Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye İç Su Amatör Balıkçılığında ‘Amatör Balıkçı Belgesi’

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 2, 103 - 111, 17.08.2018
https://doi.org/10.17216/limnofish.374113

ÖzBu çalışmada, Türkiye iç sularında amatör balıkçılık faaliyetinde
bulunan kişilerin Amatör Balıkçılık Belgesi özelinde bazı sosyo-demografik
özellikleri araştırılmıştır. Veriler
interaktif ve online anket kullanılarak, Mart 2017- Temmuz 2017 ayları arasında
gerçekleştirilmiş ve 2045 gönüllü üzerinde uygulanmıştır. Yapılan
değerlendirmeler sonucunda; amatör balıkçıların %45,3’ün de Amatör Balıkçı Belgesi
mevcut iken, % 54,7’sinde bulunmadığı belirlenmiştir.  Amatör Balıkçı Belgesi’ne sahip olma
eğiliminin genç yaş gruplarında (14-35), orta ve yaşlı balıkçılara göre daha
yaygın olduğu tespit edilmiştir
(X2=156.802, p˂0,001).
Genel olarak eğitim seviyeleri arttıkça Amatör Balıkçı Belgesine sahip olma
oranlarında da bir artış gözlenmiştir (X2=24.382, p˂0,001). Öğrenciler
arasında Amatör Balıkçı Belgesi sahip olma oranı % 76,19 iken, bu oran
emekliler arasında % 30,90’dır (X2 = 80.107, p˂0,001).  Ankete katılan şahısların %71,9’u herhangi
bir kurum tarafından hiç denetlenmediğini beyan etmiştir. Denetlenenler ise denetimlerin
ağırlıklı olarak Jandarma (%73,56) ve daha sonrasında da Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı (%19,23) yetkilileri tarafından gerçekleştirildiğini
bildirilmiştir. Sonuç olarak, sürdürülebilir bir balıkçılık yönetimi tesis
edilebilmesi için ticari balıkçılıkta olduğu gibi amatör balıkçılıkta da
ruhsatlandırmanın zorunlu olması ve avlanan balık miktarlarının düzenli olarak
kayıt altına alınması gerekmektedir. Balıkçılık konusunda temel bir eğitim
almayan hiç kimseye Amatör Balıkçı Belgesi verilmemelidir.Kaynakça

 • Alimentarium, 2017. The history of fishing [cited 2018 Jan 05]. Available from https://www.alimentarium.org/en/knowledge/history-fishing
 • Arlinghaus R, Mehner T. 2003. Socio-economic characterisation of specialised common carp (Cyprinus carpio L.) anglers in Germany and implications for inland fisheries management and eutrophication control. Fishres 61(1): 19-33. doi: 10.1016/S0165-7836(02)00243-6
 • Arlinghaus R, Cooke SJ. 2009. Recreational fisheries: socioeconomic importance conservation issues and management challenges. In: Dickson, B., Hutton, J.,Adams, W.M. (Eds.), Recreational Hunting, Conservation and Rural Livelihoods. Oxford: Science and Practice. Blackwell Publishing. p. 39–58. doi: 10.1002/9781444303179.ch3
 • Ateşşahin T, Aslan E, Özmen MM. 2014. Elazığ İlindeki Amatör Balıkçıların Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir Ön Araştırma, Yun Araş Bül. 1:41-50. doi: 10.17693/yunusae.vi.235404
 • Aydın M, Tunca S, Karadurmuş U, Durgun D. 2013. Rekreasyonel balıkçılığın faydalarının değerlemesi: Ordu örneği. Ege J of Fish and Aquat Sci. 30(4): 147-154. doi: 10.12714/egejfas.2013.30.4.01
 • Aydın M, Karapiçak M, & Balık İ. 2018. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Amatör Balıkçılığın Sosyo Ekonomik Analizi. Ecological Life Sciences. 13(1): 1-14. doi: 10.12739/NWSA.2018.13.1.5A0089
 • Barrella W, Ramires M, Rotundo MM, Petrere M, Clauzet M, Giordano F. 2016. Biological and socio-economic aspects of recreational fisheries and their implications for the management of coastal urban areas of south-eastern Brazil. Fisheries Management and Ecology. 23(3-4): 303-314. doi: 10.1111/fme.12173
 • Boucquey N. 2017. ‘That's my livelihood, it's your fun’: The conflicting moral economies of commercial and recreational fishing. J Rural Stud. 54(2017): 138-150. doi: 10.1016/j.jrurstud.2017.06.018
 • BSGM, 2017. Gıda Tatım ve Hayvancılık Bakanlığı, İstatistik ve bilgi Sistemleri daire başkanlığı (BİMER aracılığıyla). [Erişim Tarihi: 07.08.2017 https://www.tarim.gov.tr/BSGM]
 • Cooke SJ, Cowx IG. 2004. The role of recreational fishing in global fish crises. Bioscience 54(9): 857–859. doi:10.1641/00063568(2004)054[0857:TRORFI]2.0.CO;2
 • Dalkıran G, Baki B. 2009. Yalova İlinde Sportif (Amatör) Balıkçılık Yapan Kişilerin Yaş Grupları, Meslek Grupları ve Belgelerini Yenileme (Vize) Oranları Üzerine Bir Araştırma. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize.
 • Dinçer İF, Atsız O, Kahraman CO, Çiftçi İ. 2017. Sportif olta balıkçılığının alternatif turizm kapsamında değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (4): 39-50.
 • Doğan K, Çağıltay F. 2012. İstanbul İlinde (Atatürk ve Galata Köprüsü) Sportif Olta Balıkçılığı Yapanların Sosyo Ekonomik Yapısına Yönelik Bir Araştırma, Türkiye’nin Kıyı Alanları ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 14-17 Kasım, Antakya-Hatay. (1): 545-552.
 • Garlock TM., Lorenzen K. 2017. Marine angler characteristics and attitudes toward stock enhancement in Florida. Fisheries Research, 186(2017): 439-445. doi: 10.1016/j.fishres.2016.08.017
 • Graefe A, Mowen A, Covelli E, Trauntvein N. 2011. Recreation participation and conservation attitudes: differences between mail and online respondents in a mixed-mode survey. Hum Dim of Wild. 16(3): 183-199. doi: 10.1080/10871209.2011.571750
 • Hunt LM, Bannister AE, Drake DAR, Fera SA, Johnson TB. 2017. Do Fish Drive Recreational Fishing License Sales? N Am J Fısh Manage. 37(1): 122-132. doi: 10.1080/02755947.2016.1245224
 • Kuru, H. 2013. İzmir Körfezi Kıyı Şeridinde Yapılan Amatör Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Değerlendirmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 45 s.
 • Mete OS, Yüksel F. 2014. Seyhan Baraj Gölü’ndeki Ticari ve Sportif Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Analizi. Bilim ve Gençlik Dergisi. (2): 1. Pawson MG, Glenn H, Padda G. 2008. The definition of marine recreational fishing in Europe. Marine Policy. 32(3): 339-350. doi: 10.1016/j.marpol.2007.07.001
 • Pollock KH, Jones CM, Brown TL. 1994. Angler Survey Methods and their Applications in Fisheries Management. American Fisheries Society, Bethesda, MD.
 • Ryan KL, Trinnie FI, Jones R, Hart AM, Wise BS. 2016. Recreational fisheries data requirements for monitoring catch shares. Fisheries Management and Ecology. 23(3-4): 218-233. doi: 10.1111/fme.12151
 • Taylan B, Sayğı H, Bayhan B, Kaya M. 2017. İzmir İli Kıyı Şeridinde Amatör Balıkçılık. Yun Araş Bül. 17(4): 335-348 doi: 10.17693/yunusae.v17i31121.318341
 • TurkStat 2014. Turkey Statistical Institute. Domestic producer price index, June 2014; [cited 2015Jan03]. Availablefromhttp://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15956
 • Tunca S, Ünal V, Miran B. 2012. A preliminary study on economic value of recreational fishing in Izmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey), EgeJFAS 29(2): 55-62. doi: 10.12714/egejfas.2012.29.2.01
 • Tunca S, Ünal V, Miran B, Güçlüsoy H, Gordoa A. 2016. Biosocioeconomic analysis of marine recreational fisheries: a comparative case study from the Eastern Mediterranean, Turkey. Fisheries Research, 174 270-279. doi: 10.1016/j.fishres.2015.10.025
 • Ünal V, Acarli D, Gordoa A. (2010). Characteristics of marine recreational fishing in the Çanakkale Strait (Turkey).Medıterr Mar Scı. 11(2): 315-330. doi: 10.12681/mms.79
 • Zengin M. 2013. An Overview of the Status of Recreational Fisheries in Turkey: Samples of Galata Bridge, the Dardanelles, and Lake Abant. Yun Araş Bül. 2013(2):12-14. doi: 10.17693/yunusae.v2013i21905.235423
 • https://www.tarim.gov.tr/BSGM. 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete. 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ [Erişim tarihi: 20.11.2017].

Amateur Fishing License in Turkish Inland Amateur Fishery

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 2, 103 - 111, 17.08.2018
https://doi.org/10.17216/limnofish.374113

ÖzIn this study, some socio-demographic
properties of Turkish inland amateur fishermen were investigated according to
having the Amateur Fishing License or not. Data were obtained by using
interactive and online surveys between March 2017 and July 2017. The survey was
performed by 2045 volunteer anglers. End of the evaluating process, it was
found that 45.3% of the amateur anglers who participated in the survey had
amateur fishing license, but 54.7% of them did not have. Amateur anglers in
young age groups (14-35) had a higher rate of having amateur fishing license
compared with the middle and older age groups (X2=156.802, p˂0.001). In general, the rate of having
amateur fishing license increase with the increasing of the education level of
amateur anglers (X2=24.382,
p˂0.001). Having amateur fishing license was high among the students (76.19 %)
but it was very low among the retirees (30.90 %) (X2 = 80.107, p˂0.001). Amateur anglers who participated
in the survey were declared that 71.9 % of them were not audited at all, 73.56
% of them were audited by the gendarmerie and 19.23 % of them were audited by
the Ministry of Food, Agriculture and Livestock. Finally, registration should
be obligatory for angler like commercial fishermen and the amount of fish
cought should be recorded regularlyto institute a sustainabile fisheries management.
Amateur Fishing License should not be given anybody if who did not take
education about basic fisheries
.Kaynakça

 • Alimentarium, 2017. The history of fishing [cited 2018 Jan 05]. Available from https://www.alimentarium.org/en/knowledge/history-fishing
 • Arlinghaus R, Mehner T. 2003. Socio-economic characterisation of specialised common carp (Cyprinus carpio L.) anglers in Germany and implications for inland fisheries management and eutrophication control. Fishres 61(1): 19-33. doi: 10.1016/S0165-7836(02)00243-6
 • Arlinghaus R, Cooke SJ. 2009. Recreational fisheries: socioeconomic importance conservation issues and management challenges. In: Dickson, B., Hutton, J.,Adams, W.M. (Eds.), Recreational Hunting, Conservation and Rural Livelihoods. Oxford: Science and Practice. Blackwell Publishing. p. 39–58. doi: 10.1002/9781444303179.ch3
 • Ateşşahin T, Aslan E, Özmen MM. 2014. Elazığ İlindeki Amatör Balıkçıların Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir Ön Araştırma, Yun Araş Bül. 1:41-50. doi: 10.17693/yunusae.vi.235404
 • Aydın M, Tunca S, Karadurmuş U, Durgun D. 2013. Rekreasyonel balıkçılığın faydalarının değerlemesi: Ordu örneği. Ege J of Fish and Aquat Sci. 30(4): 147-154. doi: 10.12714/egejfas.2013.30.4.01
 • Aydın M, Karapiçak M, & Balık İ. 2018. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Amatör Balıkçılığın Sosyo Ekonomik Analizi. Ecological Life Sciences. 13(1): 1-14. doi: 10.12739/NWSA.2018.13.1.5A0089
 • Barrella W, Ramires M, Rotundo MM, Petrere M, Clauzet M, Giordano F. 2016. Biological and socio-economic aspects of recreational fisheries and their implications for the management of coastal urban areas of south-eastern Brazil. Fisheries Management and Ecology. 23(3-4): 303-314. doi: 10.1111/fme.12173
 • Boucquey N. 2017. ‘That's my livelihood, it's your fun’: The conflicting moral economies of commercial and recreational fishing. J Rural Stud. 54(2017): 138-150. doi: 10.1016/j.jrurstud.2017.06.018
 • BSGM, 2017. Gıda Tatım ve Hayvancılık Bakanlığı, İstatistik ve bilgi Sistemleri daire başkanlığı (BİMER aracılığıyla). [Erişim Tarihi: 07.08.2017 https://www.tarim.gov.tr/BSGM]
 • Cooke SJ, Cowx IG. 2004. The role of recreational fishing in global fish crises. Bioscience 54(9): 857–859. doi:10.1641/00063568(2004)054[0857:TRORFI]2.0.CO;2
 • Dalkıran G, Baki B. 2009. Yalova İlinde Sportif (Amatör) Balıkçılık Yapan Kişilerin Yaş Grupları, Meslek Grupları ve Belgelerini Yenileme (Vize) Oranları Üzerine Bir Araştırma. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize.
 • Dinçer İF, Atsız O, Kahraman CO, Çiftçi İ. 2017. Sportif olta balıkçılığının alternatif turizm kapsamında değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (4): 39-50.
 • Doğan K, Çağıltay F. 2012. İstanbul İlinde (Atatürk ve Galata Köprüsü) Sportif Olta Balıkçılığı Yapanların Sosyo Ekonomik Yapısına Yönelik Bir Araştırma, Türkiye’nin Kıyı Alanları ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 14-17 Kasım, Antakya-Hatay. (1): 545-552.
 • Garlock TM., Lorenzen K. 2017. Marine angler characteristics and attitudes toward stock enhancement in Florida. Fisheries Research, 186(2017): 439-445. doi: 10.1016/j.fishres.2016.08.017
 • Graefe A, Mowen A, Covelli E, Trauntvein N. 2011. Recreation participation and conservation attitudes: differences between mail and online respondents in a mixed-mode survey. Hum Dim of Wild. 16(3): 183-199. doi: 10.1080/10871209.2011.571750
 • Hunt LM, Bannister AE, Drake DAR, Fera SA, Johnson TB. 2017. Do Fish Drive Recreational Fishing License Sales? N Am J Fısh Manage. 37(1): 122-132. doi: 10.1080/02755947.2016.1245224
 • Kuru, H. 2013. İzmir Körfezi Kıyı Şeridinde Yapılan Amatör Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Değerlendirmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 45 s.
 • Mete OS, Yüksel F. 2014. Seyhan Baraj Gölü’ndeki Ticari ve Sportif Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Analizi. Bilim ve Gençlik Dergisi. (2): 1. Pawson MG, Glenn H, Padda G. 2008. The definition of marine recreational fishing in Europe. Marine Policy. 32(3): 339-350. doi: 10.1016/j.marpol.2007.07.001
 • Pollock KH, Jones CM, Brown TL. 1994. Angler Survey Methods and their Applications in Fisheries Management. American Fisheries Society, Bethesda, MD.
 • Ryan KL, Trinnie FI, Jones R, Hart AM, Wise BS. 2016. Recreational fisheries data requirements for monitoring catch shares. Fisheries Management and Ecology. 23(3-4): 218-233. doi: 10.1111/fme.12151
 • Taylan B, Sayğı H, Bayhan B, Kaya M. 2017. İzmir İli Kıyı Şeridinde Amatör Balıkçılık. Yun Araş Bül. 17(4): 335-348 doi: 10.17693/yunusae.v17i31121.318341
 • TurkStat 2014. Turkey Statistical Institute. Domestic producer price index, June 2014; [cited 2015Jan03]. Availablefromhttp://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15956
 • Tunca S, Ünal V, Miran B. 2012. A preliminary study on economic value of recreational fishing in Izmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey), EgeJFAS 29(2): 55-62. doi: 10.12714/egejfas.2012.29.2.01
 • Tunca S, Ünal V, Miran B, Güçlüsoy H, Gordoa A. 2016. Biosocioeconomic analysis of marine recreational fisheries: a comparative case study from the Eastern Mediterranean, Turkey. Fisheries Research, 174 270-279. doi: 10.1016/j.fishres.2015.10.025
 • Ünal V, Acarli D, Gordoa A. (2010). Characteristics of marine recreational fishing in the Çanakkale Strait (Turkey).Medıterr Mar Scı. 11(2): 315-330. doi: 10.12681/mms.79
 • Zengin M. 2013. An Overview of the Status of Recreational Fisheries in Turkey: Samples of Galata Bridge, the Dardanelles, and Lake Abant. Yun Araş Bül. 2013(2):12-14. doi: 10.17693/yunusae.v2013i21905.235423
 • https://www.tarim.gov.tr/BSGM. 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete. 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ [Erişim tarihi: 20.11.2017].
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tuncay Ateşşahin 0000-0001-9168-5444

Mehmet Cilbiz 0000-0002-7686-7570

Yayımlanma Tarihi 17 Ağustos 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ateşşahin, T., & Cilbiz, M. (2018). Türkiye İç Su Amatör Balıkçılığında ‘Amatör Balıkçı Belgesi’. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 4(2), 103-111. https://doi.org/10.17216/limnofish.374113