Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Küçük Menderes Nehri Balık Faunasına Katkılar

Year 2021, Volume 7, Issue 3, 198 - 206, 30.12.2021
https://doi.org/10.17216/limnofish.816922

Abstract

Bu çalışmada, Küçük Menderes Nehri’nin güncel balık türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Balık örneklemeleri, kaynaktan mansaba kadar, dört lotik ve beş lentik, dokuz istasyonda gerçekleştirilmiştir. Mevsimlik periyotlarda gerçekleştirilen örnekleme çalışması 2018 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Örneklemeler, lotik habitatlarda elektroşoker, lentik habitatlarda ise bentik ağlar ve tül ığrıp ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda nehir havzasında, Anguillidae, Atherinidae, Cyprinidae, Cobitidae, Gobiidae, Leuciscidae, Nemacheilidae, Mugilidae, Percidae ve Poeciliidae familyalarına ait 13 türün varlığı belirlenmiştir.

References

 • Ahnelt H. 1995. Two new species of Knipowitschia ILJIN, 1927 (Teleostei: Gobiidae) from Western Anatolia. Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut. 92:155-168.
 • Balık S. 1974. Batı Anadolu tatlısu balıklarının taksonomisi ve ekolojik özellikleri üzerine araştırmalar [Doktora Tezi]. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Zooloji Kürsüsü, 109 s. [in Turkish]
 • Balık S, Ustaoğlu MR. 1988. Akgöl ve Gebekirse Gölü’nün (Selçuk-İzmir) fizikokimyasal özellikleri, balıkları ve balıkçılığı. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi; Sivas, Türkiye. [in Turkish]
 • Balık S, Ustaoğlu MR, Özbek M, Yıldız S, Taşdemir A, İlhan A. 2006. Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk, İzmir) aşağı havzasındaki kirliliğin makro bentik omurgasızlar kullanılarak saptanması. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi. 23(1-2):61-65. [in Turkish]
 • Balık S, Ustaoğlu MR, Sarı HM, İlhan A, Topkara ET. 2008. Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki endemik içsu balıklarının taksonomik durumlarının ve zoocoğrafik dağılımlarının güncelleştirilmesi. İzmir: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu. Proje No: 2004/SÜF/001, 51 s. [in Turkish]
 • Erk’akan F, Atalay-Ekmekçi FG, Nalbant TT. 1999. A review of the genus Cobitis in Turkey (Pisces: Ostariophysi: Cobitidae). Hydrobiologia. 403:13-26. doi:10.1023/A:1003794726444
 • Freyhof J, Bayçelebi E, Geiger M. 2018. Review of the genus Cobitis in the Middle East, with the description of eight new species (Teleostei: Cobitidae). Zootaxa. 4535 (1): 001–075. doi:10.11646/zootaxa.4535.1.1
 • Geldiay R, Balık S. 2007. Türkiye tatlısu balıkları. İzmir: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları 644 s. [in Turkish]
 • İnnal D, Güçlü SS, Giannetto D. 2018. Length-Weight Relationship of Knipowitschia ephesi Ahnelt, 1995 (Actinopterygii: Gobiidae) from the Kocagöz Lake, Izmir, Turkey. Acta Zool Bulgar. 70 (4):565-568.
 • Kottelat M, Freyhof J. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Cornol Switzerland: Publications Kottelat 646 p.
 • Kuru M. 1980. Key to inland water fishes of Turkey. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering. 9:103-133.
 • Kuru M, Balık S, Ustaoğlu MR, Ünlü E, Taşkavak E, Gül A, Yılmaz M, Sarı HM, Küçük F, Kutrup B, Hamalosmanoğlu M. 2001. Türkiye’de bulunan sulak alanların Ramsar Sözleşmesi balık kriterlerine göre değerlendirilmesi. Ankara: T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Md. Projesi. Kesin Rapor, 289 s. [in Turkish]
 • Kurtul I, Sarı HM. 2020. Length–weight relationships of invasive mosquitofish (Gambusia holbrooki Girard, 1859) in 23 river basins of Turkey. Turk J Zool. 44:324-334. doi:10.3906/zoo-2002-37
 • Miller PJ. 1986. Gobiidae. In: Whitehead PJP, Bauchot ML, Hureau JC, Nielsen J, Tortonese E, editors. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Vol. III. Paris, 1019-1085 pp.
 • OSİB (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü). 2010. Küçük Menderes - Havza Koruma Eylem Planı. Ankara: TÜBİTAK MAM. [in Turkish]
 • OSİB (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü). 2018. Küçük Menderes ve Gediz Havzası Su Tahsis Planlarının Hazırlanması-Küçük Menderes Havzası - Mevcut Durum Analiz Raporu, 581 s. [in Turkish]
 • Özuluğ M, Freyhof J. 2011. Revision of the genus Squalius in Western and Central Anatolia, with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol Explor Fres. 22(2):107-148.
 • Saraçoğlu H. 1990. Bitki örtüsü akarsular ve göller. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi. İstanbul: 177 Milli Eğitim Basımevi 577 s. [in Turkish]
 • Turan D, Ekmekçi FG, İlhan A, Engin S. 2008. Luciobarbus kottelati, a new species of barbel (Teleostei: Cyprinidae) from the Büyük Menderes River, Turkey, with rediagnose of L. lydianus. Zootaxa. 1824(1):35-44. doi:10.11646/zootaxa.1824.1.4
 • TOB (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü). 2019. Küçük Menderes Havzası Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması Projesi. Nehir Havza Yönetim Planı Nihai Raporu, 820 s. [in Turkish]

Contributons to Fish Fauna of Küçük Menderes River

Year 2021, Volume 7, Issue 3, 198 - 206, 30.12.2021
https://doi.org/10.17216/limnofish.816922

Abstract

In the present study, it was aimed to determine the current fish species of Küçük Menderes River. Fish sampling from source to downstream was carried out at nine stations including four lotic and five lentic. The sampling study was performed in seasonal periods and was completed in 2018. Electroshocker was used in lotic habitats while standard benthic nets and beach seine net were used in lentic habitats during fish sampling. As a result of the study, 13 taxa belonging to Anguillidae, Atherinidae, Cyprinidae, Cobitidae, Gobiidae, Leuciscidae Nemacheilidae, Mugilidae, Percidae and Poeciliidae families were determined in the river basin.

References

 • Ahnelt H. 1995. Two new species of Knipowitschia ILJIN, 1927 (Teleostei: Gobiidae) from Western Anatolia. Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut. 92:155-168.
 • Balık S. 1974. Batı Anadolu tatlısu balıklarının taksonomisi ve ekolojik özellikleri üzerine araştırmalar [Doktora Tezi]. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Zooloji Kürsüsü, 109 s. [in Turkish]
 • Balık S, Ustaoğlu MR. 1988. Akgöl ve Gebekirse Gölü’nün (Selçuk-İzmir) fizikokimyasal özellikleri, balıkları ve balıkçılığı. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi; Sivas, Türkiye. [in Turkish]
 • Balık S, Ustaoğlu MR, Özbek M, Yıldız S, Taşdemir A, İlhan A. 2006. Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk, İzmir) aşağı havzasındaki kirliliğin makro bentik omurgasızlar kullanılarak saptanması. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi. 23(1-2):61-65. [in Turkish]
 • Balık S, Ustaoğlu MR, Sarı HM, İlhan A, Topkara ET. 2008. Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki endemik içsu balıklarının taksonomik durumlarının ve zoocoğrafik dağılımlarının güncelleştirilmesi. İzmir: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu. Proje No: 2004/SÜF/001, 51 s. [in Turkish]
 • Erk’akan F, Atalay-Ekmekçi FG, Nalbant TT. 1999. A review of the genus Cobitis in Turkey (Pisces: Ostariophysi: Cobitidae). Hydrobiologia. 403:13-26. doi:10.1023/A:1003794726444
 • Freyhof J, Bayçelebi E, Geiger M. 2018. Review of the genus Cobitis in the Middle East, with the description of eight new species (Teleostei: Cobitidae). Zootaxa. 4535 (1): 001–075. doi:10.11646/zootaxa.4535.1.1
 • Geldiay R, Balık S. 2007. Türkiye tatlısu balıkları. İzmir: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları 644 s. [in Turkish]
 • İnnal D, Güçlü SS, Giannetto D. 2018. Length-Weight Relationship of Knipowitschia ephesi Ahnelt, 1995 (Actinopterygii: Gobiidae) from the Kocagöz Lake, Izmir, Turkey. Acta Zool Bulgar. 70 (4):565-568.
 • Kottelat M, Freyhof J. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Cornol Switzerland: Publications Kottelat 646 p.
 • Kuru M. 1980. Key to inland water fishes of Turkey. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering. 9:103-133.
 • Kuru M, Balık S, Ustaoğlu MR, Ünlü E, Taşkavak E, Gül A, Yılmaz M, Sarı HM, Küçük F, Kutrup B, Hamalosmanoğlu M. 2001. Türkiye’de bulunan sulak alanların Ramsar Sözleşmesi balık kriterlerine göre değerlendirilmesi. Ankara: T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Md. Projesi. Kesin Rapor, 289 s. [in Turkish]
 • Kurtul I, Sarı HM. 2020. Length–weight relationships of invasive mosquitofish (Gambusia holbrooki Girard, 1859) in 23 river basins of Turkey. Turk J Zool. 44:324-334. doi:10.3906/zoo-2002-37
 • Miller PJ. 1986. Gobiidae. In: Whitehead PJP, Bauchot ML, Hureau JC, Nielsen J, Tortonese E, editors. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Vol. III. Paris, 1019-1085 pp.
 • OSİB (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü). 2010. Küçük Menderes - Havza Koruma Eylem Planı. Ankara: TÜBİTAK MAM. [in Turkish]
 • OSİB (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü). 2018. Küçük Menderes ve Gediz Havzası Su Tahsis Planlarının Hazırlanması-Küçük Menderes Havzası - Mevcut Durum Analiz Raporu, 581 s. [in Turkish]
 • Özuluğ M, Freyhof J. 2011. Revision of the genus Squalius in Western and Central Anatolia, with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol Explor Fres. 22(2):107-148.
 • Saraçoğlu H. 1990. Bitki örtüsü akarsular ve göller. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi. İstanbul: 177 Milli Eğitim Basımevi 577 s. [in Turkish]
 • Turan D, Ekmekçi FG, İlhan A, Engin S. 2008. Luciobarbus kottelati, a new species of barbel (Teleostei: Cyprinidae) from the Büyük Menderes River, Turkey, with rediagnose of L. lydianus. Zootaxa. 1824(1):35-44. doi:10.11646/zootaxa.1824.1.4
 • TOB (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü). 2019. Küçük Menderes Havzası Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması Projesi. Nehir Havza Yönetim Planı Nihai Raporu, 820 s. [in Turkish]

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fisheries
Published Date December 2021
Journal Section Research Article
Authors

Ali İLHAN> (Primary Author)
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7666-1804
Türkiye


Hasan SARI>
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1000-514X
Türkiye


İrmak KURTUL>
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3566-9172
Türkiye


Sibel ATAK>
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
0000-0002-1320-2598
Türkiye

Supporting Institution Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Project Number 2017/SÜF/016
Thanks Bu çalışma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2017/SÜF/016 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Publication Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { limnofish816922, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Egirdir Fisheries Research Institute}, year = {2021}, volume = {7}, number = {3}, pages = {198 - 206}, doi = {10.17216/limnofish.816922}, title = {Küçük Menderes Nehri Balık Faunasına Katkılar}, key = {cite}, author = {İlhan, Ali and Sarı, Hasan and Kurtul, İrmak and Atak, Sibel} }
APA İlhan, A. , Sarı, H. , Kurtul, İ. & Atak, S. (2021). Küçük Menderes Nehri Balık Faunasına Katkılar . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 7 (3) , 198-206 . DOI: 10.17216/limnofish.816922
MLA İlhan, A. , Sarı, H. , Kurtul, İ. , Atak, S. "Küçük Menderes Nehri Balık Faunasına Katkılar" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 7 (2021 ): 198-206 <http://www.limnofish.org/en/pub/issue/65544/816922>
Chicago İlhan, A. , Sarı, H. , Kurtul, İ. , Atak, S. "Küçük Menderes Nehri Balık Faunasına Katkılar". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 7 (2021 ): 198-206
RIS TY - JOUR T1 - Contributons to Fish Fauna of Küçük Menderes River AU - Aliİlhan, HasanSarı, İrmakKurtul, SibelAtak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17216/limnofish.816922 DO - 10.17216/limnofish.816922 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 198 EP - 206 VL - 7 IS - 3 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.816922 UR - https://doi.org/10.17216/limnofish.816922 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Küçük Menderes Nehri Balık Faunasına Katkılar %A Ali İlhan , Hasan Sarı , İrmak Kurtul , Sibel Atak %T Küçük Menderes Nehri Balık Faunasına Katkılar %D 2021 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 7 %N 3 %R doi: 10.17216/limnofish.816922 %U 10.17216/limnofish.816922
ISNAD İlhan, Ali , Sarı, Hasan , Kurtul, İrmak , Atak, Sibel . "Küçük Menderes Nehri Balık Faunasına Katkılar". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 7 / 3 (December 2021): 198-206 . https://doi.org/10.17216/limnofish.816922
AMA İlhan A. , Sarı H. , Kurtul İ. , Atak S. Küçük Menderes Nehri Balık Faunasına Katkılar. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2021; 7(3): 198-206.
Vancouver İlhan A. , Sarı H. , Kurtul İ. , Atak S. Küçük Menderes Nehri Balık Faunasına Katkılar. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2021; 7(3): 198-206.
IEEE A. İlhan , H. Sarı , İ. Kurtul and S. Atak , "Küçük Menderes Nehri Balık Faunasına Katkılar", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol. 7, no. 3, pp. 198-206, Dec. 2021, doi:10.17216/limnofish.816922