Research Article
BibTex RIS Cite

Poyrazlar Gölü’nün Mikrobiyolojik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi

Year 2022, Volume: 8 Issue: 1, 37 - 43, 25.04.2022
https://doi.org/10.17216/limnofish.852815

Abstract

Bu araştırmada, Sakarya ilinde bulunan Poyrazlar Gölü’nün, toplam koliform bakteri(TK), fekal koliform bakteri(FK), fekal streptokok(FS), Escherichia coli ve toplam canlı(TC) değeri ile fiziksel ve kimyasal parametreler ilişkilendirilerek gölün maruz kaldığı kirlilik düzeyi belirlenmiştir. Mikrobiyolojik analizler dökme plak ve membran filtrasyon yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanının mikrobiyolojik kirliliği Yüzeysel Su Kalitesi Yönetim Yönetmeliği'ne (YSKYY) göre değerlendirilmiştir. Kasım 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmada, TC değeri >34,5 ve <2747,5 kob/mL arasında, E. coli >2,5 ve <13 kob/mL arasında, FK bakteri değeri >6,3 ve <23,75 kob/mL arasında, TK bakteri değeri >28,4 ve <287,7 kob/mL arasında, FS bakteri değeri >1 ve <23,1 kob/mL arasında olduğu tespit edilmiştir. Suyun fiziksel parametreler ve bakteri dağılımı arasındaki ilişkileri SPSS 20,00 kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlarda p<0,05 seviyesinde, FK ile TDS arasında 0,829 korelasyon katsayısı ile pozitif; E. coli ile TC miktarı arasında 0,886 ile pozitif; EC ile sıcaklık arasında -0,829 negatif korelasyon bağlantısı tespit edilmiştir. Poyrazlar Gölü, YSKYY’ne göre, fekal koliform, toplam koliform açısından II. Sınıf kalitede olduğu; çözünmüş oksijen açısından IV. Sınıf kalitede olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Poyrazlar Gölü’nün henüz mikrobiyolojik kalite yönünden kirli olmayan, fakat kirlilik sınırına yakın değerlerde olduğu belirlenmiştir.

Supporting Institution

sakarya üniversitesi

References

 • Akkan T, Mehel S, Mutlu C. 2019. Determining the level of bacteriological pollution level in Yağlıdere stream, Giresun. LimnoFish. 5 (2):83-88. doi: 10.17216/limnofish.450722
 • APHA 1992. Standard methods for the examination of water and wastewater, 18th ed. Washington: APHA 9 p.
 • Arslangündoğdu Z. 2009. Sakarya Havzası sulak alanlarında aralık ayı su kuşu sayımı. JFFIU. 59(2):1-14.
 • Atıcı T, Tokatlı C. 2014. Algal diversity and water quality assessment with cluster analysis of four freshwater lakes (Mogan, Abant, Karagöl and Poyrazlar) of Turkey. Wulfenia. 21(4): 155-169.
 • Bulut C, Atay R, Uysal K, Köse E, Çınar Ş. 2010. Uluabat Gölü yüzey suyu kalitesinin değerlendirilmesi. Aquatic Sciences and Engineering. 25(1):9-18.
 • Çetinkaya O. 2003. Su kalitesi ders notları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü. 76 s.
 • Elmacı A, Teksoy A, Topaç FO, Özengin N, Başkaya HS. 2008. Uluabat Gölünün mikrobiyolojik özelliklerinin mevsimsel değişiminin izlenmesi. Uludağ Üniv Mühendislik-Mimarlık Fak Derg. 13(1):93-103.
 • Er BC. 2014. Kilis ili içme sularının bazı fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri [Yüksek Lisans Tezi]. Kilis 7 Aralık Üniversitesi. 61s.
 • HSGM. 2008. Doğal mineralli sulardan numune alımı, taşınması ve analizlerine ilişkin el kitabı. Ankara. 16 s.
 • Kayış FB, Dinçer S, Matyar F, Takcı HAM, Özdenefe MS, Arkut A. 2017. Gölbaşı ve Azaplı Göllerinden (Adıyaman) izole edilen bakterilerin tiplendirilmesi ve çoklu antibiyotik dirençliliklerinin araştırılması. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 5(1):43-47.
 • Koloren Z, Taş B, Kaya D. 2011. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye)'nün mikrobiyolojik kirlilik seviyesinin belirlenmesi. Karadeniz Fen Bil. Derg. 2(1):74-85.
 • Mutlu E, Tepe AY. 2014. Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) suyunun bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi. 27 (2)-18-23.
 • Mutlu E, Yanık T, Demir T. 2013. Karagöl (Hafik-Sivas)’ün su kalitesinin incelenmesi. Alınteri Journal of Agriculture Science. 24(1):35-45.
 • Orak TG. 2019. Suat Uğurlu Baraj Gölü’nün (Samsun) su kalitesi ve trofik seviyesinin araştırılması [Yüksek Lisans Tezi]. Ordu Üniversitesi.140s.
 • Özakkoyunlu S. 2007. Gölünyazı Gölü’nün (Çorum) su kalitesinin fiziksel ve kimyasal yöntemlerle tespit edilmesi ve göl civarında yaşayan bazı hayvanların belirlenmesi [Yüksek Lisans Tezi.]. Gazi Üniversitesi.66s.
 • Şengörür B, Demirel A. 2002. Akgöl’de (Gölkent -Sakarya) ötrofikasyon ve su kalite sınıfının belirlenmesi. SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6(3):1-8.
 • Tepe Y. 2009. Reyhanlı Yenişehir Gölü (Hatay) su kalitesinin belirlenmesi. Ekoloji. 18(70):38-46.
 • Tunçsiper B. 2017. Akkaya Barajını besleyen Kızılca (karasu) deresindeki bakteriyolojik kirlenmenin incelenmesi ve kirliliğin azaltılması için çözüm önerileri. Tekirdağ Ziraat Fak Derg. 14(1):28-37.
 • Turgut E, Özgül G. 2009. Sucul ekosistemin izlenmesinde kirlilik biyoindikatörü olarak balık parazitlerinin kullanılması. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 26(1):13-18.
 • Ünlü A, Çoban F, Tunç MS. 2008. Hazar Gölü su kalitesinin fiziksel ve inorganik-kimyasal parametreler açısından incelenmesi. Gazi Üniv Müh Mim Fak Derg. 23(1):119-127.
 • Varol E. 2015. Dicle Baraj Gölü su kalitesinin su kirliliği kontrolü yönetmeliği’ne göre değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2(1):85–91.
 • Wang J, Deng Z. 2019. Modeling and predicting fecal coliform bacteria levels in oyster harvest waters along Louisiana Gulf coast. Ecol Indic. 101:212–220.
 • Yardımcı CH. 2009. Sapanca Gölü bakteriyolojik kirlilik düzeyi ile Enterobacteriaceae üyelerinde betalaktam antibiyotik dirençlilik frekansının araştırılması [Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi. 107 s.
 • YSKYY. 2004. Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği. 31 Aralık 2004 Tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara.
 • Zeybek Z. 2006. Akgöl’deki (Karaman-Konya) bazı su kalitesi parametrelerinin araştırılması [Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi. 134 s.

Determining of Microbiological Pollution Level of Poyrazlar Lake

Year 2022, Volume: 8 Issue: 1, 37 - 43, 25.04.2022
https://doi.org/10.17216/limnofish.852815

Abstract

In this study, the pollution level of the Poyrazlar Lake in Sakarya was determined by correlating the total coliform bacteria, fecal coliform bacteria, fecal streptococci, Escherichia coli and total viable value with physical and chemical parameters. Microbiological analysis were carried out using the spread plate method and the membrane filtration method. Microbiological pollution of the study area has been evaluated according to the Surface Water Quality Management Regulation (YSKYY). Total viable count between> 34.5 and <2747.5cfu/mL, E. coli between> 2.5 and <13 cfu/mL, fecal coliform bacteria count between> 6 and <24 cfu/mL, total coliform bacteria count> 28 and <287.7 cfu/mL and the number of fecal streptococcus bacteria was found to be between> 1 and <23.1 cfu/mL. The interrelations of the water of the physical parameters and the distribution of bacteria was evaluated statistically using SPSS 20.00. In the results obtained, a positive correlation coefficient of 0.829 between fecal coliform and total dissolved solids at p <0.05 level, and a negative correlation of -0.829 between electrical conductivity and temperature were determined. As a result of the statistical analysis, it was determined that there is a positive correlation with 0.886 between E. coli and the total living amount at the p <0.05 level. Microbiological pollution of the study area has been evaluated according to national and international criteria. When Poyrazlar Lake is evaluated according to the standards of Surface Water Quality Management Regulation, first class in terms of temperature, pH, total dissolved solids, electrical conductivity, fecal coliform was found to be second class in terms of total coliform and fourth class in terms of dissolved oxygen. According to the results obtained from the research, it was determined that Poyrazlar Lake is not polluted in terms of microbiological quality but has values close to the pollution limit.

References

 • Akkan T, Mehel S, Mutlu C. 2019. Determining the level of bacteriological pollution level in Yağlıdere stream, Giresun. LimnoFish. 5 (2):83-88. doi: 10.17216/limnofish.450722
 • APHA 1992. Standard methods for the examination of water and wastewater, 18th ed. Washington: APHA 9 p.
 • Arslangündoğdu Z. 2009. Sakarya Havzası sulak alanlarında aralık ayı su kuşu sayımı. JFFIU. 59(2):1-14.
 • Atıcı T, Tokatlı C. 2014. Algal diversity and water quality assessment with cluster analysis of four freshwater lakes (Mogan, Abant, Karagöl and Poyrazlar) of Turkey. Wulfenia. 21(4): 155-169.
 • Bulut C, Atay R, Uysal K, Köse E, Çınar Ş. 2010. Uluabat Gölü yüzey suyu kalitesinin değerlendirilmesi. Aquatic Sciences and Engineering. 25(1):9-18.
 • Çetinkaya O. 2003. Su kalitesi ders notları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü. 76 s.
 • Elmacı A, Teksoy A, Topaç FO, Özengin N, Başkaya HS. 2008. Uluabat Gölünün mikrobiyolojik özelliklerinin mevsimsel değişiminin izlenmesi. Uludağ Üniv Mühendislik-Mimarlık Fak Derg. 13(1):93-103.
 • Er BC. 2014. Kilis ili içme sularının bazı fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri [Yüksek Lisans Tezi]. Kilis 7 Aralık Üniversitesi. 61s.
 • HSGM. 2008. Doğal mineralli sulardan numune alımı, taşınması ve analizlerine ilişkin el kitabı. Ankara. 16 s.
 • Kayış FB, Dinçer S, Matyar F, Takcı HAM, Özdenefe MS, Arkut A. 2017. Gölbaşı ve Azaplı Göllerinden (Adıyaman) izole edilen bakterilerin tiplendirilmesi ve çoklu antibiyotik dirençliliklerinin araştırılması. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 5(1):43-47.
 • Koloren Z, Taş B, Kaya D. 2011. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye)'nün mikrobiyolojik kirlilik seviyesinin belirlenmesi. Karadeniz Fen Bil. Derg. 2(1):74-85.
 • Mutlu E, Tepe AY. 2014. Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) suyunun bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi. 27 (2)-18-23.
 • Mutlu E, Yanık T, Demir T. 2013. Karagöl (Hafik-Sivas)’ün su kalitesinin incelenmesi. Alınteri Journal of Agriculture Science. 24(1):35-45.
 • Orak TG. 2019. Suat Uğurlu Baraj Gölü’nün (Samsun) su kalitesi ve trofik seviyesinin araştırılması [Yüksek Lisans Tezi]. Ordu Üniversitesi.140s.
 • Özakkoyunlu S. 2007. Gölünyazı Gölü’nün (Çorum) su kalitesinin fiziksel ve kimyasal yöntemlerle tespit edilmesi ve göl civarında yaşayan bazı hayvanların belirlenmesi [Yüksek Lisans Tezi.]. Gazi Üniversitesi.66s.
 • Şengörür B, Demirel A. 2002. Akgöl’de (Gölkent -Sakarya) ötrofikasyon ve su kalite sınıfının belirlenmesi. SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6(3):1-8.
 • Tepe Y. 2009. Reyhanlı Yenişehir Gölü (Hatay) su kalitesinin belirlenmesi. Ekoloji. 18(70):38-46.
 • Tunçsiper B. 2017. Akkaya Barajını besleyen Kızılca (karasu) deresindeki bakteriyolojik kirlenmenin incelenmesi ve kirliliğin azaltılması için çözüm önerileri. Tekirdağ Ziraat Fak Derg. 14(1):28-37.
 • Turgut E, Özgül G. 2009. Sucul ekosistemin izlenmesinde kirlilik biyoindikatörü olarak balık parazitlerinin kullanılması. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 26(1):13-18.
 • Ünlü A, Çoban F, Tunç MS. 2008. Hazar Gölü su kalitesinin fiziksel ve inorganik-kimyasal parametreler açısından incelenmesi. Gazi Üniv Müh Mim Fak Derg. 23(1):119-127.
 • Varol E. 2015. Dicle Baraj Gölü su kalitesinin su kirliliği kontrolü yönetmeliği’ne göre değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2(1):85–91.
 • Wang J, Deng Z. 2019. Modeling and predicting fecal coliform bacteria levels in oyster harvest waters along Louisiana Gulf coast. Ecol Indic. 101:212–220.
 • Yardımcı CH. 2009. Sapanca Gölü bakteriyolojik kirlilik düzeyi ile Enterobacteriaceae üyelerinde betalaktam antibiyotik dirençlilik frekansının araştırılması [Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi. 107 s.
 • YSKYY. 2004. Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği. 31 Aralık 2004 Tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara.
 • Zeybek Z. 2006. Akgöl’deki (Karaman-Konya) bazı su kalitesi parametrelerinin araştırılması [Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi. 134 s.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Limnology
Journal Section Research Article
Authors

Nilay MUSTAFA 0000-0002-9448-299X

Alican Bahadır SEMERCİ 0000-0001-9502-9321

Kenan TUNÇ 0000-0002-9888-1453

Project Number 2019-7-24-163
Publication Date April 25, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA MUSTAFA, N., SEMERCİ, A. B., & TUNÇ, K. (2022). Poyrazlar Gölü’nün Mikrobiyolojik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 8(1), 37-43. https://doi.org/10.17216/limnofish.852815