PDF BibTex RIS Cite

İznik Gölü (Bursa/Türkiye)’ndeki Gümüşi Havuz Balığının (Carassius gibelio Bloch, 1782) Büyüme Özellikleri

Year 2015, Volume: 1 Issue: 1, 19 - 27, 20.04.2015
https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000086696

Abstract

Bu çalışmada, İznik Gölü’nde bulunan Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın büyüme özellikleri belirlenmiştir. Ocak - Aralık 2006 tarihleri arasında yakalanan 3114 adet (1060 erkek, 2054 dişi) balığın yaş ve eşey kompozisyonu, yaş-boy, yaş-ağırlık, kondisyon faktörü, oransal boy ve ağırlık artışları tespit edilmiştir. Populasyondaki bireylerin 0-VI yaşlar arasında dağılım gösterdiği, II. yaş grubunun diğer yaşlara oranla daha baskın olduğu saptanmıştır. Yaş gruplarına göre ortalama boy ve ağırlığın 8,8±0,021 cm ile 30,9±0,271 cm ve 14,4±0,079 g ile 764,8±13,733 g arasında değiştiği saptanmıştır. Populasyonu oluşturan bireylerin boy-ağırlık ilişkisi W=0,015756L3,125 ve kondisyon faktörü 2,350±0,014 olarak bulunmuştur.

References

 • Apaydın Yağcı M, Ustaoğlu MR. 2012. Zooplankton fauna of Lake İznik (Bursa, Turkey). Turk J Zool. 36(3):341-350. doi:10.3906/zoo-1001-36
 • Balık İ, Çubuk H, Karaşahin B, Özkök R, Uysal R, Yağcı A. 2002. Carassius auratus gibelio Bloch, 1782’nun aşılanmasından sonra Eğirdir Gölü balıkçılığında gözlenen değişikliklerin ve bu balık türünün göl balıkçılığı üzerine etkilerinin araştırılması. Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Proje Sonuç Raporu Proje No.:TAGEM/HAYSÜD/2001/09/02/01
 • Balık İ, Çubuk H, Küçük F. 2000. Karacaören-I Baraj Gölü Carasius carasius L.. 1758 ve Vimba vimba tenella Nordmann 1840 populasyonlarının yaş, ağırlık ve boy kompozisyonları ile kondisyon faktörleri. SDÜ Fen Bil Ens Derg. 4(1):17-25.
 • Balık İ, Karaşahin B, Özkök R, Çubuk H, Uysal R. 2003. Diet of silver crucian carp Carasssius gibelio in Lake Eğirdir. Turk J Fish Aquat Sc. 3(2):87-91
 • Balık İ, Özkök R, Çubuk H, Uysal R. 2004. Investigation of some biological characteristics of the silver crucian carp, Carassius gibelio (Bloch 1782) Population in Lake Eğirdir. Turk J Zool. 28(1):19-28.
 • Balık, S., Ustaoğlu, MR, Sarı, HM., 1991. Marmara Gölündeki (Salihli) Carassius carassius L.,1758 populasyonunun biyo-ekolojik özelliklerinin incelenmesi. Su Ürünleri Sempozyumu; İzmir, Türkiye.
 • Baran İ, Ongan T. 1988. Gala Gölü’nün limnolojik özellikleri, balıkçılık sorunları ve öneriler. Gala Gölü ve Sorunları Sempozyumu; İstanbul, Türkiye.
 • Beverton JEB, Holt JR. 1957. On the dynamics of exploited fish populations. London: H.M. Stationery Off., - Fishery investigations/Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Great Britain 533 s.
 • Bostancı D, Polat N, Kandemir Ş, Yılmaz S. 2007. Determination of condition factor and length-weight relationship of the Crucian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) inhabiting Bafra fish lake. SDÜ Fen Ed Fak Fen Derg. 2(2):117-125
 • Bulut S, Mert R, Algan B, Özbek M, Ünal B, Konuk M. 2013. Several growth characteristics of an invasive Cyprinid fish (Carassius gibelio Bloch, 1782). Not Sci Biol. 5(2):133-138
 • Bulut S, Yılmaz F, Alaş A, Koyun M, Solak K. 1997. Yedigöller (Yukarı Porsuk Havzası-Kütahya)’de yaşayan Carassius carassius (L., 1758)’un büyüme özellikleri. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Isparta, Türkiye.
 • Çınar Ş, Çubuk H, Özkök R, Tümgelir L, Çetinkaya S, Erol K.G, Ceylan M. 2007. Beyşehir Gölündeki gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) populasyonunun büyüme özellikleri. Türk Suc Yaş Derg. 3-5(5-8):401-409.
 • Emiroğlu Ö, Bayramoğlu G, Öztürk D, Yaylacı ÖK. 2011. Determination of the gynogenetic reproduction character of Carassius gibelio in Uluabat Lake. Asian J Anim Vet Adv. 6(6):1-6. doi: 10.3923/ajava.2011.648.653
 • Gaygusuz Ö. 2006. İznik Gölü’nde yaşayan gümüş balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)’ nın üreme ve büyüme biyolojisi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi. 45 s.
 • İzci L. 2004. Eğirdir Gölü Carasius auratus (L., 1758)’larının bazı populasyon parametreleri. Turk J Vet Anim Sci. 28(1):23-27.
 • Kırankaya ŞG, Ekmekçi FG. 2013. Life-history traits of the invasive population of prussian carp, Carassius gibelio (Actinopterigi: Cypriniformes: Cyprinidae), from Gelingüllü Reservoir, Yozgat, Turkey. Acta Ichthyol. Piscat. 43(1):31-40. doi: 10.3750/AIP2013.43.1.05
 • Kottelat M. 1997. European freshwater fishes: an heuristic checklist of the frshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR), with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia. 52(5):1-271.
 • Kottelat M, Freyhöf J. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Luxembourg: Publications Office of the European Union Publications Office of the European Union 646 s. doi: 10.2779/85903
 • Lagler KF. 1966. Freshwater fishery biology. Iowa: W.M.C. Brown Company 471 s.
 • Le Cren ED. 1951. The length-relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis). J Anim Ecol. 20(2):210-218. doi: 10.2307/1540
 • Nikolsky GV. 1963. The ecology of fishes. London: Academic 352 s.
 • Numan W. 1958. Anadolu’nun muhtelif göllerinde limnolojik ve balıkçılık ilmi bakımından araştırmalar ve bu göllerde yaşayan sazanlar hakkında özel bir etüd. İst Üni Fen Fak Hidrobiyoloji Araş Ens Yay Sayı:7, İstanbul, 112s.
 • Özeren SC. 2004. İznik Gölü balıklarının taksonomisi ve Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 (Sazan), Rutilus frisii Nordmann, 1840 (Akbalık) ve Atherina boyeri Risso, 1810 (Gümüş balığı)’nin biyo-ekolojik yönden incelenmesi [Doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi 224 s.
 • Özkök R, Çubuk H, Tümgelir L, Uysal R, Çınar Ş, Küçükkara R, Erol KG, Ceylan M. 2007. Eğirdir Gölündeki gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) populasyonunun büyüme özellikleri. Türk Suc Yaş Derg. 3-5(5-8):313-322.
 • Özuluğ M, Altun Ö, Meriç N. 2005 On the fish fauna of Lake İznik. Turk J Zool. 29(4):371-375.
 • Ricker WE. 1975. Computation and ınterpretation of biological statistics of fish populations. Bul Fish Res Board Can. 191:382 s.
 • Saraçoğlu H. 1990. Bitki örtüsü akarsular ve göller, MEB. Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi: 177 İstanbul p: 587.
 • Sarı HM, Balık S, Ustaoğlu MR, İlhan A. 2008. Population structure, growth and mortality of Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Buldan Dam Lake. Turk J Fish Aquat Sci. 8(1):25-29.
 • Yarar M, Magnin G. 1997. Türkiye’nin önemli kuş alanları. İstanbul: Doğal Hayatı Koruma Derneği. 314 s.
 • Yazıcıoğlu O, Yılmaz S, Yazıcı R, Polat N. 2013. Ladik Gölü (Samsun-Türkiye)'nde yaşayan havuz balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782)'nın kondisyon faktörü, boy-ağırlık ve boy-boy ilişkileri. Karadeniz Fen Bil Derg. 3(9):72-80.
 • Yerli SV, Mangıt F, Emiroğlu Ö, Yeğen V, Uysal R, Ünlü E, Alp A, Buhan E, Yıldırım T, Zengin M. 2014. Distribution of ınvasive Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Turkey. Turk J Fish Aquat Sc. 14(2):581-590. doi: 10.4194/1303-2712-v14_2_30
 • Yılmaz M, Yılmaz S, Bostancı D, Polat N, Yazıcıoğlu O. 2007. Bafra Balık Gölleri’nde yaşayan havuz balığı (Carassius gibelio, Bloch 1782)’nın beslenme rejimi. J FisheriesSciences.com. 1(2):48-57. doi: 10.3153/jfscom.2007007
 • Yılmaz M, Yılmaz S, Bostancı D, Polat N. 2008. İki farklı habitatta [Eğirdir Gölü (Isparta) ve Bafra Balık Gölleri (Samsun)] yaşayan havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın beslenme rejimlerinin karşılaştırılması. J FisheriesSciences.com. 2(3):233-240. doi: 10.3153/jfscom.mug.200707
 • Yurtsever N. 1984. Deneysel istatistik metodları. Ankara: TOKB, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları 633 s.

The Growth Properties of Prussian Carp (Carassius gibelio Bloch, 1782) Population in İznik Lake (Bursa/Turkey)

Year 2015, Volume: 1 Issue: 1, 19 - 27, 20.04.2015
https://doi.org/10.17216/LimnoFish-5000086696

Abstract

In this study, the growth properties were determined of Prussian carp (Carassius gibelio, (Bloch, 1782)) in Iznik Lake. The study was conducted between from January to December 2006. Age and sex ratio, age-length, age-weight, condition factor, relative length and weight increase were determined from 3114 (1060 male, 2054 female) fishes. The fish belong to population was distributed between 0-VI ages, it and was determined that IIth. ages group is more dominant group respect to others. Mean length and weight were changed from 8.8±0.021 cm to 30,9±0,271 cm and from 14.4±0.079 g to 764,8±13,733 g. Length-weight relation of the population formulation and condition factor were determined as W=0.015756L3.125and 2.350±0.014, respectively.

References

 • Apaydın Yağcı M, Ustaoğlu MR. 2012. Zooplankton fauna of Lake İznik (Bursa, Turkey). Turk J Zool. 36(3):341-350. doi:10.3906/zoo-1001-36
 • Balık İ, Çubuk H, Karaşahin B, Özkök R, Uysal R, Yağcı A. 2002. Carassius auratus gibelio Bloch, 1782’nun aşılanmasından sonra Eğirdir Gölü balıkçılığında gözlenen değişikliklerin ve bu balık türünün göl balıkçılığı üzerine etkilerinin araştırılması. Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Proje Sonuç Raporu Proje No.:TAGEM/HAYSÜD/2001/09/02/01
 • Balık İ, Çubuk H, Küçük F. 2000. Karacaören-I Baraj Gölü Carasius carasius L.. 1758 ve Vimba vimba tenella Nordmann 1840 populasyonlarının yaş, ağırlık ve boy kompozisyonları ile kondisyon faktörleri. SDÜ Fen Bil Ens Derg. 4(1):17-25.
 • Balık İ, Karaşahin B, Özkök R, Çubuk H, Uysal R. 2003. Diet of silver crucian carp Carasssius gibelio in Lake Eğirdir. Turk J Fish Aquat Sc. 3(2):87-91
 • Balık İ, Özkök R, Çubuk H, Uysal R. 2004. Investigation of some biological characteristics of the silver crucian carp, Carassius gibelio (Bloch 1782) Population in Lake Eğirdir. Turk J Zool. 28(1):19-28.
 • Balık, S., Ustaoğlu, MR, Sarı, HM., 1991. Marmara Gölündeki (Salihli) Carassius carassius L.,1758 populasyonunun biyo-ekolojik özelliklerinin incelenmesi. Su Ürünleri Sempozyumu; İzmir, Türkiye.
 • Baran İ, Ongan T. 1988. Gala Gölü’nün limnolojik özellikleri, balıkçılık sorunları ve öneriler. Gala Gölü ve Sorunları Sempozyumu; İstanbul, Türkiye.
 • Beverton JEB, Holt JR. 1957. On the dynamics of exploited fish populations. London: H.M. Stationery Off., - Fishery investigations/Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Great Britain 533 s.
 • Bostancı D, Polat N, Kandemir Ş, Yılmaz S. 2007. Determination of condition factor and length-weight relationship of the Crucian Carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) inhabiting Bafra fish lake. SDÜ Fen Ed Fak Fen Derg. 2(2):117-125
 • Bulut S, Mert R, Algan B, Özbek M, Ünal B, Konuk M. 2013. Several growth characteristics of an invasive Cyprinid fish (Carassius gibelio Bloch, 1782). Not Sci Biol. 5(2):133-138
 • Bulut S, Yılmaz F, Alaş A, Koyun M, Solak K. 1997. Yedigöller (Yukarı Porsuk Havzası-Kütahya)’de yaşayan Carassius carassius (L., 1758)’un büyüme özellikleri. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu; Isparta, Türkiye.
 • Çınar Ş, Çubuk H, Özkök R, Tümgelir L, Çetinkaya S, Erol K.G, Ceylan M. 2007. Beyşehir Gölündeki gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) populasyonunun büyüme özellikleri. Türk Suc Yaş Derg. 3-5(5-8):401-409.
 • Emiroğlu Ö, Bayramoğlu G, Öztürk D, Yaylacı ÖK. 2011. Determination of the gynogenetic reproduction character of Carassius gibelio in Uluabat Lake. Asian J Anim Vet Adv. 6(6):1-6. doi: 10.3923/ajava.2011.648.653
 • Gaygusuz Ö. 2006. İznik Gölü’nde yaşayan gümüş balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)’ nın üreme ve büyüme biyolojisi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi. 45 s.
 • İzci L. 2004. Eğirdir Gölü Carasius auratus (L., 1758)’larının bazı populasyon parametreleri. Turk J Vet Anim Sci. 28(1):23-27.
 • Kırankaya ŞG, Ekmekçi FG. 2013. Life-history traits of the invasive population of prussian carp, Carassius gibelio (Actinopterigi: Cypriniformes: Cyprinidae), from Gelingüllü Reservoir, Yozgat, Turkey. Acta Ichthyol. Piscat. 43(1):31-40. doi: 10.3750/AIP2013.43.1.05
 • Kottelat M. 1997. European freshwater fishes: an heuristic checklist of the frshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR), with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia. 52(5):1-271.
 • Kottelat M, Freyhöf J. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Luxembourg: Publications Office of the European Union Publications Office of the European Union 646 s. doi: 10.2779/85903
 • Lagler KF. 1966. Freshwater fishery biology. Iowa: W.M.C. Brown Company 471 s.
 • Le Cren ED. 1951. The length-relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis). J Anim Ecol. 20(2):210-218. doi: 10.2307/1540
 • Nikolsky GV. 1963. The ecology of fishes. London: Academic 352 s.
 • Numan W. 1958. Anadolu’nun muhtelif göllerinde limnolojik ve balıkçılık ilmi bakımından araştırmalar ve bu göllerde yaşayan sazanlar hakkında özel bir etüd. İst Üni Fen Fak Hidrobiyoloji Araş Ens Yay Sayı:7, İstanbul, 112s.
 • Özeren SC. 2004. İznik Gölü balıklarının taksonomisi ve Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 (Sazan), Rutilus frisii Nordmann, 1840 (Akbalık) ve Atherina boyeri Risso, 1810 (Gümüş balığı)’nin biyo-ekolojik yönden incelenmesi [Doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi 224 s.
 • Özkök R, Çubuk H, Tümgelir L, Uysal R, Çınar Ş, Küçükkara R, Erol KG, Ceylan M. 2007. Eğirdir Gölündeki gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) populasyonunun büyüme özellikleri. Türk Suc Yaş Derg. 3-5(5-8):313-322.
 • Özuluğ M, Altun Ö, Meriç N. 2005 On the fish fauna of Lake İznik. Turk J Zool. 29(4):371-375.
 • Ricker WE. 1975. Computation and ınterpretation of biological statistics of fish populations. Bul Fish Res Board Can. 191:382 s.
 • Saraçoğlu H. 1990. Bitki örtüsü akarsular ve göller, MEB. Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi: 177 İstanbul p: 587.
 • Sarı HM, Balık S, Ustaoğlu MR, İlhan A. 2008. Population structure, growth and mortality of Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Buldan Dam Lake. Turk J Fish Aquat Sci. 8(1):25-29.
 • Yarar M, Magnin G. 1997. Türkiye’nin önemli kuş alanları. İstanbul: Doğal Hayatı Koruma Derneği. 314 s.
 • Yazıcıoğlu O, Yılmaz S, Yazıcı R, Polat N. 2013. Ladik Gölü (Samsun-Türkiye)'nde yaşayan havuz balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782)'nın kondisyon faktörü, boy-ağırlık ve boy-boy ilişkileri. Karadeniz Fen Bil Derg. 3(9):72-80.
 • Yerli SV, Mangıt F, Emiroğlu Ö, Yeğen V, Uysal R, Ünlü E, Alp A, Buhan E, Yıldırım T, Zengin M. 2014. Distribution of ınvasive Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Turkey. Turk J Fish Aquat Sc. 14(2):581-590. doi: 10.4194/1303-2712-v14_2_30
 • Yılmaz M, Yılmaz S, Bostancı D, Polat N, Yazıcıoğlu O. 2007. Bafra Balık Gölleri’nde yaşayan havuz balığı (Carassius gibelio, Bloch 1782)’nın beslenme rejimi. J FisheriesSciences.com. 1(2):48-57. doi: 10.3153/jfscom.2007007
 • Yılmaz M, Yılmaz S, Bostancı D, Polat N. 2008. İki farklı habitatta [Eğirdir Gölü (Isparta) ve Bafra Balık Gölleri (Samsun)] yaşayan havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın beslenme rejimlerinin karşılaştırılması. J FisheriesSciences.com. 2(3):233-240. doi: 10.3153/jfscom.mug.200707
 • Yurtsever N. 1984. Deneysel istatistik metodları. Ankara: TOKB, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları 633 s.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Rahmi UYSAL


Ahmet ALP


Vedat YEGEN


Meral APAYADIN YAĞCI


Soner ÇETİNKAYA


Abdulkadir YAĞCI


Hasan BOSTAN


Mehmet CESUR


Ramazan KÜÇÜKKARA

Publication Date April 20, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Uysal, R. , Alp, A. , Yegen, V. , Apayadın Yağcı, M. , Çetinkaya, S. , Yağcı, A. , Bostan, H. , Cesur, M. & Küçükkara, R. (2015). İznik Gölü (Bursa/Türkiye)’ndeki Gümüşi Havuz Balığının (Carassius gibelio Bloch, 1782) Büyüme Özellikleri . Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 1 (1) , 19-27 . DOI: 10.17216/LimnoFish-5000086696