Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 67 - 76 2016-08-20

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Türkiye)'nde Yaşayan Tatlısu Kefali (Squalius cephalus)’nin Bazı Büyüme Parametreleri
Some Growth Parameters of Chub (Squalius cephalus) Living in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey)

Fatih GÜNDÜZ [1] , Ferhat DEMİROL [2] , Nurettin YILDIZ [3] , Mehtap KURTOĞLU [4] , Mehmet Zülfü ÇOBAN [5] , Fahrettin YÜKSEL [6]


Bu çalışma, Mayıs 2011 ile Eylül 2012 tarihleri arasında Uzunçayır Baraj Gölü’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada toplam 334 adet (169 erkek, 161 dişi ve 4 cinsiyeti belirlenemeyen) Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) örneği incelenmiş, örneklerin 0-XI yaş grupları arasında dağılım gösterdiği ve dişi/erkek oranının 1:0,95 olduğu belirlenmiştir. Total boy değerlerinin erkek bireylerde 13,00-36,20 cm ve dişi bireylerde 13,60-33,80 cm; ağırlık değerlerinin erkeklerde 25,82-616,00 g ve dişilerde 22,10-494,00 g; kondisyon faktörü değerlerinin ise erkekler için 1,041-1,233, dişiler için 0,890-1,298 arasında değiştiği saptanmıştır. Boy-ağırlık ilişkisi denklemi populasyon genelinde W=0,0073TL3,1357 (R2=0,95) olarak tespit edilmiştir. Populasyonun von Bertalanffy Büyüme parametreleri; L∞=40,29 cm, K=0,16 yıl-1, t0=-1,76 yıl, W∞=800,46 g olarak hesaplanmıştır.

This study was carried out in Uzunçayır Dam Lake between May 2011 and September 2012. A total of 334 specimens (169 male, 161 female and 4 juvenile) of Squalius cephalus (Linnaeus, 1758), which ranged between 0-XI age groups, were investigated in study and male/female ratio was determined to be 1:0.95. Total length values ranged from 13.00 to 36.20 cm for males, from 13.60 to 33.80 cm for females; weight values ranged from 25.82 to 616.00 g for males, from 22.10 to 494.00 g for females; condition factor values ranged from 1.041 to 1.233 for males and from 0.890 to 1.298 for females. Length-weight relationship equation was determined as W= 0.0073TL3.1357 (R2=0.95) for all population. The von Bertalanffy growth parameters of population were calculated as L∞=40.29 cm, K=0.16 year-1, t0=-1.76 year, W∞=800.46 g.

 • Çetinkaya O, Şen F. Elp M. 2005. Balıklarda Büyüme ve Büyüme Analizleri. M. Karataş (edt), Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri, Ankara: 93-120.
 • Çoban MZ, Gündüz F, Yüksel F, Demirol F, Yıldırım T, Kurtoğlu M. 2013. Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Balık Faunası. Yunus Arş. Bül. (2):35-44. doi: 10.17693/yunus.00196
 • DSİ 2013. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. [Erişim tarihi: 05 Mart 2013]. Erişim Adresi: www.dsi.gov.tr
 • Düşükcan M, Çalta M. 2012. Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Gölleri’ndeki populasyonlarının üreme dönemlerinin karşılaştırılması. Fırat Üni Fen Bil Derg, 24(2):57-61.
 • Efe E, Bek Y, Şahin M. 2000. SPSS’te Çözümleri ile İstatistik Yöntemler II. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No: 10, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Yayın No: 10., Kahramanmaraş, 214.
 • Fowler J, Cohen L. 1992. Practical Statistics for Field Biology, John Wiley and Sons Inc., New York, 227 pp.
 • Gayanilo FC, Sparre P, Pauly D. 2005. FAO-ICLARM Stock Assessment Tools II (FiSAT II). User’s guide. FAO Computerized Information Series (Fisheries). No. 8, Revised version, FAO, Rome, 168 pp.
 • Geldiay R, Balık S. 2007. Türkiye Tatlısu Balıkları. 5. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 644 pp.
 • Giannetto D, La Porta G, Maio G, Pizzul E, Turin P, Lorenzoni M. 2011. Proposed standard mass equations for European chub Leuciscus cephalus in Italy. J Fish Biol 78(7):1890-1899. doi:10.1111/j.1095-8649.2011.02952.x
 • Gündüz F, Çoban MZ, Yüksel F, Demirol F, Kurtoğlu M, Yıldız N. 2014. Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri. Yunus Arş. Bül. (2):3-14. doi: 10.17693/yunus.09057
 • Gürkan Ü, Tekin-Özan S. 2012. Susurluk Çayı (Bursa-Balıkesir)’ndaki Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus L.)’nin Helmint Faunası. SDU Journal of Science (E-Journal). 7(2):77-85.
 • Innal D. 2010. Population Structures and Some Growth Properties of Three Cyprinid Species [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758); Tinca tinca (Linnaeus, 1758) and Alburnus escherichii Steindachner, 1897] Living in Camkoru Pond (Ankara-Turkey). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16(Supp. B):297-304. doi: 10.9775/kvfd.2010.2346 Kalkan E, Yılmaz M, Erdemli AÜ. 2005. Some biological properties of the Leuciscus cephalus (L., 1758) population living in Karakaya Dam Lake in Malatya (Turkey). Turk J Vet Anim Sci. 29(1):49-58.
 • Kalkan E. 2008. Growth and reproduction properties of Capoeta trutta (Heckel,1843) in Karakaya Dam Lake. Turk J Zool. 32(1):1-10.
 • Kara C, Solak K. 2004. Sır Baraj Gölü (Kahramanmaraş)’ında Yaşayan Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758)’nin Büyüme Özellikleri. KSÜ-Fen ve Mühendislik Derg 7(2):7-8. Karatas M, Can MF. 2005. Growth, mortality and yield of chub (Leuciscus cephalus L., 1758) population in Almus Dam Lake, Turkey. J Biol Sci. 5(6):729-733. doi: 10.3923/jbs.2005.729.733 Kırankaya ŞG, Ekmekçi FG. 2007. Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758)’nin büyüme özelliklerindeki değişimler. BAÜ FBE Derg, 9(2):125-134.
 • Koç HT, Erdoğan Z, Tinkci M, Treer T. 2006. Age, growth and reproductive characteristics of chub, Leuciscus cephalus (L., 1758) in the İkizcetepeler dam lake (Balikesir), Turkey. J Appl Ichthyol. 23(1):19–24. doi: 10.1111/j.1439-0426.2006.00787.x
 • Koç E, Yılmaz M, Ersan Y, Alaş A. 2013. Hekzavalent Kromun Capoeta capoeta (Guldenstaedt 1773) ve Squalius cephalus (Linnaeus 1758) Üzerine Olan Etkisinin Histopatolojik ve Elektroforetik Yöntemlerle Araştırılması. Kafkas Üni Vet Fak Derg 19(6):979-984. doi: 10.9775/kvfd.2013.9210
 • Korkut AY, Kop A, Demirtaş N, Cihaner A. 2007. Balık beslemede gelişim performansının izlenme yöntemleri. Ege Üni Su Ürün Derg 24(1-2):201–205.
 • Lagler KF, Bardach JE, Miller RR, Passino DRM. 1977. Ichtyology. John Wiley and Sons, Newyork, 506 pp.
 • Munro JL, Pauly D. 1983. A simple method for comparing the growth of fishes and invertebrates. Fishbyte. 1(1): 5-6. Mert R, Bulut S, Solak K. 2006. "Some Biological Properties of the Squalius cephalus (L., 1758) Population Inhabiting Apa Dam Lake in Konya (Turkey)." Afyon Kocatepe University Journal of Science. 6(2):1-12.
 • Nikolsky GV. 1963. The Ecology of Fishes. Academic Press, London and New York. 352 pp.
 • Özuluğ M. Freyhof J. 2011. Revision Of The Genus Squalius In Western And Central Anatolia, with Description of Four New Species (Teleostei: Cyprinidae), Ichthyol Explor Fres. 22(2):107-148
 • Pauly D. 1984. Some Simple Methods for the Assessment of Tropical Fish Stocks. FAO, Rome, 65 pp.
 • Poncin P, Melard Ch, Philippart JC. 1989. Controlled reprpduction of chub, Leuciscus cephalus (L.) in captivity. Aquaculture – A Biotechnology in Progress. 567-571. Sen F, Saygin F. 2008. Biological properties of chub (Leuciscus cephalus L., 1758) in Karasu Stream (Mus/Turkey). J Anim Vet Adv. 7(8):1034-1037.
 • Sparre P, Venema SC. 1998. Introduction to Tropical Fish Stock Assessment. FAO Fisheries Technical Paper, 306/1, Rev. 2, Rome, 579 pp.
 • Stefanova E, Uzunova E, Hubenova T, Vasileva P, Terziyski D, Iliev I. 2008. Age and growth of the chub, Leuciscus cephalus L. from the Maritza River (South Bulgaria). Bulg J Agric Sci 14(2):214-220.
 • Steinmetz B, Müller R, 1991. An atlas of fish scales and other bony structures used for age determination. Samara Publishing, Cardigan: 51 pp. Şaşı H. 2004. The Reproduction Biology of Chub (Leuciscus cephalus L. 1758) in Topçam Dam Lake (Aydın, Turkey). Turk J Vet Anim Sci. 28(4):693-699. Treer T, Habekovié D, Anicié I, Safner R, Kolak A. 1997. Standard Growth Curve for Chub (Leuciscus cephalus L. 1758) in Croatia. Ribarstvo. 55(2):47-52.
 • Türkmen M, Haliloğlu Hİ, Erdoğan O, Yıldırım A. 1999. The Growth and Reproduction Characteristics of Chub Leuciscus cephalus orientalis (Nordmann, 1840) Living in the River Aras Turk J Zool. 23(4):355-364.
 • Ural M, Yildirim N, Danabas D, Kaplan O, Yildirim NC, Ozcelik M, Kurekci EF. 2011. Some Heavy Metals Accumulation in Tissues in Capoeta umbla (Heckel, 1843) from Uzuncayir Dam Lake (Tunceli, Turkey). B Environ Contam Tox. 88(2):172-176. doi: 10.1007/s00128-011-0474-x
 • Ünver B. 1998. An Investigation on the Reproduction Properties of Chub (Leuciscus cephalus L., 1758) in Lake Tödürge (Zara/Sivas). Turk J Zool. 22(2):141-147.
 • Ünver B, Tanyolaç J. 1999. Tödürge Gölündeki (Zara/Sivas) Tatlsu Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758)’nin Büyüme Özellikleri. Turk J Zool. 23(EK1):257-270.
 • Vlach P, Dusek J, Švatora M, Moravec P. 2005. Growth analysis of chub, Leuciscus cephalus (L.), and dace, Leuciscus leuciscus (L.), in the Úpoř stream using growth data of recaptured marked fish. Czech J Anim Sci. 50(7):329-339.
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Fatih GÜNDÜZ

Yazar: Ferhat DEMİROL

Yazar: Nurettin YILDIZ

Yazar: Mehtap KURTOĞLU

Yazar: Mehmet Zülfü ÇOBAN

Yazar: Fahrettin YÜKSEL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Ağustos 2016

Bibtex @ { limnofish260744, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {67 - 76}, doi = {10.17216/LimnoFish-5000125245}, title = {Some Growth Parameters of Chub (Squalius cephalus) Living in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey)}, key = {cite}, author = {Gündüz, Fatih and Demi̇rol, Ferhat and Yıldız, Nurettin and Kurtoğlu, Mehtap and Çoban, Mehmet Zülfü and Yüksel, Fahrettin} }
APA Gündüz, F , Demi̇rol, F , Yıldız, N , Kurtoğlu, M , Çoban, M , Yüksel, F . (2016). Some Growth Parameters of Chub (Squalius cephalus) Living in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey) . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 2 (2) , 67-76 . DOI: 10.17216/LimnoFish-5000125245
MLA Gündüz, F , Demi̇rol, F , Yıldız, N , Kurtoğlu, M , Çoban, M , Yüksel, F . "Some Growth Parameters of Chub (Squalius cephalus) Living in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey)" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 (2016 ): 67-76 <http://www.limnofish.org/tr/pub/issue/24651/260744>
Chicago Gündüz, F , Demi̇rol, F , Yıldız, N , Kurtoğlu, M , Çoban, M , Yüksel, F . "Some Growth Parameters of Chub (Squalius cephalus) Living in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey)". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 (2016 ): 67-76
RIS TY - JOUR T1 - Some Growth Parameters of Chub (Squalius cephalus) Living in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey) AU - Fatih Gündüz , Ferhat Demi̇rol , Nurettin Yıldız , Mehtap Kurtoğlu , Mehmet Zülfü Çoban , Fahrettin Yüksel Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000125245 DO - 10.17216/LimnoFish-5000125245 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 76 VL - 2 IS - 2 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/LimnoFish-5000125245 UR - https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000125245 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Some Growth Parameters of Chub (Squalius cephalus) Living in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey) %A Fatih Gündüz , Ferhat Demi̇rol , Nurettin Yıldız , Mehtap Kurtoğlu , Mehmet Zülfü Çoban , Fahrettin Yüksel %T Some Growth Parameters of Chub (Squalius cephalus) Living in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey) %D 2016 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 2 %N 2 %R doi: 10.17216/LimnoFish-5000125245 %U 10.17216/LimnoFish-5000125245
ISNAD Gündüz, Fatih , Demi̇rol, Ferhat , Yıldız, Nurettin , Kurtoğlu, Mehtap , Çoban, Mehmet Zülfü , Yüksel, Fahrettin . "Some Growth Parameters of Chub (Squalius cephalus) Living in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey)". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2 / 2 (Ağustos 2016): 67-76 . https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000125245
AMA Gündüz F , Demi̇rol F , Yıldız N , Kurtoğlu M , Çoban M , Yüksel F . Some Growth Parameters of Chub (Squalius cephalus) Living in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2016; 2(2): 67-76.
Vancouver Gündüz F , Demi̇rol F , Yıldız N , Kurtoğlu M , Çoban M , Yüksel F . Some Growth Parameters of Chub (Squalius cephalus) Living in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2016; 2(2): 67-76.
IEEE F. Gündüz , F. Demi̇rol , N. Yıldız , M. Kurtoğlu , M. Çoban ve F. Yüksel , "Some Growth Parameters of Chub (Squalius cephalus) Living in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey)", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, c. 2, sayı. 2, ss. 67-76, Ağu. 2016, doi:10.17216/LimnoFish-5000125245