Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Tuzlu Su Özelliğine Sahip Bafa Gölü’nün (Muğla, Türkiye) Su Kalitesinin Çok Değişkenli İstatistik Analizler Kullanılarak Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 7, Issue 3, 271 - 284, 30.12.2021
https://doi.org/10.17216/limnofish.774739

Abstract

Bafa Gölü, Türkiye'nin batısındaki en büyük göllerden biridir. Hem tarihsel hem de biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşımaktadır. Büyük Menderes Nehri tarafından beslenen Bafa Gölü, nehrin taşıdığı kirletici faktörlerin zamanla biriktiği bir alan haline gelmiştir. Bu bağlamda Bafa Gölü'nün karmaşık fizikokimyasal özellikleri değerlendirilmiş ve bir izleme modeli oluşturmak amacıyla su kalitesi sınıfları belirlenmiştir. Bu araştırmada, su örnekleri iki yıllık çalışma döneminde (2015-2017) Bafa Gölü'nde belirlenen sekiz farklı istasyondan aylık olarak alınmıştır. Su numunelerinde atmosfer basıncı, sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik, toplam çözünüş katı madde, tuzluluk, bulanıklık, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu, biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, amonyum, nitrat, nitrit, kalsiyum, sodyum, magnezyum, potasyum, klorür, sülfat, toplam fosfor ve toplam azot olmak üzere toplam 22 su kalite parametresi tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, Temel Bileşen Analizi (PCA), Kümeleme Analizi (CA) ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılarak istatistiki olarak değerlendirilmiş ve çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından bildirilen limit değerler ile karşılaştırılmıştır. PCA sonuçlarına göre, üç faktör (PCA 1, PCA 2 and PCA 3) toplam varyansın %79,05'ini açıklarken CA sonuçlarıyla istatistiksel olarak anlamlı üç küme tespit edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, Bafa Gölü'nün yüksek miktarda kirliliğe maruz kaldığı ve Klee metodu ve Türkiye Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre genel olarak “Sınıf III-IV” su kalitesinde olduğu belirlenmiştir.

References

 • Akkan T, Yazicioglu O, Yazici R, Yilmaz M. 2018. Assessment of irrigation water quality of Turkey using multivariate statistical techniques and water quality index: Sıddıklı Dam Lake. Desalin Water Treat. 115:261. doi: 10.5004/dwt.2018.22302
 • Alberto WD, Del Pilar DM, Valeria AM, Fabiana PS, Cecilia HA, De Los Angeles BM. 2001. Pattern recognition techniques for the evaluation of spatial and temporal variations in water quality. A case study: Suquia River basin (Cordoba—Argentina). Water Resour. 35:2881-94. doi: 10.1016/s0043-1354(00)00592-3
 • Arrignon J. 1976. Aménagement Ecologique et Piscicole des Eaux Douces. Bordas, Paris, 322 p.
 • Atıcı T, Obalı O. 1999. Susuz Göleti (Ankara) algleri ve su kalite değerlendirmesi. Gazi Üniviversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(3):99-104.[in Turkish]
 • Balık S. Ustaoglu MR. 1989. Bafa Gölündeki Ulubat Balıgı (Acanthobrama mirabilis Ladiges, 1960)’nin biyoekolojik ve ekonomik yönlerden incelenmesi. Turkish J Zool. 13(3):141–174. [in Turkish]
 • Balık S, Ustaoglu MR, Sarı HM. 1992. Bafa Gölü (Söke-Aydın) Kababurun (Chondrostoma nasus L., 1758) populasyonunun biyolojik özelliklerinin incelenmesi. Fırat Universitesi XI. Ulusal Biyoloji Kongresi. 49–58, Elazığ. [in Turkish]
 • Balık S. 1995. Freshwater Fish in Anatolia, Turkey. Biological Conservation. 72: 213–223.
 • Bremond R, Vuichard R. 1973. Parameters de la qualite des eaux: Ministere de la Protection de la Nature et de Environnement, Documentation, Française, Paris, 179 p.
 • Cirik S, Metin C. 1989. Planktonic algae and the seasonal changes of Lake Bafa (in Turkish). Enviroment Symposium. 604–613, Adana.
 • Dauba F. 1981. Etude comperative de la fauna des poissons dans les ecosystemes de deux reservoirs: Luzech (Lut) et Chastang (Dordogone): These de troisieme cycle L’Institut National Polytechnique de Toulouse. 179 p.
 • Demir N. 2007. Changes in the phytoplankton community of a coastal, hyposaline lake in western Anatolia, Turkey. Limnology. 8, 337–342. doi: 10.1007/s10201-007-0214-4
 • Duran M. 2006. Monitoring water quality using benthic macroinvertebrates and physicochemical parameters of Behzat Stream in Turkey. Polish JEnviron Stud. 15(5):709-717.
 • Duran M, Akyildiz GK. 2011. Evaluating benthic macroinvertebrate fauna and water quality of Suleymanli Lake (Buldan-Denizli) in Turkey. Acta Zool Bulgar. 63(2):169- 178.
 • Dügel M, Kazancı N. 2004. Assessment of water quality of the Büyük Menderes River (Turkey) by using ordination and classification of macroinvertebrates and environmental variables. J Freshwater Ecol. 19(4):605-612. doi: 10.1080/02705060.2004.9664741
 • EC (European Communities). 2006. EC of the European Parliament and of the council of 6 September 2006 on the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life. Directive 2006/44.
 • EC (European Communities). 2007. European communities (drinking water) (no. 2). Regulations 2007, S.I. No. 278 of 2007.
 • Egemen O, Sunlu U. 1999. Water quality. Ege University Fisheries Faculty Issue number: 14, İzmir. ISBN: 9754831416.
 • Elvira B. 1987. Taxonomic revision of the genus Chondrostoma Agassiz, 1835 (Pisces, Cyprinidae). Cybium 11:111–140.
 • EPA (United States Environmental Protection Agency). 1979. A review of the EPA red book quality criteria for water. Environmental Protection Agency, USA. 311 p.
 • Erdoğan S. 2011. Fiziksel etkiye kimyasal tepki: Bafa Gölü sulak alan ekosistemi (Türkiye) örneği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 3(1):1-8. doi: 10.1501/Csaum_0000000040. [in Turkish]
 • Helena B, Pardo R, Vega M, Barrado E, Fernandez JM, Fernandez L. 2000. Temporal evolution of groundwater composition in an alluvial aquifer (Pisuerga river, Spain) by principal component analysis. Water Resources. 3:807-16. doi: 10.1016/S0043-1354(99)00225-0
 • Höll K. 1979. Wasser (untersuchung, beurteilung, aufbereitung, chemie, bakteriologie, virologie, biologie). Berlin: Auflage, de Gruyter 586 p.
 • Işcen CF, Emiroğlu Ö, Ilhan S, Arslan N, Yilmaz V, Ahiska S. 2008. Application of multivariate statistical techniques in the assessment of surface water quality in Uluabat Lake, Turkey. Environ Monit Assess. 144:269–276. doi: 10.1007/s10661-007-9989-3
 • Kazancı N, Girgin S, Dügel M. 2008. Research on the Limnology of Lake Bafa in South-Western Turkey and climate change ımpacts. Rewiew of Hydrobiology. 2:207-223.
 • Kazi TG, Arain MB, Jamali MK, Jalbani N, Afridi HI, Sarfraz RA, Baig JA, Shah AQ. 2009. Assessment of water quality of polluted lake using multivariate statistical techniques: A case study. Ecotoxicology and Environmental Safety. 72:301-309. doi: 10.1016/j.ecoenv.2008.02.024
 • Kesici K, Tüney Ġ, Kesici E, Sukatar A. 2012. Bafa Gölü‟nde ani alg çoğalmasına neden olan Nodularia spumigena türünün morfolojik tayini. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. 1122-1145, İzmir. [in Turkish]
 • Klee O. 1991. Angewandte Hydrobiologie.- G. Theieme Verlag, 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, 272, Stuttgart-New York.
 • Knipping M, Mullenhoff M, Brückner H. 2008. Human induced landscape changes around Bafa Gölü (western Turkey). Veg Hist Archaeobot. 17:365-380. doi:10.1007/s00334-007-0132-8
 • Koç C. 2008. The effects of the environment and ecology projects on lake management and water quality. Environ Monit Assess. 146:397-409. doi:10.1007/s10661-008-0446-8
 • Kuru M, Balık S, Ustaoglu MR, Unlu E, Taskavak E, Gul A, Yılmaz M, Sarı HM, Kucuk F, Kutrup B, Hamalosmanoglu M. 2001. Türkiye’de bulunan sulak alanların RAMSAR Sözleşmesi balık kriterlerine gore değerlendirilmesi. Proje Kesin raporu, 55-58. [in Turkish]
 • Kükrer S, Mutlu E. 2019. Assessment of surface water quality using water quality index and multivariate statistical analyses in Saraydüzü Dam Lake, Turkey. Environ MonitAssess. 191(2):71. doi: 10.1007/s10661-019-7197-6
 • Liu CW, Lin KH, Kuo YM. 2003. Application of factor analysis in the assessment of groundwater quality in a Blackfoot disease area in Taiwan. Sci Total Environ. 313(1–3): 77–89. doi: 10.1016/s0048-9697(02)00683-6
 • Manahan SE. 2011. Water chemistry: green science and technology of nature's most renewable resource. Taylor & Francis Group 398p. doi: 10.1201/b11794
 • Mermer A. 1989. Gediz Nehrindeki Kababurun Balığı (Chondrostoma nasus Linnaeus, 1758) populasyonunun biyolojik yöndenden incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Ege Üniversitesi. [in Turkish]
 • Mutlu E, Aydın Uncumusaoğlu A. 2017. Küçüksu Göleti’nin (Taşköprü-Kastamonu) su kalitesinin incelenmesi. Yunus Araştırma Bülteni. 2017(3): 209-224. doi:10.28955/alinterizbd.332812. [in Turkish].
 • Najar IA, Khan AB. 2012. Assessment of water quality and identification of pollution sources of three lakes in Kashmir, India, using multivariate analysis. Environ Earth Sci. 66:2367–2378. doi:10.1007/s12665-011-1458-1
 • Nikolsky GV. 1963. The Ecology of Fishes (Translated by L. Birkett), Academic Press: London and New York, 352 p.
 • Oczkowski A, Nixon S. 2008. Increasing nutrient concentrations and the rise and fall of a coastal fishery, a review of data from the Nile Delta, Egypt. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 77: 309–319. doi: 10.1016/j.ecss.2007.11.028
 • Özdemir N. 1994. Tatlı ve tuzlu sularda alabalık üretimi. Fırat Üniversitesi, Yayın No: 35, Elazığ. [in Turkish]
 • Öztürk B, Poutiers JM, Sarı HM, Özbek M. 2002. On the occurrence of Mytilaster marioni Locard, 1889 (Mollusca; Bivalvia; Mytilidae) in Lake Bafa (Turkey) with a redescription of the species. Hydrobiologia. 485:123-131. doi: 10.1023/A:1021374522187
 • Reghunath R, Murthy TRS, Raghavan BR. 2002. The utility of multivariate statistical techniques in hydrogeochemical studies: an example from Karnataka, India. Water Resour. 36: 2437-42. doi: 10.1016/s0043-1354(01)00490-0
 • Sarı HM, Balık S, Bilecenoğlu M, Türe G. 1999. Recent changes in the fish fauna of Lake Bafa, Aegean region of Turkey. Zool Middle East. 18: 67–76.
 • Sarı HM, Balık S, Özbek M, Aygen C. 2001. Bafa Gölü'nün makro ve meiobentik omurgasız faunası. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2(2):285-291. [in Turkish]
 • Shrestha S, Kazama F. 2007. Assessment of surface water quality using multivariate statistical techniques: a case study of the Fuji river basin, Japan. Environ Model Soft. 22:464–475. doi: 10.1016/ j.envsoft.2006.02.001
 • Shuchun Y, Bin X, Deyang K. 2010. Chronology and nutrients change in recent sediment of Taihu Lake, lower changjiang river basin, East China. Chinese Geogr Sci. 20(3):202–208. doi: 10.1007/s11769-010-0202-1
 • Simeonova P, Simeonov V, Andreev G. 2003. Water quality study of the Struma River Basin, Bulgaria. Cent Eur J Chem. 1:136–212.
 • Solanki VR, Hussain MM, Raja SS. 2010. Water quality assessment of Lake Pandu Bodhan, Andhra Pradesh State, India. Environ Monit Assess. 163:411–419. doi: 10.1007/s10661-009-0844-6
 • Sommerfield PJ. 2008. Identification of the Bray-Curtis similarity index: Comment on Yoshioka (2008). Mar Ecol Prog Ser. 372:303-306. doi: 10.3354/meps07841
 • Svobodá Z, Lloyd R, Máchová J, Vykusová B. 1993. Water quality and fish health, FAO, EIFAC technical paper, No:54.
 • Tanyolaç J. 2004. Limnology (3rd edition). Hatipoğlu Press: Ankara. [in Turkish]
 • Taş B, Tepe Y, Ustaoğlu F, Alptekin S. 2019. Benthic algal diversity and water quality evaluation by biological approach of Turnasuyu Creek, NE Turkey. doi: 10.5004/dwt.2019.24225
 • TS266 2005. Sular-İnsani tüketim amaçlı sular. Türk Standartları Enstitüsü, ICS 13.060.20. [in Turkish]
 • Turkish Water Pollution Control Regulation (TWPCR). 2008. The regulation of water pollution control. ministry of environment and forestry. Official Newspaper, (31.12.2004) No: 25687.
 • Tokatlı C. 2020. Ergene Nehir Havzası su kalitesinin çok değişkenli istatistik analizler kullanılarak değerlendirilmesi. LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 6(1):38-46. doi: 10.17216/limnofish.524036
 • Uncumusaoğlu AA, Mutlu E. 2019. Evaluating spatial and temporal variation in Tuzaklı pond water using multivariate statistical analysis. Pol J Environ Stud. 28(5):1-14. doi: 10.15244/pjoes/99103
 • Uslu O, Türkman A. 1987. Su kirliliği ve kontrolü. Ankara: T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları 398 s. [in Turkish]
 • Ustaoğlu F, Tepe Y. 2019. Water quality and sediment contamination assessment of Pazarsuyu Stream, Turkey using multivariate statistical methods and pollution indicators. International Soil and Water Conservation Research. 7(1):47-56. doi: 10.1016/j.iswcr.2018.09.001
 • Ustaoğlu F, Tepe Y, Taş B. 2020. Assessment of stream quality and health risk in a subtropical Turkey river system: A combined approach using statistical analysis and water quality index. Ecol Indic. 113:105815. doi: 10.1016/j.ecolind.2019.105815
 • Wetzel RG. 2001. Limnology: Lake and river ecosystems. Elsevier Academic Press: 1006 p.
 • WHO (World Heath Organization). 2011. Guidelines for drinking-water quality. World Heath Organization Library Cataloguing-in-Publication Data, NLM classification: WA 675.
 • Yabanlı M, Türk N, Tenekecioğlu E, Uludağ R. 2011. Bafa Gölüʾndeki toplu balık ölümleri üzerine bir araştırma. SAÜ Fen Bilimleri Dergisi. 15(1):36-40. [in Turkish]
 • Yoshioka PM. 2008. Misidentification of the Bray-Curtis similarity index. Mar Ecol- Prog Ser. 368:309-310. doi: 10.3354/meps07728
 • Yu FC, Fang GH, Ru XW. 2010. Eutrophication, health risk assessment and spatial analysis of water quality in Gucheng Lake, China. Environ Earth Sci. 59: 1741–1748. doi: 10.1007/s12665-009-0156-8
 • Zacheus OM, Martikainen PJ. 1997. Physicochemical quality of drinking and hot waters in Finnish buildings originated from groundwater or surface water plants. Sci Total Environ. 204:1–10.
 • Zeybek M, Kalyoncu H, Ertan ÖO. 2012. Species composition and distribution of mollusca in relation to water quality. Turk J Fish Aquat Sci. 12:721-729. doi: 10.4194/1303-2712-v12_3_21
 • Zhao Y, Xia XH, Yang ZF, Wang F. 2012. Assessment of water quality in Baiyangdian Lake using multivariate statistical techniques. Procedia Environ Sci. 13:1213-1226. doi: 10.1016/j.proenv.2012.01.11

Assessment of Water Quality in Brackish Lake Bafa (Muğla, Turkey) by Using Multivariate Statistical Techniques

Year 2021, Volume 7, Issue 3, 271 - 284, 30.12.2021
https://doi.org/10.17216/limnofish.774739

Abstract

Lake Bafa is one of the biggest lake in the western part of Turkey. It has a great importance in terms of both historical and biodiversity. Lake Bafa which was fed by Büyük Menderes River has become an area where the pollutant factors carried by the river accumulated over time. In this context, the complex physicochemical characteristics of Lake Bafa were evaluated and water quality classes were determined in order to constitute a monitoring pattern. In this research, the water samples were taken monthly from eight different stations located in the Lake Bafa during the two years study period (2015-2017). Total of 22 water quality parameters including atmospheric pressure, temperature, pH, electrical conductivity, total dissolution solids, salinity, turbidity, dissolved oxygen, oxygen saturation, biological oxygen demand, chemical oxygen demand, ammonium, nitrate, nitrite, calcium, sodium, magnesium, potassium, chloride, sulphate total phosphorus and total nitrogen were investigated in water samples. The data obtained were statistically evaluated by using Principal Component Analysis (PCA), Cluster Analysis (CA) and Pearson Correlation Analysis and compared with the limit values reported by various national and international organizations. According to the results PCA, three factors (PCA 1, PCA 2 and PCA 3) explained 79.05% of the total variance while CA results exhibited three statistically significant clusters. Overall the results suggested that Lake Bafa has been exposed to high amount of pollution and it is generally classified in “Class III-IV” water quality level based on both Klee’s method and Turkish Water Pollution Control Regulation.

References

 • Akkan T, Yazicioglu O, Yazici R, Yilmaz M. 2018. Assessment of irrigation water quality of Turkey using multivariate statistical techniques and water quality index: Sıddıklı Dam Lake. Desalin Water Treat. 115:261. doi: 10.5004/dwt.2018.22302
 • Alberto WD, Del Pilar DM, Valeria AM, Fabiana PS, Cecilia HA, De Los Angeles BM. 2001. Pattern recognition techniques for the evaluation of spatial and temporal variations in water quality. A case study: Suquia River basin (Cordoba—Argentina). Water Resour. 35:2881-94. doi: 10.1016/s0043-1354(00)00592-3
 • Arrignon J. 1976. Aménagement Ecologique et Piscicole des Eaux Douces. Bordas, Paris, 322 p.
 • Atıcı T, Obalı O. 1999. Susuz Göleti (Ankara) algleri ve su kalite değerlendirmesi. Gazi Üniviversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(3):99-104.[in Turkish]
 • Balık S. Ustaoglu MR. 1989. Bafa Gölündeki Ulubat Balıgı (Acanthobrama mirabilis Ladiges, 1960)’nin biyoekolojik ve ekonomik yönlerden incelenmesi. Turkish J Zool. 13(3):141–174. [in Turkish]
 • Balık S, Ustaoglu MR, Sarı HM. 1992. Bafa Gölü (Söke-Aydın) Kababurun (Chondrostoma nasus L., 1758) populasyonunun biyolojik özelliklerinin incelenmesi. Fırat Universitesi XI. Ulusal Biyoloji Kongresi. 49–58, Elazığ. [in Turkish]
 • Balık S. 1995. Freshwater Fish in Anatolia, Turkey. Biological Conservation. 72: 213–223.
 • Bremond R, Vuichard R. 1973. Parameters de la qualite des eaux: Ministere de la Protection de la Nature et de Environnement, Documentation, Française, Paris, 179 p.
 • Cirik S, Metin C. 1989. Planktonic algae and the seasonal changes of Lake Bafa (in Turkish). Enviroment Symposium. 604–613, Adana.
 • Dauba F. 1981. Etude comperative de la fauna des poissons dans les ecosystemes de deux reservoirs: Luzech (Lut) et Chastang (Dordogone): These de troisieme cycle L’Institut National Polytechnique de Toulouse. 179 p.
 • Demir N. 2007. Changes in the phytoplankton community of a coastal, hyposaline lake in western Anatolia, Turkey. Limnology. 8, 337–342. doi: 10.1007/s10201-007-0214-4
 • Duran M. 2006. Monitoring water quality using benthic macroinvertebrates and physicochemical parameters of Behzat Stream in Turkey. Polish JEnviron Stud. 15(5):709-717.
 • Duran M, Akyildiz GK. 2011. Evaluating benthic macroinvertebrate fauna and water quality of Suleymanli Lake (Buldan-Denizli) in Turkey. Acta Zool Bulgar. 63(2):169- 178.
 • Dügel M, Kazancı N. 2004. Assessment of water quality of the Büyük Menderes River (Turkey) by using ordination and classification of macroinvertebrates and environmental variables. J Freshwater Ecol. 19(4):605-612. doi: 10.1080/02705060.2004.9664741
 • EC (European Communities). 2006. EC of the European Parliament and of the council of 6 September 2006 on the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life. Directive 2006/44.
 • EC (European Communities). 2007. European communities (drinking water) (no. 2). Regulations 2007, S.I. No. 278 of 2007.
 • Egemen O, Sunlu U. 1999. Water quality. Ege University Fisheries Faculty Issue number: 14, İzmir. ISBN: 9754831416.
 • Elvira B. 1987. Taxonomic revision of the genus Chondrostoma Agassiz, 1835 (Pisces, Cyprinidae). Cybium 11:111–140.
 • EPA (United States Environmental Protection Agency). 1979. A review of the EPA red book quality criteria for water. Environmental Protection Agency, USA. 311 p.
 • Erdoğan S. 2011. Fiziksel etkiye kimyasal tepki: Bafa Gölü sulak alan ekosistemi (Türkiye) örneği. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 3(1):1-8. doi: 10.1501/Csaum_0000000040. [in Turkish]
 • Helena B, Pardo R, Vega M, Barrado E, Fernandez JM, Fernandez L. 2000. Temporal evolution of groundwater composition in an alluvial aquifer (Pisuerga river, Spain) by principal component analysis. Water Resources. 3:807-16. doi: 10.1016/S0043-1354(99)00225-0
 • Höll K. 1979. Wasser (untersuchung, beurteilung, aufbereitung, chemie, bakteriologie, virologie, biologie). Berlin: Auflage, de Gruyter 586 p.
 • Işcen CF, Emiroğlu Ö, Ilhan S, Arslan N, Yilmaz V, Ahiska S. 2008. Application of multivariate statistical techniques in the assessment of surface water quality in Uluabat Lake, Turkey. Environ Monit Assess. 144:269–276. doi: 10.1007/s10661-007-9989-3
 • Kazancı N, Girgin S, Dügel M. 2008. Research on the Limnology of Lake Bafa in South-Western Turkey and climate change ımpacts. Rewiew of Hydrobiology. 2:207-223.
 • Kazi TG, Arain MB, Jamali MK, Jalbani N, Afridi HI, Sarfraz RA, Baig JA, Shah AQ. 2009. Assessment of water quality of polluted lake using multivariate statistical techniques: A case study. Ecotoxicology and Environmental Safety. 72:301-309. doi: 10.1016/j.ecoenv.2008.02.024
 • Kesici K, Tüney Ġ, Kesici E, Sukatar A. 2012. Bafa Gölü‟nde ani alg çoğalmasına neden olan Nodularia spumigena türünün morfolojik tayini. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. 1122-1145, İzmir. [in Turkish]
 • Klee O. 1991. Angewandte Hydrobiologie.- G. Theieme Verlag, 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, 272, Stuttgart-New York.
 • Knipping M, Mullenhoff M, Brückner H. 2008. Human induced landscape changes around Bafa Gölü (western Turkey). Veg Hist Archaeobot. 17:365-380. doi:10.1007/s00334-007-0132-8
 • Koç C. 2008. The effects of the environment and ecology projects on lake management and water quality. Environ Monit Assess. 146:397-409. doi:10.1007/s10661-008-0446-8
 • Kuru M, Balık S, Ustaoglu MR, Unlu E, Taskavak E, Gul A, Yılmaz M, Sarı HM, Kucuk F, Kutrup B, Hamalosmanoglu M. 2001. Türkiye’de bulunan sulak alanların RAMSAR Sözleşmesi balık kriterlerine gore değerlendirilmesi. Proje Kesin raporu, 55-58. [in Turkish]
 • Kükrer S, Mutlu E. 2019. Assessment of surface water quality using water quality index and multivariate statistical analyses in Saraydüzü Dam Lake, Turkey. Environ MonitAssess. 191(2):71. doi: 10.1007/s10661-019-7197-6
 • Liu CW, Lin KH, Kuo YM. 2003. Application of factor analysis in the assessment of groundwater quality in a Blackfoot disease area in Taiwan. Sci Total Environ. 313(1–3): 77–89. doi: 10.1016/s0048-9697(02)00683-6
 • Manahan SE. 2011. Water chemistry: green science and technology of nature's most renewable resource. Taylor & Francis Group 398p. doi: 10.1201/b11794
 • Mermer A. 1989. Gediz Nehrindeki Kababurun Balığı (Chondrostoma nasus Linnaeus, 1758) populasyonunun biyolojik yöndenden incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Ege Üniversitesi. [in Turkish]
 • Mutlu E, Aydın Uncumusaoğlu A. 2017. Küçüksu Göleti’nin (Taşköprü-Kastamonu) su kalitesinin incelenmesi. Yunus Araştırma Bülteni. 2017(3): 209-224. doi:10.28955/alinterizbd.332812. [in Turkish].
 • Najar IA, Khan AB. 2012. Assessment of water quality and identification of pollution sources of three lakes in Kashmir, India, using multivariate analysis. Environ Earth Sci. 66:2367–2378. doi:10.1007/s12665-011-1458-1
 • Nikolsky GV. 1963. The Ecology of Fishes (Translated by L. Birkett), Academic Press: London and New York, 352 p.
 • Oczkowski A, Nixon S. 2008. Increasing nutrient concentrations and the rise and fall of a coastal fishery, a review of data from the Nile Delta, Egypt. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 77: 309–319. doi: 10.1016/j.ecss.2007.11.028
 • Özdemir N. 1994. Tatlı ve tuzlu sularda alabalık üretimi. Fırat Üniversitesi, Yayın No: 35, Elazığ. [in Turkish]
 • Öztürk B, Poutiers JM, Sarı HM, Özbek M. 2002. On the occurrence of Mytilaster marioni Locard, 1889 (Mollusca; Bivalvia; Mytilidae) in Lake Bafa (Turkey) with a redescription of the species. Hydrobiologia. 485:123-131. doi: 10.1023/A:1021374522187
 • Reghunath R, Murthy TRS, Raghavan BR. 2002. The utility of multivariate statistical techniques in hydrogeochemical studies: an example from Karnataka, India. Water Resour. 36: 2437-42. doi: 10.1016/s0043-1354(01)00490-0
 • Sarı HM, Balık S, Bilecenoğlu M, Türe G. 1999. Recent changes in the fish fauna of Lake Bafa, Aegean region of Turkey. Zool Middle East. 18: 67–76.
 • Sarı HM, Balık S, Özbek M, Aygen C. 2001. Bafa Gölü'nün makro ve meiobentik omurgasız faunası. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2(2):285-291. [in Turkish]
 • Shrestha S, Kazama F. 2007. Assessment of surface water quality using multivariate statistical techniques: a case study of the Fuji river basin, Japan. Environ Model Soft. 22:464–475. doi: 10.1016/ j.envsoft.2006.02.001
 • Shuchun Y, Bin X, Deyang K. 2010. Chronology and nutrients change in recent sediment of Taihu Lake, lower changjiang river basin, East China. Chinese Geogr Sci. 20(3):202–208. doi: 10.1007/s11769-010-0202-1
 • Simeonova P, Simeonov V, Andreev G. 2003. Water quality study of the Struma River Basin, Bulgaria. Cent Eur J Chem. 1:136–212.
 • Solanki VR, Hussain MM, Raja SS. 2010. Water quality assessment of Lake Pandu Bodhan, Andhra Pradesh State, India. Environ Monit Assess. 163:411–419. doi: 10.1007/s10661-009-0844-6
 • Sommerfield PJ. 2008. Identification of the Bray-Curtis similarity index: Comment on Yoshioka (2008). Mar Ecol Prog Ser. 372:303-306. doi: 10.3354/meps07841
 • Svobodá Z, Lloyd R, Máchová J, Vykusová B. 1993. Water quality and fish health, FAO, EIFAC technical paper, No:54.
 • Tanyolaç J. 2004. Limnology (3rd edition). Hatipoğlu Press: Ankara. [in Turkish]
 • Taş B, Tepe Y, Ustaoğlu F, Alptekin S. 2019. Benthic algal diversity and water quality evaluation by biological approach of Turnasuyu Creek, NE Turkey. doi: 10.5004/dwt.2019.24225
 • TS266 2005. Sular-İnsani tüketim amaçlı sular. Türk Standartları Enstitüsü, ICS 13.060.20. [in Turkish]
 • Turkish Water Pollution Control Regulation (TWPCR). 2008. The regulation of water pollution control. ministry of environment and forestry. Official Newspaper, (31.12.2004) No: 25687.
 • Tokatlı C. 2020. Ergene Nehir Havzası su kalitesinin çok değişkenli istatistik analizler kullanılarak değerlendirilmesi. LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 6(1):38-46. doi: 10.17216/limnofish.524036
 • Uncumusaoğlu AA, Mutlu E. 2019. Evaluating spatial and temporal variation in Tuzaklı pond water using multivariate statistical analysis. Pol J Environ Stud. 28(5):1-14. doi: 10.15244/pjoes/99103
 • Uslu O, Türkman A. 1987. Su kirliliği ve kontrolü. Ankara: T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları 398 s. [in Turkish]
 • Ustaoğlu F, Tepe Y. 2019. Water quality and sediment contamination assessment of Pazarsuyu Stream, Turkey using multivariate statistical methods and pollution indicators. International Soil and Water Conservation Research. 7(1):47-56. doi: 10.1016/j.iswcr.2018.09.001
 • Ustaoğlu F, Tepe Y, Taş B. 2020. Assessment of stream quality and health risk in a subtropical Turkey river system: A combined approach using statistical analysis and water quality index. Ecol Indic. 113:105815. doi: 10.1016/j.ecolind.2019.105815
 • Wetzel RG. 2001. Limnology: Lake and river ecosystems. Elsevier Academic Press: 1006 p.
 • WHO (World Heath Organization). 2011. Guidelines for drinking-water quality. World Heath Organization Library Cataloguing-in-Publication Data, NLM classification: WA 675.
 • Yabanlı M, Türk N, Tenekecioğlu E, Uludağ R. 2011. Bafa Gölüʾndeki toplu balık ölümleri üzerine bir araştırma. SAÜ Fen Bilimleri Dergisi. 15(1):36-40. [in Turkish]
 • Yoshioka PM. 2008. Misidentification of the Bray-Curtis similarity index. Mar Ecol- Prog Ser. 368:309-310. doi: 10.3354/meps07728
 • Yu FC, Fang GH, Ru XW. 2010. Eutrophication, health risk assessment and spatial analysis of water quality in Gucheng Lake, China. Environ Earth Sci. 59: 1741–1748. doi: 10.1007/s12665-009-0156-8
 • Zacheus OM, Martikainen PJ. 1997. Physicochemical quality of drinking and hot waters in Finnish buildings originated from groundwater or surface water plants. Sci Total Environ. 204:1–10.
 • Zeybek M, Kalyoncu H, Ertan ÖO. 2012. Species composition and distribution of mollusca in relation to water quality. Turk J Fish Aquat Sci. 12:721-729. doi: 10.4194/1303-2712-v12_3_21
 • Zhao Y, Xia XH, Yang ZF, Wang F. 2012. Assessment of water quality in Baiyangdian Lake using multivariate statistical techniques. Procedia Environ Sci. 13:1213-1226. doi: 10.1016/j.proenv.2012.01.11

Details

Primary Language English
Subjects Limnology
Published Date December 2021
Journal Section Research Article
Authors

Atakan SUKATAR
EGE UNIVERSITY
0000-0002-1895-0165
Türkiye


Alperen ERTAŞ (Primary Author)
EGE UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE, DEPARTMENT OF BIOLOGY
0000-0001-8510-6100
Türkiye


İnci TÜNEY KIZILKAYA
EGE UNIVERSITY
0000-0003-0293-6964
Türkiye

Supporting Institution TUBİTAK
Project Number 114Y249
Thanks Finansal desteklerinden ötürü Tubitak'a teşekkür ederiz
Publication Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { limnofish774739, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Egirdir Fisheries Research Institute}, year = {2021}, volume = {7}, number = {3}, pages = {271 - 284}, doi = {10.17216/limnofish.774739}, title = {Assessment of Water Quality in Brackish Lake Bafa (Muğla, Turkey) by Using Multivariate Statistical Techniques}, key = {cite}, author = {Sukatar, Atakan and Ertaş, Alperen and Tüney Kızılkaya, İnci} }
APA Sukatar, A. , Ertaş, A. & Tüney Kızılkaya, İ. (2021). Assessment of Water Quality in Brackish Lake Bafa (Muğla, Turkey) by Using Multivariate Statistical Techniques . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 7 (3) , 271-284 . DOI: 10.17216/limnofish.774739
MLA Sukatar, A. , Ertaş, A. , Tüney Kızılkaya, İ. "Assessment of Water Quality in Brackish Lake Bafa (Muğla, Turkey) by Using Multivariate Statistical Techniques" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 7 (2021 ): 271-284 <http://www.limnofish.org/en/pub/issue/65544/774739>
Chicago Sukatar, A. , Ertaş, A. , Tüney Kızılkaya, İ. "Assessment of Water Quality in Brackish Lake Bafa (Muğla, Turkey) by Using Multivariate Statistical Techniques". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 7 (2021 ): 271-284
RIS TY - JOUR T1 - Assessment of Water Quality in Brackish Lake Bafa (Muğla, Turkey) by Using Multivariate Statistical Techniques AU - Atakan Sukatar , Alperen Ertaş , İnci Tüney Kızılkaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17216/limnofish.774739 DO - 10.17216/limnofish.774739 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 271 EP - 284 VL - 7 IS - 3 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.774739 UR - https://doi.org/10.17216/limnofish.774739 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Assessment of Water Quality in Brackish Lake Bafa (Muğla, Turkey) by Using Multivariate Statistical Techniques %A Atakan Sukatar , Alperen Ertaş , İnci Tüney Kızılkaya %T Assessment of Water Quality in Brackish Lake Bafa (Muğla, Turkey) by Using Multivariate Statistical Techniques %D 2021 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 7 %N 3 %R doi: 10.17216/limnofish.774739 %U 10.17216/limnofish.774739
ISNAD Sukatar, Atakan , Ertaş, Alperen , Tüney Kızılkaya, İnci . "Assessment of Water Quality in Brackish Lake Bafa (Muğla, Turkey) by Using Multivariate Statistical Techniques". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 7 / 3 (December 2021): 271-284 . https://doi.org/10.17216/limnofish.774739
AMA Sukatar A. , Ertaş A. , Tüney Kızılkaya İ. Assessment of Water Quality in Brackish Lake Bafa (Muğla, Turkey) by Using Multivariate Statistical Techniques. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2021; 7(3): 271-284.
Vancouver Sukatar A. , Ertaş A. , Tüney Kızılkaya İ. Assessment of Water Quality in Brackish Lake Bafa (Muğla, Turkey) by Using Multivariate Statistical Techniques. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2021; 7(3): 271-284.
IEEE A. Sukatar , A. Ertaş and İ. Tüney Kızılkaya , "Assessment of Water Quality in Brackish Lake Bafa (Muğla, Turkey) by Using Multivariate Statistical Techniques", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol. 7, no. 3, pp. 271-284, Dec. 2021, doi:10.17216/limnofish.774739

Cited By