Cilt: 7 Sayı: 3, 30.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

LimnoFish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası, açık erişimli ve süreli bilimsel hakemli bir dergidir. LimnoFish sadece içsularda yapılmış olan balıkçılık yönetimi, ekoloji,genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır.

Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup formatlarında makaleler yayımlamaktadır.

 Dergi aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır.

- Balıkçılık Yönetimi
- Biyoloji
- Ekoloji
- Genetik
- Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı
- Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
- Su Ürünleri Sosyo-Ekonomisi

YAZIM KURALLARI

Makale Dispoziyonu: Makaleler aşağıdaki dispozisyona göre düzenlenmelidir.

Araştırma Makalesi

Kısa Makale / Teknik Not

Olgu Sunumu

Derleme

Editöre Mektup

Öz

Öz

Öz

Öz

Öz

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler

Giriş

Giriş

Giriş

Giriş

SERBEST İÇERİK

Materyal ve Metot

SERBEST İÇERİK

OLGU

SERBEST İÇERİK

Bulgular

Tartışma ve Sonuç

Tartışma ve Sonuç

Tartışma ve Sonuç

Tartışma ve Sonuç

Teşekkür*

Teşekkür*

Teşekkür*

Teşekkür*

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

Kaynaklar

*: İhtiyaç duyulması halinde kullanılabilir

Örnek makale için tıklayınız

Sayfa Düzeni: Makale, dergiye Microsoft Word (.doc ve .docx uzantılı), Zengin Metin Biçim (.rtf) veya OpenOffice (.odt uzantılı) üçüncü parti yazım formatlarında A4 kağıt boyutunda hazırlanmalıdır. Sayfanın tüm kenarlarında 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Makalenin tümünde 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır. Paragraf başlangıcı 1,25 cm girintili ve metin her iki yana yaslanmalıdır. Sayfa numaraları ortalanmış olarak sayfa altına konumlandırılmalıdır. Makalenin tümünde Times New Roman yazı tipi ve 12 punto yazı tipi boyutu (başlık:14 punto, tablo açıklamaları:10 punto ve yazar bilgisi:10 punto hariç) karakteri kullanılmalıdır.

Makale Başlığı: Başlık sayfaya ortalanmış 14 punto ve koyu (bold) yazı tipi stilinde, her sözcüğün sadece ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Yazar Bilgisi: Yazar isimleri makale başlığından sonra bırakılacak bir satır boşluktan sonra sayfaya ortalanmış halde unvansız tam isim olarak, Adı SOYADI şeklinde 10 punto boyutunda yazılmalıdır. Yazarların kurum bilgileri üst simgede Arap rakamları ile gösterilmeli, açıklamaları isimlerden sonra verilmelidir. Sorumlu yazar (*) işareti ile belirtilmeli ve mail adresi, telefon ve faks bilgileri verilmelidir.

Öz: Tek paragrafta ve 200 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılmalı ve çalışmayı özetlemelidir. Öz hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanmalıdır. Yabancı uyruklu yazarlar için Türkçe Öz gerekmemektedir.

Anahtar kelimeler: En çok 5 adet verilmelidir.

Başlık ve Alt Başlıklar: Makalede paragraftan önce ve sonra gelen aralık değeri 0 nk olmalıdır. Makale ana bölüm başlıklarından önce bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
1.Birinci derece bölüm başlıkları kalın, kelimelerin ilk harfi büyük ve sola dayalı olmalıdır (Giriş, Materyal ve Metot, Tartışma)
2.İkinci derece bölüm başlıklarında kalın ve kelimelerin ilk harfi büyük 1,25 cm girintili olmalıdır. (Örn; İmmunolojik Analizler)
3.Üçüncü derece bölüm başlıkları ise kalın ve ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf, italik, 1,25 cm girintili olmalıdır (Örn; Lizozim aktivitesi).

Şekil ve Tablolar: Metin içinde refere edildikleri noktaya en yakın konuma ardışık Arap rakamları (Şekil 1, Şekil 2, Tablo 1, Tablo 2) kullanılarak sayfaya ortalanmış olarak yerleştirilmelidir. Her şekil ve tabloya 1,5 satır aralığına sahip birer başlık verilmelidir. Şekil ve tablo isimlerinde cümlenin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olmalıdır. Sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar aşılmamalıdır. Başlık tabloların üstüne, şekillerin altına ortalanmış olarak yazılmalıdır. Tablo ya da şekil başlığı bir satırdan fazlaysa iki yana yaslanmalıdır. Başlık sonuna nokta işareti konmamalıdır. Başlık ile tablo ve şekiller arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. Tablolarda gerekli durumlarda 9 puntoya kadar küçültme yapılabilir ve bold yazı kullanılabilir. Tablo içeriği 1 (bir) satır aralığı kullanılarak yazılır. Türkçe makalelerde tablo ve şekillerin önce Türkçe daha sonra İngilizce başlığı yazılmalıdır. Tabloda kullanılan kısaltmaların açıklaması veya tabloya özel notlar tablo altında sola dayalı olarak 10 punto yazı boyutunda 1 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Şekil açıklamaları şeklin altındaki satırdan başlamalıdır. İhtiyaç duyulması halinde tabloda kullanılan kısaltmaların açıklaması veya tabloya özel notlar tablo altında ortalanmış olarak 10 punto yazı boyutunda yazılmalıdır. Kabul edilen makalelerde kullanılan şekiller jpg formatında 300 dpi çözünürlüğünde sisteme ayrıca yüklenmelidir.

Tablo örneği:

Tablo 1. Balık türlerinin akarsulardaki dağılımı

Table 1. Distribution of fish species in streams

Türler

Akçay

Büyük Menderes

Dalaman Çayı

Toplam

N

%

N

%

N

%

N

%

A. anguilla1

0,381

0,2

A. mirabilis

2

2,5

3

1,155

1,01

A. bipunctatus1

0,381

0,2

S. fellowesii

23

28,8

114

40,4

65

49,6

202

40,9

C. meandrense31

11,931

6,28

L. kottelati

9

11,3

56

21,565

13,2

B. escherichi

23

28,8

14

5,36

39

29,8

76

15,4

C. bergamae

2

2,5

7

2,68

2

1,53

11

2,23

O. angorae

21

26,3

55

21,08

13

9,92

89

18,0

G. aculeatus

12

9,16

12

  2,43

Toplam

80

100

282

100

131

100

493

 100


Teşekkür: Çalışmaya maddi ve altyapı desteği sağlayan kurum bilgisi varsa proje numarası ile birlikte mutlaka belirtilmelidir. Çalışma daha önce herhangi bir sempozyum/kongrede sunulmuş ise bu bilginin verilmesi önemsenmektedir.

Örn.: Bu çalışma Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından TAGEM/HAYSÜD/2001/09/02/01 proje numarası ile desteklenmiş ve II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumunda (20-22 Mayıs 2015, Isparta) sözlü olarak sunulmuştur.

Etik Kurul Onayı: Deney hayvanlarının kullanıldığı çalışmalarda etik kurul onayının alınmış olması gerekmektedir. Dergi etik kurul algoritması için tıklayınız.

Formül ve Değişken Kullanımı: Her bir formül italik olarak ayrı bir satırda tek başına verilmelidir. Formülde kullanılan değişkenler de metin içinde italik olarak verilmelidir. Örnek: R2abkxyWGSIMZtoLt, WtL∞W∞ , TLFL vb.

Ölçü birimleri: Tümü SI birimlerinde olmalıdır. Sayı ile birim arasında tek bir boşluk bırakılmalıdır (4 kg/ha, 100 kPa, 22 °C). İstisna olarak açısal tanımlar, dakikalar, saniyeler ve yüzde gösteriminde boşluk eklenmemelidir (10°, 45ʾ, 60", %29). Litre kısaltması "L", gram kısaltması "g".

Tür İsmi Kullanımı: Tür ismi italik yazılmalıdır. İlk kullanımdan sonra cins ismi kısaltılarak verilmelidir.

Ondalık Sayı Gösterimi: Ondalık sayılar Türkçe makalelerde virgül, İngilizce makalelerde ise nokta ile gösterilir.

Atıf Gösterimi:

- Tek yazarlı kaynaklar: (Kara 2000; Chun 2002, 2005a, 2005b; Barr 2015)

- İki yazarlı kaynaklar: (Kara ve Kayhan 2000; Chun ve Lee 2002, 2005a, 2005b; Barr ve Shore 2015)

- Üç ve daha çok yazarlı kaynaklar: (Kara vd. 2000; Chun vd. 2002, 2005a, 2005b; Barr vd. 2015)

- Bir yazarın aynı yıl içinde çıkmış birden çok yayını için yıldan sonra harf (a, b, c, ...) sırasıyla ayrım yapılır: (Çetinkaya 2000a, 2000b)

- İnternet kaynakları: (TUİK 2014)

- Birden fazla atıf yapıldığında yıl sırası gözetilir ve atıflar birbirlerinden noktalı virgül işareti ile ayrılır: (Şahin 2011; Erol 2012; Özkök 2013a, 2013b; Kara 2014; Taner 2015a, 2015b, 2015c)


Kaynakça Yazımı: Kaynakçalar ikinci satırdaki girinti asılı 1.25 cm olacak şekilde "CSE (İsim-Yıl)" formatında, alfabetik sırayla yazılmalıdır. Yayınların DOI numaraları mutlaka belirtilmelidir. Dergi isimleri aralarında noktalama işareti olmaksızın kısaltılarak verilmelidir. Yayın çeşidine göre kaynakça yazımı aşağıda örneklenmiştir.

- Güncel DOI bilgileri http://www.crossref.org/guestquery/ adresindeki "Search on article title" seçeneği ile makale başlığı ve ilk yazar soyismi bilgileri kullanılarak hızlı bir şekilde taranabilir.

- Dergi isimleri aralarında noktalama işareti olmaksızın kısaltılarak verilmelidir. Bunun için https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/A_abrvjt.html adresinde yer alan örnekler incelenmelidir.

Yayın çeşidine göre kaynakça yazımı aşağıda örneklenmiştir.

Süreli Yayınlar:

Delacote P. 2009. Commons as insurance: safety nets or poverty traps? Environ Dev Econ. 14(3):305-322.

İlhan A, Sarı HM. 2013. Fish fauna and fisheries activities in Lake Marmara. Ege J Fish Aqua Sci. 30(4):187-191. doi: 10.12714/egejfas.2013.30.04.08.

Wesolek BE, Genrich EK, Gunn JM, Somers KM. 2010a. Use of littoral benthic invertebrates to assess factors affecting biological recovery of acid- and metal-damaged             lakes. J N Am Benthol Soc. 29(2):572-585. doi: 10.1899/09-123.1

Wesolek BE, Szkokan-Emilson EJ, Gunn JM. 2010b. Assessment of littoral benthic invertebrate communities at the land–water interface in lakes recovering from severe             acid- and metal-damage. Hum Ecol Risk Assess. 16(3):536-559. doi: 10.1080/10807031003788642

Kitap:

Geldiay R, Balık S. 2009. Türkiye tatlısu balıkları. VI. Baskı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi 644 s.

Beverton RJH, Holt SJ. 1957. On the dynamics of exploited fish populations. London: Chapman & Hall 538 s.

Avşar D. 2005. Balıkçılık biyolojisi ve populasyon Dinamiği. Adana: Nobel Kitapevi 332 s.

Kitaptan Bölüm:

Rapley R. 2010. Recombinant DNA and Genetic Analysis. In: Wilson K, Walker J, editors. Principles and techniques of biochemistry and molecular biology. 7th ed. New             York (NY): Cambridge University Press. s. 195–262.

Çetinkaya O, Şen F, Elp M. 2005. Balıklarda büyüme ve büyüme analizleri. Karataş M, editör. Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. s. 93–            120.

Konferans/Sempozyum Bildirileri:

Ceylan M, Çetinkaya O, Küçükkara R, Akçimen U. 2014. The reproduction efficiency of the medicinal leech Hirudo verbana Carena, 1820. Uluslararası Balıkçılık ve             Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA); Trabzon, Türkiye.

Tarkan AS, Gaygusuz Ö, Özuluğ M, Gaygusuz ÇG. 2007. Sapanca Gölü’ne akan derelerde yaşayan balıkların tür kompozisyonları, nispi bollukları ve uzamsal dağılımları             üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Muğla, Türkiye.

Tez:

Simpson L. 2008. Level 5 Veganism: consumption of nothing that casts a shadow [Master's Thesis]. Springfield University. 248 s.

Yegen V. 2014. Eğirdir Gölü (Isparta/Türkiye)'ndeki Anadolu endemiklerinin biyoekolojik özelliklerinin belirlenmesi [Doktora Tezi]. Ege Üniversitesi. 177 s.

Teknik Rapor/Proje Raporları:

Bulut C. 2011. Isparta, Burdur ve Denizli illerinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin dere suyuna ve çevreye olan etkilerinin araştırılması. Isparta: Su Ürünleri             Araştırma İstasyonu Müdürlüğü. Proje No.:TAGEM/HAYSUD/2006/09/03/01.

Charles DF, Knowles C, Davis RS. 2002. Protocols for the analysis of algal samples collected as part of the U.S. geological survey national water-quality assessment             program. Philadelphia: The Academy of Natural Sciences. Rapor No.:02-06.

İnternet Kaynakları:

Tiampo J. 2010. Seal Appeal: The nutrition, food safety, and operational benefits of sous vide technology for North American restaurants; [Erişim tarihi: 22 Şub 2015].             Erişim Adresi: http://www.techne-calibration.com/adminimages/Sous_Vide_Information(1).pdf

FAO 2007. Food and Agriculture Organization. AQUASTAT database; [Erişim tarihi: 22 Şub 2015]. Erişim Adresi: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm

TurkStat 2014. Turkey Statistical Institute. Domestic producer price index, June 2014; [Erişim tarihi: 22 Şub 2015]. Erişim             Adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15956          

Limnoloji ve Tatlısu Su Ürünleri Araştırmaları Dergisi (LimnoFish), bilimsel içeriği ile ilgili ciddi problemler olduğu veya derginin yayıncılık politikalarının ihlal edildiği açıkça ortaya çıktığında, kabul edildikten sonra bile bir makaleyi geri çekme hakkını saklı tutar. Limnoloji ve Tatlısu Su Ürünleri Araştırmaları Dergisi (LimnoFish), Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eğirdir’in sahibi olduğu ve yönettiği uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Limnofish’te yayınlanan tüm araştırma makalelerine tamamen açık erişim vardır: okumak, indirmek ve paylaşmak için hemen serbestçe erişilebilir. Makaleler, orijinal eserin uygun şekilde belirtilmesi kaydıyla, herhangi bir ortamda kullanım, dağıtım ve çoğaltmaya izin veren bir Creative Commons lisansı koşulları altında yayınlanmaktadır.