Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Sucul Geofitler ve Toprak Özellikleri

Year 2019, Volume 5, Issue 2, 89 - 94, 27.08.2019
https://doi.org/10.17216/limnofish.484210

Abstract

Çalışma alanı Ege Bölgesi İç-Batı Anadolu’da Afyonkarahisar sınırları içinde bulunup grid sisteme göre B3 karesine girmektedir. Çalışma alanının büyük bölümünü Kuvaterner arazisi kaplamaktadır. Çalışma alanı “Yarı Kurak soğuk Akdeniz” biyoiklimine sahiptir. Alanda “Doğu Akdeniz Tipi” yağış rejimi görülmektedir. Çalışma alanında Kahverengi Orman, Kireçsiz Kahverengi, Koluvyal ve Kahverengi büyük topraklar ile arazi tipi olarak sazlıklar ve bataklıklar bulunmaktadır. Irano-Turanian floristik bölgesi içindeki çalışma alanından yaklaşık 50 vasküler geofit takson teşhis edilmiştir. Çalışma alanı Braun-Blanquet yöntemine göre incelenerek 5 bitki topluluğu tanımlanmıştır. Bunlar: Carex distans L., Carex cuprina (Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern, Bolboschoenus maritumus (L.) Palla var. maritumus, Schoenoplectus lacustris (L.) Palla ve Scirpoides holoschoenus (L.) Soják’topluluklarıdır. Bu bitki topluluklarının toprakla ilişkisini bulmak için 0-30 cm ve 30-60 cm derinlikler arasından toprak örnekleri alınmış ve bunların fiziksel-kimyasal analizleri yapılarak yorumlanmıştır.


References

 • Abd El-Ghani MM. 1999. Soil variables affecting the vegetation of inland western desert of Egypt. Ecologia Mediterranea . 25(2):173-184.
 • Akçiçek E, Vural M. 2003. Flora of Kumalar Mountain (Afyon). Turk J Bot. 27:383-420.
 • Akman Y. 2011. İklim ve biyoiklim. Ankara: Palme Yayınevi 345 s.
 • Akman Y, Daget P. 1971. Quelques aspects synoptiques des climates de la Turquie. Bulletin de la Société´ Languedocienne de Geographie. 5(3):269-300.
 • Braun-Blanquet J. 1932. Plant sociology; The study of plant communities. London: McGraw-Hill 438 s.
 • Breckle SW. 1986. Studies of halophytes from Iran and Afghanistan. Proceeding of the Royal Society of Edinburgh. 89:203-215. doi: 10.1017/S0269727000009039
 • Chapman VJ. 1974. Salt marshes and salt deserts of the World. Germany: Verlag Von J. Cramer. 392 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1965. Flora of Turkey and east aegean islands. I v. Edinburg Univ.Press. 567 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1966. Flora of Turkey and east aegean islands. II v. Edinburg Univ.Press. 581 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1969. Flora of Turkey and east aegean islands. III v. Edinburg Univ.Press. 628 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1972. Flora of Turkey and east aegean islands. IV v. Edinburg Univ.Press. 657 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1975. Flora of Turkey and east aegean islands. V v. Edinburg Univ.Press. 890 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1978. Flora of Turkey and east aegean islands. VI v. Edinburg Univ.Press. 825 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1982. Flora of Turkey and east aegean islands. VII v. Edinburg Univ.Press. 968 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1984. Flora of Turkey and east aegean islands. VIII v. Edinburg Univ.Press. 632 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1985. Flora of Turkey and east aegean islands. VIII v. Edinburg Univ.Press. 724 s.
 • Davis PH, Mill RR, Tan K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Island, Volume 10, 1st Edition. Edinburgh: Edinburgh University Press 590 s.
 • DMİ 2015. Devlet Meteororloji İşleri Genel Müdürlüğü. DMİ Meteoroloji bülteni; [Erişim tarihi 2015 Eylül 05]. Erişim Adresi https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=AFYONKARAHISAR
 • Emberger L. 1952. Sur le quotient pluviothermique. Compte Rendus de l'Academie des Sciences. 234:2508-2511.
 • Fenu G, Cogoni D, Ferrara C, Pinna MS, Bacchetta G. 2012. Relationships between coastal sand dune properties and plant community distribution: the case of Is Arenas (Sardinia). Plant Biosyst. 146(3):586–602. doi: 10.1080/11263504.2012.656727
 • Fenu G, Carboni M, Costa A, Bacchetta G. 2013. Environmental factors influencing coastal vegetation pattern: new insights from the Mediterranean basin. Folia Geobot. 48(4):493-508. doi: 10.1007/s12224-012-9141-1
 • Flowers TJ. 1975. Halophytes. In Barker DA, Hall JL, editors. Ion transport in cells and tissues. Amsterdam, Holland: American Elsevier. s. 309-334
 • Gaussen H. 1954. Theories et classification des climate et microclimates. Yayınlandığı yer: VIII Congrès International de Botanique; Paris, France.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC. 2000. Flora of Turkey and East Aegean Islands, Volume 11. Edinburgh: Edinburgh University Press 94 s.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç T. 2012. Türkiye bitkileri listesi. İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Yayını 1290 s.
 • Hoveizeh H. 1997. Study of the vegetation cover and ecological characteristics in saline habitats of Hoore-Shadegan. Anımal Scıences Journal. 34:27-31.
 • Jafari M, Zare Chahouki MA, Tavili A, Azamivand H. 2003. Soil-vegetation relationship in Hoz-e-Soltan region Qom Province, Iran. Pakistan Journal of Nutrition. 2(6):329-334. doi: 10.3923/pjn.2003.329.334
 • KHGM 1994. Afyon ili arazi varlığı. Ankara: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Rapor No: 03.
 • Kim D, Yu KB. 2009.A conceptual model of coastal dune ecology synthesizing spatial gradients of vegetation, soil, and geomorphology. Plant Ecol. 202(1):135-148. doi: 10.1007/s11258-008-9456-4
 • MTA 1996. Türkiye jeoloji envanteri; [Erişim tarihi 2015 Eylül 05]. Erişim Adresi http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgimerkezi/maden_potansiyel_2010/Afyon_Madenler.pdf
 • Özçelik H, Çinbilgel İ, Muca B, Koca A, Tavuç İ, Bebekli Ö. 2014. Burdur İli karasal ve iç su ekosistem çeşitliliği, koruma ve izleme çalışmaları. SDU Journal of Science (E-journal). 9(2):12-43.
 • Serteser A, Acar H. 2014. Aquatic macrophytes and soil features on Karamik lake coastal ecosystem in Afyonkarahisar (Turkey). Journal of Biological and Environmental Sciences. 8(24):143-150. Serteser A, Acar H. 2016. Acıgöl (Afyonkarahisar) çevresinin halofitik vejetasyonu ve toprak ilişkisi. AKÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi.16(3):495-506. doi: 10.5578/fmbd.34215
 • Serteser A. 2017. Bolvadin (Afyonkarahisar) çevresinin halofitik vejetasyonu ve toprak ilişkisi. Yayınlandığı yer: Ist International Bolvadin Symposium; Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Serteser A, Kargıoğlu M. 2018. Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar Kocatepe Bölümü’nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Geofitlerin Ekolojik Özellikleri. Yayınlandığı yer: I. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi (ICONPB); Konya, Türkiye.
 • Serteser A, Kargıoğlu M, Kıvrak E. 2018. Başkomutanlık tarihi milli parkı Afyonkarahisar-Kocatepe bölümü'nde doğal olarak yetişen bazı geofitler. Yayınlandığı yer: Ist International Congress on Science and Education (UBEK- ICSE); Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Tüzüner A. 1990. Toprak ve su analiz laboratuvarı el kitabı. Ankara: Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı KHG Müdürlüğü Yayını 374 s.
 • Uslu S. 1958. Kurak zamanların tesbitinde esas olarak kullanılan klima-diagram. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. 8(2):95-104.
 • Vural M, Ekim T, İlarslan R, Malyer H. 1985. Afyon Başkomutan tarihi milli parkı vejetasyonu. Doğa Bilimleri Dergisi. 9(2):363-387.
 • Walter H. 1995. Die Klima-Diagramme als Mittel zur Beurteilung der Klimaverhaltnisse für ökologische, vegetationskundliche und landwirtschaftliche Zwecke. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. 68:331-334.
 • Yurdakulol E, Öncel I, Demirörs M, Yıldız A, Keleş Y. 1996. Ecological and syntaxonomic investigation of salt marshes vegetation in the vicinity of Burdur and Acıgöl (Denizli/Turkey). Ecologia Mediterranea. 22(1-2):51-61.
 • Zohary M, and Orshan G. 1949. Structure and ecology of the vegetation in the Dead Sea region of Palestine. Palestine Journal of Botany. 4:177-206.

Some Aquatic Geophytes and Soil Properties Growing Naturally in the Afyonkarahisar-Kocatepe Historial National Park Region

Year 2019, Volume 5, Issue 2, 89 - 94, 27.08.2019
https://doi.org/10.17216/limnofish.484210

Abstract

The study area is located within the boundaries of Afyonkarahisar in the Inner-West Anatolian region of the Aegean Region and located in the square B3 according to the grid system. Quaternary land covers the majority of the study area. The study area has Semi-dry cold Mediterranean bioclimate. ”Eastern Mediterranean Type” rainfall regime is being seen in the area. In the study area, there are brown forests, lime brown, colluvial and brown large soils and reeds, and marshes. About 50 vascular geofit taxa were identified from the study area within the Irano-Turanian floristic region. The study area was examined according to Braun-Blanquet method and 5 plant communities were identified. These were Carex distans L., Carex cuprina (Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern, Bolboschoenus maritumus (L.) Palla var. maritumus, Schoenoplectus lacustris (L.) Palla and Scirpoides holoschoenus (L.) Soják. Soil samples were taken from 0-30 cm and 30-60 cm depths to find the relationship of these plant communities with soil. Physicochemical analyzes of soil were also performed.

References

 • Abd El-Ghani MM. 1999. Soil variables affecting the vegetation of inland western desert of Egypt. Ecologia Mediterranea . 25(2):173-184.
 • Akçiçek E, Vural M. 2003. Flora of Kumalar Mountain (Afyon). Turk J Bot. 27:383-420.
 • Akman Y. 2011. İklim ve biyoiklim. Ankara: Palme Yayınevi 345 s.
 • Akman Y, Daget P. 1971. Quelques aspects synoptiques des climates de la Turquie. Bulletin de la Société´ Languedocienne de Geographie. 5(3):269-300.
 • Braun-Blanquet J. 1932. Plant sociology; The study of plant communities. London: McGraw-Hill 438 s.
 • Breckle SW. 1986. Studies of halophytes from Iran and Afghanistan. Proceeding of the Royal Society of Edinburgh. 89:203-215. doi: 10.1017/S0269727000009039
 • Chapman VJ. 1974. Salt marshes and salt deserts of the World. Germany: Verlag Von J. Cramer. 392 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1965. Flora of Turkey and east aegean islands. I v. Edinburg Univ.Press. 567 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1966. Flora of Turkey and east aegean islands. II v. Edinburg Univ.Press. 581 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1969. Flora of Turkey and east aegean islands. III v. Edinburg Univ.Press. 628 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1972. Flora of Turkey and east aegean islands. IV v. Edinburg Univ.Press. 657 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1975. Flora of Turkey and east aegean islands. V v. Edinburg Univ.Press. 890 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1978. Flora of Turkey and east aegean islands. VI v. Edinburg Univ.Press. 825 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1982. Flora of Turkey and east aegean islands. VII v. Edinburg Univ.Press. 968 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1984. Flora of Turkey and east aegean islands. VIII v. Edinburg Univ.Press. 632 s.
 • Davis PH. (Ed.). 1985. Flora of Turkey and east aegean islands. VIII v. Edinburg Univ.Press. 724 s.
 • Davis PH, Mill RR, Tan K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Island, Volume 10, 1st Edition. Edinburgh: Edinburgh University Press 590 s.
 • DMİ 2015. Devlet Meteororloji İşleri Genel Müdürlüğü. DMİ Meteoroloji bülteni; [Erişim tarihi 2015 Eylül 05]. Erişim Adresi https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=AFYONKARAHISAR
 • Emberger L. 1952. Sur le quotient pluviothermique. Compte Rendus de l'Academie des Sciences. 234:2508-2511.
 • Fenu G, Cogoni D, Ferrara C, Pinna MS, Bacchetta G. 2012. Relationships between coastal sand dune properties and plant community distribution: the case of Is Arenas (Sardinia). Plant Biosyst. 146(3):586–602. doi: 10.1080/11263504.2012.656727
 • Fenu G, Carboni M, Costa A, Bacchetta G. 2013. Environmental factors influencing coastal vegetation pattern: new insights from the Mediterranean basin. Folia Geobot. 48(4):493-508. doi: 10.1007/s12224-012-9141-1
 • Flowers TJ. 1975. Halophytes. In Barker DA, Hall JL, editors. Ion transport in cells and tissues. Amsterdam, Holland: American Elsevier. s. 309-334
 • Gaussen H. 1954. Theories et classification des climate et microclimates. Yayınlandığı yer: VIII Congrès International de Botanique; Paris, France.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC. 2000. Flora of Turkey and East Aegean Islands, Volume 11. Edinburgh: Edinburgh University Press 94 s.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç T. 2012. Türkiye bitkileri listesi. İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Yayını 1290 s.
 • Hoveizeh H. 1997. Study of the vegetation cover and ecological characteristics in saline habitats of Hoore-Shadegan. Anımal Scıences Journal. 34:27-31.
 • Jafari M, Zare Chahouki MA, Tavili A, Azamivand H. 2003. Soil-vegetation relationship in Hoz-e-Soltan region Qom Province, Iran. Pakistan Journal of Nutrition. 2(6):329-334. doi: 10.3923/pjn.2003.329.334
 • KHGM 1994. Afyon ili arazi varlığı. Ankara: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Rapor No: 03.
 • Kim D, Yu KB. 2009.A conceptual model of coastal dune ecology synthesizing spatial gradients of vegetation, soil, and geomorphology. Plant Ecol. 202(1):135-148. doi: 10.1007/s11258-008-9456-4
 • MTA 1996. Türkiye jeoloji envanteri; [Erişim tarihi 2015 Eylül 05]. Erişim Adresi http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgimerkezi/maden_potansiyel_2010/Afyon_Madenler.pdf
 • Özçelik H, Çinbilgel İ, Muca B, Koca A, Tavuç İ, Bebekli Ö. 2014. Burdur İli karasal ve iç su ekosistem çeşitliliği, koruma ve izleme çalışmaları. SDU Journal of Science (E-journal). 9(2):12-43.
 • Serteser A, Acar H. 2014. Aquatic macrophytes and soil features on Karamik lake coastal ecosystem in Afyonkarahisar (Turkey). Journal of Biological and Environmental Sciences. 8(24):143-150. Serteser A, Acar H. 2016. Acıgöl (Afyonkarahisar) çevresinin halofitik vejetasyonu ve toprak ilişkisi. AKÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi.16(3):495-506. doi: 10.5578/fmbd.34215
 • Serteser A. 2017. Bolvadin (Afyonkarahisar) çevresinin halofitik vejetasyonu ve toprak ilişkisi. Yayınlandığı yer: Ist International Bolvadin Symposium; Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Serteser A, Kargıoğlu M. 2018. Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar Kocatepe Bölümü’nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Geofitlerin Ekolojik Özellikleri. Yayınlandığı yer: I. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi (ICONPB); Konya, Türkiye.
 • Serteser A, Kargıoğlu M, Kıvrak E. 2018. Başkomutanlık tarihi milli parkı Afyonkarahisar-Kocatepe bölümü'nde doğal olarak yetişen bazı geofitler. Yayınlandığı yer: Ist International Congress on Science and Education (UBEK- ICSE); Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Tüzüner A. 1990. Toprak ve su analiz laboratuvarı el kitabı. Ankara: Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı KHG Müdürlüğü Yayını 374 s.
 • Uslu S. 1958. Kurak zamanların tesbitinde esas olarak kullanılan klima-diagram. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. 8(2):95-104.
 • Vural M, Ekim T, İlarslan R, Malyer H. 1985. Afyon Başkomutan tarihi milli parkı vejetasyonu. Doğa Bilimleri Dergisi. 9(2):363-387.
 • Walter H. 1995. Die Klima-Diagramme als Mittel zur Beurteilung der Klimaverhaltnisse für ökologische, vegetationskundliche und landwirtschaftliche Zwecke. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. 68:331-334.
 • Yurdakulol E, Öncel I, Demirörs M, Yıldız A, Keleş Y. 1996. Ecological and syntaxonomic investigation of salt marshes vegetation in the vicinity of Burdur and Acıgöl (Denizli/Turkey). Ecologia Mediterranea. 22(1-2):51-61.
 • Zohary M, and Orshan G. 1949. Structure and ecology of the vegetation in the Dead Sea region of Palestine. Palestine Journal of Botany. 4:177-206.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Limnology
Published Date August 2019
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet SERTESER (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0003-2792-7239
Türkiye

Publication Date August 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { limnofish484210, journal = {Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research}, issn = {}, eissn = {2149-4428}, address = {}, publisher = {Egirdir Fisheries Research Institute}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {89 - 94}, doi = {10.17216/limnofish.484210}, title = {Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Sucul Geofitler ve Toprak Özellikleri}, key = {cite}, author = {Serteser, Ahmet} }
APA Serteser, A. (2019). Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Sucul Geofitler ve Toprak Özellikleri . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 5 (2) , 89-94 . DOI: 10.17216/limnofish.484210
MLA Serteser, A. "Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Sucul Geofitler ve Toprak Özellikleri" . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 5 (2019 ): 89-94 <http://www.limnofish.org/en/pub/issue/47894/484210>
Chicago Serteser, A. "Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Sucul Geofitler ve Toprak Özellikleri". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 5 (2019 ): 89-94
RIS TY - JOUR T1 - Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Sucul Geofitler ve Toprak Özellikleri AU - Ahmet Serteser Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17216/limnofish.484210 DO - 10.17216/limnofish.484210 T2 - Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 94 VL - 5 IS - 2 SN - -2149-4428 M3 - doi: 10.17216/limnofish.484210 UR - https://doi.org/10.17216/limnofish.484210 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Sucul Geofitler ve Toprak Özellikleri %A Ahmet Serteser %T Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Sucul Geofitler ve Toprak Özellikleri %D 2019 %J Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research %P -2149-4428 %V 5 %N 2 %R doi: 10.17216/limnofish.484210 %U 10.17216/limnofish.484210
ISNAD Serteser, Ahmet . "Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Sucul Geofitler ve Toprak Özellikleri". Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 5 / 2 (August 2019): 89-94 . https://doi.org/10.17216/limnofish.484210
AMA Serteser A. Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Sucul Geofitler ve Toprak Özellikleri. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2019; 5(2): 89-94.
Vancouver Serteser A. Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Sucul Geofitler ve Toprak Özellikleri. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research. 2019; 5(2): 89-94.
IEEE A. Serteser , "Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Sucul Geofitler ve Toprak Özellikleri", Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol. 5, no. 2, pp. 89-94, Aug. 2019, doi:10.17216/limnofish.484210