Length-Weight Relationship of Tarek (Alburnus tarichi Güldenstädt, 1814) from Lake Van, Türkiye. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 8(2), 150-159. https://doi.org/10.17216/limnofish.1057782