Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 83 - 93 2016-08-20

Atatürk Baraj Gölü’nde Yaşayan Bizir, Carasobarbus luteus (Heckel,1843)’un Sindirim Sistemi İçeriği
Digestive System Content of Bizir, Carrassobarbus luteus (Heckel,1843) Living in Atatürk Dam Lake

Burcu ÇELİK [1] , Serap SALER [2]


Bu çalışmada Nisan 2011-Mart 2012 tarihleri arasında Atatürk Baraj Gölü’nden yakalanan toplam 173 Carasobarbus luteus (Heckel,1843)’un sindirim sistemi içerikleri incelenmiştir. İncelenen C. luteus (Heckel,1843) örneklerinin sindirim sistemi içeriğini bitkisel organizmalardan Bacillariophyta (29 tür), Chlorophyta (6 tür), Dinophyta (1 tür); hayvansal organizmalardan ise Rotifera (7 tür), Cladocera(6 tür),Copepoda (2 tür) veDiptera (1tür)’nın oluşturduğu bulunmuştur. İncelenen 173 C. luteus örneğinin % 68,2’sinde sadece bitkisel, %31,79’unda hem bitkisel hem de hayvansal türler görülmüştür. Sadece hayvansal organizmaları içeren bireye ise rastlanılmamıştır. Sayısal Yüzde, Bulunuş Frekans Yüzdesi ve Geometrik Önem İndeksi(GII) kullanılarak besinsel organizmaların aylık, mevsimsel ve yıllık dağılımları incelenmiştir. Tüm bu sonuçlara göre Cymbella affinis (Bacillariophyta) en fazla önem arz eden tür olmuştur.

In this study the digestive system content of totaly 173 Carasobarbus luteus (Heckel,1843) caught from Atatürk Dam Lake have been examinedbetween April 2011 and March 2012. In the content of C. luteus digestive system (Heckel,1843), Bacillariophyta (29 species), Chlorophyta (6 species), Dinophyta (1 species) belong to plants and Rotifera (7 species), Cladocera (6 species),Copepoda (2 species),Diptera (1species) belong to animals have been found. In 173 C. luteus samples only plant species were found in 68.2% while both plant and animal species were recorded in 31.79%. No digestive content was recorded with only animal species.The monthly, seasonal and annual distribution of the organisms were examined by using numerical method, frequency of occurence method and Geometric Index of Importance(GII) method.According to the all these results, Cymbella affinis (Bacillariophyta) was the most important species.

 • Aksun FY, Kuru M. 1987. Karamık Gölü’nde yaşayan turna balıklarının (Esox lucius L.,1758) mide içerikleri ve beslenme biçimi. Doğa Tr. J. of Zoology A, 11(2):87-95.
 • Aral F, Şahinöz E, Doğu Z, Demirkol R. 2004. Atatürk Baraj Gölü’nde yaşayan Carrasobarbus luteus (Heckel 1843)’un spermatolojik özelliklerinin belirlenmesi. ESUFD. 2(12):72-77
 • Assis C. 1966. A Generalised Index for stomach contents analysis in fish, Scienta Marina. 60: 385-389.
 • Atasagun S. 1991. Mogan (Ankara) Gölü’ndeki sazan (Cyprinus carpio, L., 1758) ve kadife (Tinca tinca L., 1758) balıklarının besin tipleri ve beslenmelerinde mevsimsel değişimler [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Avşar D, Mavruk S, Yeldan H, Manaşırlı M. 2009. İskenderun Körfezi Yumurtalık kesimi ıskarmozlarının (Saurida undosquamis Richardson, 1848) (Osteichthyes:Synodontidae) besin içeriğindeki mevsimsel değişimler. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Rize, Türkiye
 • Avşar D. 1994. Türkiye’nin Karadeniz kıyılarındaki çaça (Sprattus sprattus phalericus Bisso) balığının mide içeriği. Tr. J. of Zoology. 18:69-76.
 • Başçınar NS, Sağlam H. 2005.Doğu Karadeniz’de vatoz (Raja clavata), iskorpit (Scorpaena porcus) ve tiryaki (Uranoscopus scaber) balıklarının beslenme alışkanlıkları. Türk Suc Yaş Derg. Trabzon Ulusal Su Günleri. 165-169.
 • Çakmak MN, Şen D, Çalta M, Pala G, Aydın R, Ural MS. 2002. Fırat Nehri’nde yaşayan gökkuşağı alabalığı (Oncorhyncus mykiss, Walbaum,1792)’nın mide içeriği. F.Ü. Fen ve Müh Bil Derg. 14(1): 217-223.
 • Dumont HJ, De Ridder M. 1987. Rotifers from Turkey, Hydrobiologia. 147:65-73. doi: 10.1007/BF00025727
 • Edmondson WT. 1959. Fresh Water Biology Second edition, University of Washington, Seattle
 • Erdem Y, Özdemir S, Sümer Ç. 2001. Vatoz (Raja clavata L.) balığının mide içeriği üzerine bir araştırma. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Hatay, Türkiye
 • Ergüden S, Göksu M Z. 2012. Seyhan Baraj Gölü’nde (Adana) yaşayan kadife balığı (Tinca tinca L., 1758)’nın beslenme rejimi. Biyol Bilim Araş Derg. 5 (2):71-76.
 • Geldiay R, Balık, S. 2009. Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 46, VI. Baskı Ege Üniversitesi Basım Evi, Bornova-İzmir, 644s.
 • John D. M, Whitton BA, BrookAJ. 2003. The Freshwater Algal Flora of the British Isles: An identification guide to freshwater and terrestrial algae. The Natural History Museum and the British Phycological Society, Cambridge University Press, London.
 • Kır İ, Polat N. 1997. Suat Uğurlu Baraj Gölü’nde yaşayan tatlı su levreği (Perca fluviatilis L., 1758)’nın sindirim sisteminde tespit edilen fitoplanktonik organizmalar. ESUFD. 5:67-81.
 • Kolisko WR. 1974. Planktonic Rotifers Biology and Taxonomy Biological Station. Lunz of The Austrian Academy of Science, Stuttgart.
 • Koste W. 1978a. Die Radertiere Mitteleuropas I. Textband. Berlin.
 • Koste W. 1978b. Die Radertiere Mitteleuropas II. Tofelband. Berlin.
 • Krammer K, Lange-Bertalot H. 1986. Süsswasserflora Von Mitteleuropa Bacillariophyceae. Band 2/1, 1. Teil: Naviculaceae, Spectrum Academicher Verlag, Berlin.
 • Krammer K, Lange-Bertalot H. 1991a. Süsswasserflora Von Mitteleuropa. Bacillariophyceae. Band 2/3, 3. Teil: Centrales, Fragillariaceae, Eunoticeae, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
 • Krammer K, Lange-Bertalot H. 1991b. Süsswasserflora Von Mitteleuropa. Bacillariophyceae. Band 2/4, 4. Teil: Achnanthaceae Kritische Erganzungenzu Navicula (Lineolatae) und Gomphonema Gesamtliteraturverzeichnis, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
 • Krammer K, Lange-Bertalot H. 1999. Süsswasserflora Von Mitteleuropa. Bacillariophyceae. Band 2/2, 2. Teil: Bacillariophyceae, Epithemiaceae, Surirellaceae, Spectrum Academicher Verlag, Berlin.
 • Lagler KF. 1956. Freshwater Fishery Biology.W.M.C. Brown Compony Publishers, Dubugue, Iowa.
 • Nalbantoğlu Ö. 1955. Karadeniz’de uskumru balıklarının mide muhteviyatı. İstanbul Ünv. Hidrobiyol Mec. Seri A III 8I: 1-10.
 • Odum E.P. 1971. Fundamentals of Ecology. V.B. Saunders Comp. Philedelphia, London
 • Öztürk M. 2003. Mehil Çay’ında (Zap Suyu-Dicle) yaşayan Capoeta trutta (Heckel,1843)’nın beslenme ve büyüme özellikleri [Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi. 49s.
 • Pala G, Tellioğlu A, Şen D. 2003. Keban Baraj Gölü’nde yaşayan Cyprinus carpio (Linneaus, 1758)’nun sindirim sistemi içeriği. F. Ü. Fen Müh. Bilim Derg. 15(2):135-142.
 • Polat N, Yılmaz M. 1999. Suat Uğurlu Baraj Gölü (Çarşamba-Samsun)’nde yaşayan Chondrostoma regium Heckel,1843 (Pisces: Cyprinidae) populasyonunun sindirim sistemi içeriği. Doğa Tr. J. 23(2):679-693.
 • Round FE. 1973. The Biology of The Algae, Edward Arnold, London
 • Round FE. 1981. The Ecology of Algae. Cambridge University press. U.S.A.
 • Saler S, Çoban Z, Örnekçi GN, Yüce S, Türkgülü İ. 2010a. Keban Baraj Gölü (Elazığ)’nde yaşayan Barbus mystaceus (Pallas, 1814)’ün sindirim içeriğinde bulunan hayvansal organizmalar, e-Journal of New World Sciences Academy. 5(1):97-104.
 • Saler S, Sönmez F, Çelik B, Örnekçi NG, Yüce S. 2010b. Keban Baraj Gölü (Türkiye)’nde yaşayan Capoeta umbla (Heckel, 1843) Capoeta trutta (Heckel, 1843) türlerinin sindirim sistemi içerikleri. e-Journal of New World Sciences Academy. 5(4):307-318.
 • Saler S, Sönmez F, Çelik B, Örnekçi NG, Yüce S. 2014. Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’un sindirim sistemi içeriği.5. Doğu Anadolu Su ürünleri Sempozyumu; Elazığ, Türkiye
 • Sarıhan E. 1962. Hirfanlı Baraj Gölü’ nde mevcut Varicorhinus (Siraz) (Rüppell) balığı mide muhteviyatı üzerine bir çalışma. Türk Biyol Derg. 17;87-94.
 • Şen D, Özdemir N. 1986. Elazığ Hazar Gölündeki Capoeta capoeta umbla’nın sindirim aygıtı içeriği. VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi; İzmir, Türkiye
 • Şen D, Polat N, Ayvaz Y. 1987. Keban Baraj Gölü’nde yaşayan Capoeta trutta’nın sindirim sistemi içeriği. Elazığ Bölg Vet Hek Odası Derg. 2(2-3):53-57.
 • Şen D, Pala (Toprak) G, Tellioğlu A, Pala M. 2001. Keban Baraj Gölü’nde yaşayan Barbus esocinus (Heckel,1843)’ un sindirim sistemi içeriği. XI. Ulusal Su Ürünleri. Sempozyumu; Hatay (Antakya), Türkiye
 • Şen D, Harlıoğlu M, Pala G, Tellioğlu A, Barın Ö. 2004. Fırat Üniversitesi Cip balık üretim ve yetiştirme tesislerindeki kerevit (Astacus leptodactylus Esch.,1823)’in sindirim aygıtı içeriği. F.Ü. Fen ve Müh Bil Derg. 16(1):151-161.
 • Şevik R, Hartavi Ş. 1997. Atarük Baraj Gölü’nde yaşayan Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) üzerine araştırmalar-I (Büyüme Özellikleri). IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Isparta, Türkiye
 • Şevik R, Yüksel M. 1997.Atatürk Baraj Gölü’nde yaşayan Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) üzerine araştırmalar-II (Üreme Özellikleri). IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Isparta, Türkiye
 • Tellioğlu A, Pala G, Çoban MZ, Şen D. 2004. Keban Baraj Gölü’ nde yaşayan Chondrostoma regium Heckel,1843’ un sindirim sistemi içeriği. F.Ü. Fen ve Müh Bil Derg. 16(4):623-632.
 • Türkmen L. 1993. Hirfanlı Baraj Gölü’ nde yaşayan Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca L., 1758) mide muhteviyatı üzerine bir araştırma [Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Windell JT. 1968. Food Analysis and rate of digestion. In methods for Assessment of fish production in fresh waters. Edited bye W.E. Ricker. IBP Handbook No. 3, blackwell Scientitic Publ. Oxford and Edinburg, 197-2003.
 • Yılmaz F, Solak K. 1999. Dicle Nehri’nde yasayan Capoeta trutta (Heckel,1843)’nın beslenme organizmaları ve bu organizmaların aylara ve yaşlara göre değişimleri. Tr J of Zool.23(EK3): 973-978.
 • Yılmaz M, Polat N. 2003. Samsun-Bafra Balık Gölleri (Tatlı Göl ve Gıcı Gölü)’nde yaşayan Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L. 1758)’ın sindirim sistemi içeriği. F.Ü. Fen ve Müh. Bil. Derg. 15(4):463-471.
 • Yılmaz M, Polat N. 2005. Simenit Gölü (Terme-Samsun)’nde yaşayan turna balığı (Esox lucis L., 1758)’in sindirim sistemi içeriği. F. Ü. Fen ve Müh. Bil. Derg. 17(3):573-580.
 • Yılmaz M, Yılmaz S, Kandemir S, Polat N. 2002. Samsun-Bafra Balık Gölleri (Tatlı Göl ve Gıcı Gölü)’nde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’ in sindirim sistemi içeriği. Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi. 14(2):241-250.
 • Yılmaz M, Kandemir S, Yılmaz S, Polat N. 2003. Derbent Baraj Gölü (Samsun-Bafra)’nde yaşayan tatlı su levreği (Perca fluviatilis L., 1758)’nın sindirim sistemi içeriği. Türk J. Vet. Anim. Sci. 27(3):637-643.
 • Yılmaz M, Bostancı D, Yılmaz S, Polat N. 2008. İki farklı habitatta [Eğirdir Gölü (Isparta) ve Bafra Balık Gölleri (Samsun)] yaşayan havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın beslenme rejimlerinin karşılaştırılması. J FisheriesSciences.com. 2(3):233-240.
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Burcu ÇELİK

Yazar: Serap SALER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Ağustos 2016

Bibtex @ { limnofish260746, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {83 - 93}, doi = {10.17216/LimnoFish-5000139495}, title = {Digestive System Content of Bizir, Carrassobarbus luteus (Heckel,1843) Living in Atatürk Dam Lake}, key = {cite}, author = {Çeli̇k, Burcu and Saler, Serap} }
APA Çeli̇k, B , Saler, S . (2016). Digestive System Content of Bizir, Carrassobarbus luteus (Heckel,1843) Living in Atatürk Dam Lake . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 2 (2) , 83-93 . DOI: 10.17216/LimnoFish-5000139495
MLA Çeli̇k, B , Saler, S . "Digestive System Content of Bizir, Carrassobarbus luteus (Heckel,1843) Living in Atatürk Dam Lake" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 (2016 ): 83-93 <http://www.limnofish.org/tr/pub/issue/24651/260746>
Chicago Çeli̇k, B , Saler, S . "Digestive System Content of Bizir, Carrassobarbus luteus (Heckel,1843) Living in Atatürk Dam Lake". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 (2016 ): 83-93
RIS TY - JOUR T1 - Digestive System Content of Bizir, Carrassobarbus luteus (Heckel,1843) Living in Atatürk Dam Lake AU - Burcu Çeli̇k , Serap Saler Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000139495 DO - 10.17216/LimnoFish-5000139495 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 93 VL - 2 IS - 2 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000139495 UR - https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000139495 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Digestive System Content of Bizir, Carrassobarbus luteus (Heckel,1843) Living in Atatürk Dam Lake %A Burcu Çeli̇k , Serap Saler %T Digestive System Content of Bizir, Carrassobarbus luteus (Heckel,1843) Living in Atatürk Dam Lake %D 2016 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 2 %N 2 %R doi: 10.17216/LimnoFish-5000139495 %U 10.17216/LimnoFish-5000139495
ISNAD Çeli̇k, Burcu , Saler, Serap . "Digestive System Content of Bizir, Carrassobarbus luteus (Heckel,1843) Living in Atatürk Dam Lake". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 / 2 (Ağustos 2016): 83-93 . https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000139495
AMA Çeli̇k B , Saler S . Digestive System Content of Bizir, Carrassobarbus luteus (Heckel,1843) Living in Atatürk Dam Lake. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2016; 2(2): 83-93.
Vancouver Çeli̇k B , Saler S . Digestive System Content of Bizir, Carrassobarbus luteus (Heckel,1843) Living in Atatürk Dam Lake. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2016; 2(2): 83-93.
IEEE B. Çeli̇k ve S. Saler , "Digestive System Content of Bizir, Carrassobarbus luteus (Heckel,1843) Living in Atatürk Dam Lake", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, c. 2, sayı. 2, ss. 83-93, Ağu. 2016, doi:10.17216/LimnoFish-5000139495