Research Article
BibTex RIS Cite

Aşağı Melet Irmağı (Ordu, Türkiye)’nda Yaşayan Barbus tauricus Kessler, 1877 Otolit Kütle Asimetrisinin Belirlenmesi

Year 2019, Volume: 5 Issue: 3, 197 - 203, 25.12.2019
https://doi.org/10.17216/limnofish.526274

Abstract

Kemikli balıklar, otolit kütle asimetrisinin fizyolojik rolünü değerlendirmede en uygun organizmalardır. Asimetri, balığın vestibular ve işitsel fonksiyonları üzerinde şiddetli etkilere sebep olan bir faktördür ancak bu konuyla ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Türkiye sularındaki tatlı su türlerinin asimetrileri hakkında birkaç çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı, Barbus tauricus Kessler, 1877’un otolit kütle asimetrisini belirlemektir. Balık örnekleri Temmuz 2010-Ekim 2011 tarihleri arasında serpme ağlar kullanılarak aşağı Melet Irmağı’ndan yakalanmıştır. B. tauricus bireylerinin sağ ve sol otolitleri arasındaki fark, paired-t testine göre istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,05). Ortalama x ve |x| değerleri 0,0685±0,0194 ve 0,2377±0,0135 olarak hesaplanmıştır. Balık boyu-x, balık boyu-|x| ve balık boyu-(MR-ML) arasındaki ilişkiler sırasıyla y=0,0011x+0,0434; y=0,0066x+0,1457 ve y=0,0000008x+0,00003 olarak tespit edilmiştir. Otolit kütle asimetrisi değeri, balıkların yaşadıkları ortamla ilişkili olarak ağır metaller, pestisit, tarım ilaçları gibi kirlilik etkenleri, stres oluşturan faktörler, suyun fiziko-kimyasal özelliklerinde meydana gelebilecek değişimler hakkında bilgi verebilir. Diğer tatlı su türlerinde yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında, ortalama otolit kütle asimetrisi değerinin daha yüksek olarak belirlenmesi, ırmağın B. tauricus bireyleri üzerindeki çevresel etkisini de ortaya çıkarmıştır.

References

 • Assis CA. 2003. The lagenar otoliths of teleosts: their morphology and its application in species identification, phylogeny and systematics. J Fish Biol. 62(6):1268–1295. doi: 10.1046/j.1095-8649.2003.00106.x
 • Bostancı D, Polat N, Kurucu G, Yedier S, Kontaş S, Darçın M. 2015. Using otolith shape and morphometry to identify four Alburnus species A. chalcoides, A. escherichii, A. mossulensis and A. tarichi in Turkish inland waters. J Appl Ichthyol. 31(6): 1013-1022. doi: 10.1111/jai.12860
 • Bostancı D, Yılmaz M, Yedier S, Kurucu G, Kontaş S, Darçın M, Polat N. 2016. Sagittal Otolith Morphology of Sharpsnout Seabream Diplodus puntazzo Walbaum 1792 in the Aegean Sea. Int J Morphol. 34(2):484-488. doi: 10.4067/S0717-95022016000200012
 • Bostancı D, Yedier S, Kontaş S, Kurucu G, Polat N. 2017a. Regional variation of relationship between total length and otolith sizes in the three Atherina boyeri Risso, 1810 populations, Turkey. Ege J Fish Aqua Sci. 34(1):11-16 doi: 10.12714/egejfas.2017.34.1.02
 • Bostancı, D, Kontaş S, Yedier S, Kurucu G, Polat N. 2017b. Otolith mass asymmetry of Barbus tauricus and Capoeta banarescui inhabiting Melet River, Ordu, Turkey. Paper presented at: International Ecology Symposium; Kayseri, Turkey.
 • Bostancı D, Yedier S. 2018. Discrimination of invasive fish Atherina boyeri (Pisces: Atherinidae) populations by evaluating the performance of otolith morphometrics in several lentic habitats. Fresen Environ Bull. 27(6): 4493-4501.
 • Bostancı D, Türker D, Yedier S, Kontaş S, Kurucu G. 2018. Kuzey Ege Denizi Edremit Körfezi’nde yaşayan sarıkuyruk istavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner 1868)’un otolit karakterlerinde dalgalı asimetrinin incelenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 8(1): 69-78.
 • Düşükcan M, Çalta M, Eroğlu M. 2015. Keban Baraj Gölü’nde yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843’de Otolit Biyometrisi-Balık Boyu İlişkisi (Elazığ, Türkiye). Yunus Araştırma Bülteni. 3: 21-29. doi: 10.17693/yunus.60726
 • Düşükcan M. 2018. Özlüce Baraj Gölü’ndeki Capoeta trutta (Heckel, 1843) populasyonunda Balık Boyu- Otolit Biyometrisi İlişkisi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi. 6(6):764-769. doi: 10.24925/turjaf.v6i6.764-769.1911
 • Düşükcan M, Çalta M. 2018. Karakaya Baraj Gölü’nden Yakalanan Barbus grypus Heckel,1843 Balık Türünde Toplam Boy-Otolit Biyometrisi İlişkisi. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences. 22: 58-64. doi: 10.19113/sdufbed.33853
 • Jawad LA, Al-Mumry JM, Al-Busaidi HK. 2010. Otolith mass asymmetry in the teleost Beryx splendens Lowe, 1834 (Family: Bercidae) collected from the arabian sea coasts of Sultanate of Oman. Thalassas. 26(1):43-47.
 • Jawad LA, Al-Mamry JM, Al-Mamari HM, Al-Yarubi MM, Al-Busaidi HK, Al-Mamary DS. 2011. Otolith mass asymmetry in Rhynchorhamphus georgi (Valenciennes, 1846) (Family: Hemiramphidae) collected from the Sea of Oman. J. Black Sea/Mediterranean Environment. 17(1):47-55.
 • Jawad LA. 2013. Otolith mass asymmetry in Carangoides caeruleopinnatus (Rüppell, 1830) (Family: Carangidae) collected from the sea of Oman. Croatian Journal of Fisheries. 71:37-41.
 • Jawad LA, Sadighzadeh Z. 2013. Otolith mass asymmetry in the mugilid fish, Liza klunzingeri (Day, 1888) collected from Persian Gulf near Bandar Abbas. Anales de Biología. 35:105-107. doi: 10.6018/analesbio.0.35.16
 • Kontaş S. 2012. Aşağı Melet Irmağı’nda (Ordu) yaşayan bıyıklı balık (Barbus tauricus Kessler, 1877)’ın yaş, büyüme ve otolit biyometrisinin belirlenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Ordu Üniversitesi. 97 s.
 • Kontaş S, Bostancı D. 2015. Morphological and biometrical characteristics on otolith of Barbus tauricus Kessler, 1877 on light and scanning electron microscope. Int J Morphol. 33(4): 1380-1385. doi: 10.4067/S0717-95022015000400032
 • Kontaş S, Bostanci D, Yedier S, Kurucu G, Polat N. 2017. Otolith mass asymmetry of Danube bleak, Alburnus chalcoides in Curi River, Ordu, Turkey. Paper presented at: Ecology 2017 International Ecology Symposium; Kayseri, Turkey.
 • Kontaş S. 2018. Melet Irmağı su, sediment ve bazı balık türlerinde ağır metal birikimi ve genotoksik etkilerinin araştırılması [Doktora Tezi]. Ordu Üniversitesi. 256 s.
 • Kontaş S, Bostancı D, Yedier S, Kurucu G, Polat N. 2018. Investigation of fluctuating asymmetry in the otolith width, length, area and perimeter of Merlangius merlangus collected from Middle Black Sea. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences. 4(2):128-138.
 • Lychakov DV, Rebane YT. 2004. Otolith mass asymmetry in 18 species of fish and pigeon. Journal of Gravity Physiology. 11:17-34.
 • Lychakov DV, Rebane YT. 2005. Fish otolith mass asymmetry: morphometry and influence on acoustic functionality. Hearing Res. 201(1-2):55-69. doi: 10.1016/j.heares.2004.08.017
 • Lychakov DV, Rebane YT, Lombarte A, Fuiman LA, Takabayashi A. 2006. Fish otolith asymmetry: Morphometry and modeling. Hearing Res. 219(1-2):1-11. doi: 10.1016/j.heares.2006.03.019
 • Merigot B, Letourneur Y, Lecomte-Finiger R. 2007. Characterization of local populations of the common sole Solea solea (Pisces, Soleidae) in the NW Mediterranean through otolith morphometrics and shape analysis. Mar Biol. 151(3):997-1008. doi: 10.1007/s00227-006-0549-0
 • Secor DH, Dean JM, Laban EH. 1992. Otolith removal and preparation for microstructural examination. In: Stevenson DK, Campana SE editors. Otolith microstructure examination and analysis. Can Spec Publ Fish Aquat Sci 117: p. 19-57.
 • Tsagarakis K, Başusta A, Başusta N, Biandolino F, Bostancı D, Buz K, Djodjo Z, Dulcic J, Gökoğlu M, Gücü AC, Machias A, Maravelias CD, Özvarol Y, Polat N, Prato E, Vasilakopoulos P, Yedier S. 2015. New Fisheries-related data from the Mediterranean Sea (October 2015). Mediterr Mar Sci 16(3):703-713. doi: 10.12681/mms.1477
 • Tuset VM, Lombarte A, Assis CA. 2008. Otolith atlas for the western Mediterranean, north and central eastern Atlantic. Sci Mar. 72:7-198. doi: 10.3989/scimar.2008.72s17
 • Yedier S, Kontaş S, Bostancı D, Polat N. 2016. Otolith and scale morphologies of doctor fish Garra rufa inhabiting Kangal Balıklı Çermik thermal spring Sivas Turkey. Iran J Fish Sci. 15(4):1593-1608.
 • Yedier S, Bostancı D, Kontaş S, Kurucu G, Polat N. 2017. Gender-based otolith mass asymmetry of Alburnus mossulensis in Munzur River, Turkey. Paper presented at: Ecology 2017 International Ecology Symposium; Kayseri, Turkey.
 • Yedier S, Bostancı D, Kontaş S, Kurucu G, Polat N. 2018a. Fluctuating Asymmetry in Otolith Dimensions of Trachurus mediterraneus collected from the Middle Black Sea. Acta Biologica Turcica. 31(4):152-159.
 • Yedier S, Bostancı D, Kontaş S, Kurucu G, Polat N. 2018b. Comparison of Otolith Mass Asymmetry in Two Different Solea solea Populations in Mediterranean Sea. Ordu Üniv Bil Tek Derg. 8(1):125-133.
 • Yedier S, Bostancı D, Kontaş S, Kurucu G, Apaydın Yağcı M, Polat N. 2019. Comparison of otolith morphology of invasive big-scale sand smelt (Atherina boyeri) from natural and artificial lakes in Turkey. Iran J Fis Sci. 18(4):635-645. doi: 10.22092/ijfs.2018.116980

Determination of Otolith Mass Asymmetry in Barbus tauricus Kessler, 1877 Inhabiting Lower Melet River (Ordu, Turkey)

Year 2019, Volume: 5 Issue: 3, 197 - 203, 25.12.2019
https://doi.org/10.17216/limnofish.526274

Abstract

Teleost fishes are the most suitable organisms to assess the physiological role of otolithic mass asymmetry. The asymmetry is a factor which caused drastic effects on vestibular and auditory functions of fish. However, there are limited studies on this subject. There are few studies about the asymmetry of freshwater species in Turkish waters. The aim of this study is to determine otolith mass asymmetry of Barbus tauricus Kessler, 1877. Fish samples were caught from the Lower Melet River by using cast nets between July 2010 and October 2011. The difference between right and left otoliths of B. tauricus was statistically significant according to paired-t test result (P<0.05). The mean values of x and |x| were calculated as 0.0685±0.0194 and 0.2377±0.0135. The relationships between fish length and x, fish length and |x| and fish length and MR-ML determined as y=0.0011x+0.0434; y=0.0066x+0.1457, and y=0.0000008x+0.00003, respectively. The otolith mass asymmetry value can give information about pollution factors such as heavy metals, pesticides, stress factors, changes in the physico-chemical properties of water in relation to the environment in which fish habitat. Compared with other fresh water studies, the higher mean autolithic mass asymmetry value revealed the environmental impact of the river on B. tauricus individuals.

References

 • Assis CA. 2003. The lagenar otoliths of teleosts: their morphology and its application in species identification, phylogeny and systematics. J Fish Biol. 62(6):1268–1295. doi: 10.1046/j.1095-8649.2003.00106.x
 • Bostancı D, Polat N, Kurucu G, Yedier S, Kontaş S, Darçın M. 2015. Using otolith shape and morphometry to identify four Alburnus species A. chalcoides, A. escherichii, A. mossulensis and A. tarichi in Turkish inland waters. J Appl Ichthyol. 31(6): 1013-1022. doi: 10.1111/jai.12860
 • Bostancı D, Yılmaz M, Yedier S, Kurucu G, Kontaş S, Darçın M, Polat N. 2016. Sagittal Otolith Morphology of Sharpsnout Seabream Diplodus puntazzo Walbaum 1792 in the Aegean Sea. Int J Morphol. 34(2):484-488. doi: 10.4067/S0717-95022016000200012
 • Bostancı D, Yedier S, Kontaş S, Kurucu G, Polat N. 2017a. Regional variation of relationship between total length and otolith sizes in the three Atherina boyeri Risso, 1810 populations, Turkey. Ege J Fish Aqua Sci. 34(1):11-16 doi: 10.12714/egejfas.2017.34.1.02
 • Bostancı, D, Kontaş S, Yedier S, Kurucu G, Polat N. 2017b. Otolith mass asymmetry of Barbus tauricus and Capoeta banarescui inhabiting Melet River, Ordu, Turkey. Paper presented at: International Ecology Symposium; Kayseri, Turkey.
 • Bostancı D, Yedier S. 2018. Discrimination of invasive fish Atherina boyeri (Pisces: Atherinidae) populations by evaluating the performance of otolith morphometrics in several lentic habitats. Fresen Environ Bull. 27(6): 4493-4501.
 • Bostancı D, Türker D, Yedier S, Kontaş S, Kurucu G. 2018. Kuzey Ege Denizi Edremit Körfezi’nde yaşayan sarıkuyruk istavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner 1868)’un otolit karakterlerinde dalgalı asimetrinin incelenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 8(1): 69-78.
 • Düşükcan M, Çalta M, Eroğlu M. 2015. Keban Baraj Gölü’nde yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843’de Otolit Biyometrisi-Balık Boyu İlişkisi (Elazığ, Türkiye). Yunus Araştırma Bülteni. 3: 21-29. doi: 10.17693/yunus.60726
 • Düşükcan M. 2018. Özlüce Baraj Gölü’ndeki Capoeta trutta (Heckel, 1843) populasyonunda Balık Boyu- Otolit Biyometrisi İlişkisi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi. 6(6):764-769. doi: 10.24925/turjaf.v6i6.764-769.1911
 • Düşükcan M, Çalta M. 2018. Karakaya Baraj Gölü’nden Yakalanan Barbus grypus Heckel,1843 Balık Türünde Toplam Boy-Otolit Biyometrisi İlişkisi. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences. 22: 58-64. doi: 10.19113/sdufbed.33853
 • Jawad LA, Al-Mumry JM, Al-Busaidi HK. 2010. Otolith mass asymmetry in the teleost Beryx splendens Lowe, 1834 (Family: Bercidae) collected from the arabian sea coasts of Sultanate of Oman. Thalassas. 26(1):43-47.
 • Jawad LA, Al-Mamry JM, Al-Mamari HM, Al-Yarubi MM, Al-Busaidi HK, Al-Mamary DS. 2011. Otolith mass asymmetry in Rhynchorhamphus georgi (Valenciennes, 1846) (Family: Hemiramphidae) collected from the Sea of Oman. J. Black Sea/Mediterranean Environment. 17(1):47-55.
 • Jawad LA. 2013. Otolith mass asymmetry in Carangoides caeruleopinnatus (Rüppell, 1830) (Family: Carangidae) collected from the sea of Oman. Croatian Journal of Fisheries. 71:37-41.
 • Jawad LA, Sadighzadeh Z. 2013. Otolith mass asymmetry in the mugilid fish, Liza klunzingeri (Day, 1888) collected from Persian Gulf near Bandar Abbas. Anales de Biología. 35:105-107. doi: 10.6018/analesbio.0.35.16
 • Kontaş S. 2012. Aşağı Melet Irmağı’nda (Ordu) yaşayan bıyıklı balık (Barbus tauricus Kessler, 1877)’ın yaş, büyüme ve otolit biyometrisinin belirlenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Ordu Üniversitesi. 97 s.
 • Kontaş S, Bostancı D. 2015. Morphological and biometrical characteristics on otolith of Barbus tauricus Kessler, 1877 on light and scanning electron microscope. Int J Morphol. 33(4): 1380-1385. doi: 10.4067/S0717-95022015000400032
 • Kontaş S, Bostanci D, Yedier S, Kurucu G, Polat N. 2017. Otolith mass asymmetry of Danube bleak, Alburnus chalcoides in Curi River, Ordu, Turkey. Paper presented at: Ecology 2017 International Ecology Symposium; Kayseri, Turkey.
 • Kontaş S. 2018. Melet Irmağı su, sediment ve bazı balık türlerinde ağır metal birikimi ve genotoksik etkilerinin araştırılması [Doktora Tezi]. Ordu Üniversitesi. 256 s.
 • Kontaş S, Bostancı D, Yedier S, Kurucu G, Polat N. 2018. Investigation of fluctuating asymmetry in the otolith width, length, area and perimeter of Merlangius merlangus collected from Middle Black Sea. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences. 4(2):128-138.
 • Lychakov DV, Rebane YT. 2004. Otolith mass asymmetry in 18 species of fish and pigeon. Journal of Gravity Physiology. 11:17-34.
 • Lychakov DV, Rebane YT. 2005. Fish otolith mass asymmetry: morphometry and influence on acoustic functionality. Hearing Res. 201(1-2):55-69. doi: 10.1016/j.heares.2004.08.017
 • Lychakov DV, Rebane YT, Lombarte A, Fuiman LA, Takabayashi A. 2006. Fish otolith asymmetry: Morphometry and modeling. Hearing Res. 219(1-2):1-11. doi: 10.1016/j.heares.2006.03.019
 • Merigot B, Letourneur Y, Lecomte-Finiger R. 2007. Characterization of local populations of the common sole Solea solea (Pisces, Soleidae) in the NW Mediterranean through otolith morphometrics and shape analysis. Mar Biol. 151(3):997-1008. doi: 10.1007/s00227-006-0549-0
 • Secor DH, Dean JM, Laban EH. 1992. Otolith removal and preparation for microstructural examination. In: Stevenson DK, Campana SE editors. Otolith microstructure examination and analysis. Can Spec Publ Fish Aquat Sci 117: p. 19-57.
 • Tsagarakis K, Başusta A, Başusta N, Biandolino F, Bostancı D, Buz K, Djodjo Z, Dulcic J, Gökoğlu M, Gücü AC, Machias A, Maravelias CD, Özvarol Y, Polat N, Prato E, Vasilakopoulos P, Yedier S. 2015. New Fisheries-related data from the Mediterranean Sea (October 2015). Mediterr Mar Sci 16(3):703-713. doi: 10.12681/mms.1477
 • Tuset VM, Lombarte A, Assis CA. 2008. Otolith atlas for the western Mediterranean, north and central eastern Atlantic. Sci Mar. 72:7-198. doi: 10.3989/scimar.2008.72s17
 • Yedier S, Kontaş S, Bostancı D, Polat N. 2016. Otolith and scale morphologies of doctor fish Garra rufa inhabiting Kangal Balıklı Çermik thermal spring Sivas Turkey. Iran J Fish Sci. 15(4):1593-1608.
 • Yedier S, Bostancı D, Kontaş S, Kurucu G, Polat N. 2017. Gender-based otolith mass asymmetry of Alburnus mossulensis in Munzur River, Turkey. Paper presented at: Ecology 2017 International Ecology Symposium; Kayseri, Turkey.
 • Yedier S, Bostancı D, Kontaş S, Kurucu G, Polat N. 2018a. Fluctuating Asymmetry in Otolith Dimensions of Trachurus mediterraneus collected from the Middle Black Sea. Acta Biologica Turcica. 31(4):152-159.
 • Yedier S, Bostancı D, Kontaş S, Kurucu G, Polat N. 2018b. Comparison of Otolith Mass Asymmetry in Two Different Solea solea Populations in Mediterranean Sea. Ordu Üniv Bil Tek Derg. 8(1):125-133.
 • Yedier S, Bostancı D, Kontaş S, Kurucu G, Apaydın Yağcı M, Polat N. 2019. Comparison of otolith morphology of invasive big-scale sand smelt (Atherina boyeri) from natural and artificial lakes in Turkey. Iran J Fis Sci. 18(4):635-645. doi: 10.22092/ijfs.2018.116980
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Limnology
Journal Section Research Article
Authors

Seda Kontas 0000-0002-6582-6722

Derya Bostancı 0000-0003-3052-9805

Nazmi Polat 0000-0001-9785-9927

Publication Date December 25, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA Kontas, S., Bostancı, D., & Polat, N. (2019). Aşağı Melet Irmağı (Ordu, Türkiye)’nda Yaşayan Barbus tauricus Kessler, 1877 Otolit Kütle Asimetrisinin Belirlenmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 5(3), 197-203. https://doi.org/10.17216/limnofish.526274